Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Δημοσιότητα

Πέραν των υποχρεώσεων που αφορούν την προβολή του σχεδίου και τη διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του (βλέπε «Κριτήρια χορήγησης»), προβλέπεται η υποχρέωση της ελάχιστης δημοσιότητας για κάθε σχέδιο που λαμβάνει επιχορήγηση.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να αναγνωρίζουν σαφώς τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις ανακοινώσεις ή δημοσιεύσεις τους, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, περιλαμβανομένου του διαδικτύου, ή στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται μέσω της επιχορήγησης.

Η εν λόγω αναγνώριση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας ή της απόφασης επιχορήγησης. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται απόλυτα οι εν λόγω διατάξεις, η επιχορήγηση του δικαιούχου μπορεί να μειωθεί.

Περαιτέρω απαιτήσεις σχετικά με την προβολή του σχεδίου περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τη διάδοση πληροφοριών προς τους δικαιούχους, οι οποίες παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος οδηγού.