Inhoudstafel
Zoeken in de gids

Uitbesteding en gunning van een opdracht

De begunstigde mag specifieke technische diensten waarvoor gespecialiseerde vaardigheden noodzakelijk zijn (van juridische, boekhoudkundige, fiscale aard of met betrekking tot personeelszaken, IT enzovoort) uitbesteden of hiervoor uitvoeringsopdrachten geven. De kosten die de begunstigde voor dit soort diensten maakt, mogen derhalve als subsidiabel worden aangemerkt mits ze voldoen aan alle andere criteria die in de subsidieovereenkomst of het subsidiebesluit zijn vastgesteld.

Wanneer voor de uitvoering van het project goederen, werken of diensten moeten worden aanbesteed (uitvoeringsopdracht), moeten de begunstigden de opdracht gunnen aan de economisch voordeligste inschrijving, dat wil zeggen die welke de beste verhouding tussen de kwaliteit en de prijs biedt of, in voorkomend geval, aan de inschrijver die de laagste prijs biedt. Daarbij moet ervoor worden gezorgd dat er geen belangenconflict is en dat de documenten worden bewaard voor controledoeleinden.

Voor uitvoeringsopdrachten van meer dan 60 000 EUR (of 25 000 EUR voor capaciteitsopbouw op het gebied van hoger onderwijs) mag het nationaal agentschap of het Uitvoerend Agentschap naast de in de vorige alinea vermelde voorschriften bijzondere regels opleggen aan de begunstigde. Deze bijzondere regels worden gepubliceerd op de websites van de nationale agentschappen en het Uitvoerend Agentschap.