Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

Podugovaranje i dodjela ugovora o nabavi

Korisnik može koristiti podugovaranje ili ugovore o provedbi za određene tehničke usluge koje zahtijevaju posebne vještine (u pravnom, računovodstvenom, poreznom području te području ljudskih potencijala, IT-a i slično). Troškovi koji su korisniku nastali za takve vrste usluga mogu se stoga smatrati prihvatljivim troškovima pod uvjetom da ispunjavaju sve ostale kriterije opisane u ugovoru ili odluci o dodjeli bespovratnih sredstava.

Ako provedba projekta zahtjeva nabavu robe, radova ili usluga (ugovor o provedbi), korisnici moraju ugovor dodijeliti ekonomski najpovoljnijoj ponudi, odnosno, ponudi koja nudi najbolju vrijednost za novac, ili , ako je primjerno, ponudi koja nudi najnižu cijenu i moraju osigurati da nema sukoba interesa i da se čuva dokumentacija za slučaj revizije.

U slučaju ugovora o provedbi koji prelazi 60 000 EUR Ili (25 000 EUR za mjeru jačanja sposobnosti u području visokog obrazovanja), nacionalna ili Izvršna agencija mogu, uz pravila iz prethodnog odlomka, odrediti posebna pravila za korisnika. Ta će posebna pravila biti objavljena na web-mjestima nacionalnih agencija i Izvršne agencije.