Inhoudstafel
Zoeken in de gids

Toepasselijke voorschriften

Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (PB L 193, 30.07.2018).