Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

Primjenjiva pravila

Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018.. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (OJ L 193, 30. 7. 2018.).