Inhoudstafel
Zoeken in de gids

Verplicht open toegang

Erasmus+ bevordert open toegang tot projectresultaten ter ondersteuning van leren, onderwijs, opleiding en jeugdwerk. Een dergelijke open toegang heeft tot doel dat door de overheid gefinancierd materiaal waarde oplevert voor het grote publiek, dat die waarde, de zichtbaarheid en het hergebruik van de inzichten en werkzaamheden van een project worden vergroot, alsmede dat de toegang op lange termijn tot de resultaten wordt gewaarborgd, zelfs als bijvoorbeeld een begunstigd consortium ophoudt te bestaan.

Erasmus+ verbindt de begunstigden er in het bijzonder toe al het onderwijsmateriaal dat in het kader van door het programma gesteunde projecten wordt geproduceerd - documenten, media, software of ander materiaal - onder een open licentie vrij toegankelijk te maken voor het publiek (zie het volgende hoofdstuk). Dergelijke materialen staan bekend als 'Open Educational Resources' (OER). Daarnaast moeten de begunstigden ervoor zorgen dat deze open leermaterialen worden gedeeld in een bewerkbare digitale vorm, vrij toegankelijk zijn via het internet (zonder kosten, registratie of andere restricties) en zoveel mogelijk worden gedeeld op een geschikt en vrij toegankelijk platform, dus niet alleen op een project- of instellingsspecifieke website. De open toegang is verplicht en doet geen afbreuk aan de intellectuele-eigendomsrechten van de begunstigden.