Spis treści
Szukaj w przewodniku

Wymóg otwartego dostępu

W ramach Erasmus+ promuje się otwarty dostęp do rezultatów projektów celem wspierania uczenia się, nauczania, szkolenia oraz pracy z młodzieżą. Służy to zarówno zagwarantowaniu, aby materiały finansowane ze środków publicznych przynosiły korzyści ogółowi społeczeństwa, oraz zwiększeniu wartości, widoczności i możliwości ponownego wykorzystania wyników i prac projektu, jak również zapewnieniu długoterminowego dostępu do rezultatów, nawet w przypadku np. zaprzestania działalności przez konsorcjum będące beneficjentem.

W szczególności Erasmus+ zobowiązuje beneficjentów do udostępnienia publicznie w ramach otwartej licencji wszelkich zasobów edukacyjnych – dokumentów, mediów, oprogramowania lub innych materiałów – powstałych w kontekście projektów wspieranych w ramach programu (zob. następny podrozdział). Materiały takie określa się mianem otwartych zasobów edukacyjnych (OER). Ponadto beneficjenci muszą zapewnić, aby te otwarte zasoby edukacyjne były dostępne w edytowalnym formacie cyfrowym na zasadzie swobodnego dostępu w internecie (bez kosztów, rejestracji czy innych ograniczeń) oraz w miarę możliwości były zamieszczone na odpowiedniej i ogólnie dostępnej platformie, a więc nie tylko na specjalnej stronie internetowej projektu czy instytucji. Wymóg otwartego dostępu jest obowiązkowy i nie narusza praw własności intelektualnej beneficjentów dofinansowania.