СЪДЪРЖАНИЕ
Търсене в ръководството

Каква е процедурата след подаване на заявлението?

Всички заявления, получени от националните агенции или Изпълнителната агенция, преминават през процедура по оценяване.

Процедурата по оценяване

Проектните предложения се оценяват от Изпълнителната агенция или от националната агенция, пред която е подадено заявлението, изключително въз основа на критериите, посочени в настоящото ръководство. Оценката включва:

  • формална проверка на съответствието с критериите за допустимост и отстраняване;
  • оценка на качеството, в рамките на която се оценява доколко участващите организации отговарят на критериите за подбор (т.е. оперативния и финансовия капацитет) и проектът отговаря на критериите за отпускане на безвъзмездни средства. Оценката на качеството в повечето случаи се извършва със съдействието на независими експерти; В работата си по оценката експертите се ръководят от насоки, разработени от Европейската комисия; тези насоки ще бъдат публикувани на уебсайтовете на Европейската комисия и на агенциите, отговорни за управлението на проектите по програма „Еразъм+“.;
  • проверка, че предложението не носи риск от двойно финансиране. Ако е необходимо, тази проверка се извършва в сътрудничество с други агенции или други заинтересовани страни.

Националната или Изпълнителната агенция назначава комисия за оценка, която да упражнява надзор върху управлението на целия процес на подбор. Въз основа на извършената от експерти оценка комисията за оценка съставя списък с проекти за подбор.

За всички дейности, обхванати от настоящото ръководство, по време на процедурата по оценяване от кандидатите може да бъде поискано да предоставят допълнителна информация или да пояснят приложената към заявлението документация, при условие че тази информация или пояснение не изменя съществено предложението. Искания за допълнителна информация или уточнения са особено обосновани в случаите, когато кандидатът е допуснал явни технически грешки или (за проекти, финансирани въз основа на споразумения, сключени с много бенефициери) едно или повече от мандатните писма на партньорите липсват (информация за споразуменията, сключени с много бенефициери, можете да намерите в раздел „Споразумение/решение за отпускане на безвъзмездни средства“ по-долу).

Окончателно решение

В края на процедурата по оценяване националната или Изпълнителната агенция определя проектите, за изпълнението на които ще бъдат отпуснати безвъзмездна финансова подкрепа, въз основа на:

  • класирането, предложено от комисията за оценка;
  • бюджетът, който е наличен за дадена дейност (или за даден сектор в рамките на дейност)

и в допълнение за изграждане на капацитет във висшето образование решението се взема също и въз основа на:

  • резултатите от процеса на съгласуване (вж. по-горе);
  • бюджетът, който е наличен за даден регион в света, както е определено във финансовите инструменти на външната дейност на ЕС;
  • необходимостта от постигане на достатъчно географско представителство в рамките на даден регион по отношение на броя проекти на държава, в рамките на наличния бюджет и при условие че е гарантирано достатъчно качество;
  • необходимостта да се гарантира, че резултатите от подбора осигуряват в достатъчна степен покриване на приоритетите на действието.

След приключването на процедурата по оценяване формулярите за кандидатстване и приложените към тях документи не се изпращат обратно на кандидата, независимо от изхода от процедурата.

Уведомяване за решенията за отпускане на безвъзмездна финансова подкрепа

Индикативните срокове за уведомяване на резултатите от процедурите по оценяване за всяка дейност са посочени в раздела „Срокове по отношение на жизнения цикъл на проектите и условия за плащане“ по-долу.