Innehållsförteckning
Sök i handledningen

Öppna licenser och immateriella rättigheter

Upphovsrätten ger i allmänhet upphovsmannen till ett originalverk – t.ex. en pedagogisk resurs – ensamrätt att använda verket. Licenser används ofta av upphovsrättsinnehavare för att ge andra tillåtelse att använda sig av deras verk. I en licens anges de villkor enligt vilka rättighetshavaren beviljar särskilda personer eller organisationer rätten att använda hans eller hennes verk.

Med en öppen licens kan upphovsrättsinnehavaren (upphovsmannen eller annan rättighetshavare) ge allmänheten lagenligt tillstånd att använda hans eller hennes verk. Vilken öppen licens som tillämpas anges vanligen direkt på verket och på alla de ställen där verket delas. Precis som för andra licenser innebär inte öppna licenser att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter överförs. Den som beviljar en öppen licens för sitt verk förblir rättighetsinnehavare för sitt material och kan själv använda sig av det på det sätt han eller hon önskar, t.ex. för att kommersialisera sina projektresultat. Mer specifikt måste en öppen licens för utbildningsresurser producerade med stöd av Erasmus+ tillåta allmänheten (dvs. tredje man) att åtminstone fritt

  • använda verket,
  • anpassa verket såsom krävs (t.ex. översätta, förkorta eller anpassa till lokala sammanhang),
  • reproducera och dela det ursprungliga eller anpassade verket med andra (t.ex. med elever i klassrummet, online eller med kollegor).

Även om Erasmus+ uppmuntrar bidragsmottagare att använda de mest öppna licenserna1 för att säkerställa att deras verk får så stort genomslag som möjligt, kan bidragstagare välja öppna licenser med särskilda villkor, bl.a. följande:

  • Upphovsmannen ska alltid anges när verket eller en bearbetning av det används eller delas.
  • Verket får inte utnyttjas kommersiellt (t.ex. säljas av andra eller användas i kommersiella läroböcker).
  • Alla bearbetningar ska delas enligt samma licens eller licensvillkor.

Även om bidragsmottagarna har rätt att fritt välja vilka öppna licenser som helst eller vidareutveckla sina egna öppna licenser, uppmanas Erasmus+ bidragsmottagare starkt att använda välkända befintliga licenser som är lämpliga för den typ av resurs det är fråga om för att undvika dubbelarbete, säkerställa rättssäkerheten och ge möjlighet att kombinera flera olika verk. Licensen får inte innehålla några villkor som begränsar gruppen av användare eller tvingar användarna att registrera sig, delta, eller genomföra andra åtaganden. Villkoren får heller inte ange att man måste begära tillstånd för användningen eller att användningen måste rapporteras.

  • 1. T.ex. de vanligt förekommande Creative Commons Attribution eller Creative Commons Attribution-Share Alike-licenserna för kreativa arbeten, GNU Public License och GNU Lesser Public License för programvara, eller Open Database License för databaser.