Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Υπεργολαβία και ανάθεση συμβάσεων προμηθειών

Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν τη μέθοδο της υπεργολαβίας για ειδικές τεχνικές υπηρεσίες που απαιτούν εξειδικευμένες δεξιότητες (σχετικές με νομικά, λογιστικά, φορολογικά θέματα, θέματα ανθρώπινων πόρων, πληροφορικής, κ.ά.) ή να συνάψουν συμβάσεις εκτέλεσης. Ως εκ τούτου, οι δαπάνες που βαρύνουν τον δικαιούχο για το συγκεκριμένο είδος υπηρεσιών μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες εφόσον πληρούν όλα τα υπόλοιπα κριτήρια της συμφωνίας ή της απόφασης επιχορήγησης.

Σε περίπτωση που, για την υλοποίηση του σχεδίου, απαιτείται η σύναψη σύμβασης προμήθειας αγαθών, εργασιών ή υπηρεσιών (σύμβαση εκτέλεσης), οι δικαιούχοι πρέπει να αναθέτουν τη σύμβαση στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, δηλαδή σε εκείνη που παρουσιάζει την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής, ή ανάλογα με την περίπτωση, στην προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή, μεριμνώντας για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων και για την τήρηση εγγράφων τεκμηρίωσης σε περίπτωση ελέγχου.

Σε περίπτωση που η σύμβαση εκτέλεσης υπερβαίνει το ποσό των 60.000 EUR (ή των 25.000 EUR για την ανάπτυξη ικανοτήτων στην ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση), ο εθνικός ή Εκτελεστικός Οργανισμός μπορεί να επιβάλει στον δικαιούχο ειδικούς κανόνες, πέραν εκείνων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Οι εν λόγω ειδικοί κανόνες θα δημοσιεύονται στους ιστοτόπους των Εθνικών Μονάδων/ Εθνικών Υπηρεσιών και του εκτελεστικού οργανισμού.