Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Απαίτηση ανοικτής πρόσβασης

Το πρόγραμμα Erasmus+ προωθεί την ανοικτή πρόσβαση στα αποτελέσματα του σχεδίου τα οποία είναι χρήσιμα για τη μάθηση, τη διδασκαλία, την κατάρτιση και την εργασία στον τομέα της νεολαίας. Στόχος είναι, αφενός, από το υλικό που λαμβάνει δημόσια χρηματοδότηση να αποκομίζει οφέλη το ευρύ κοινό και να αυξάνεται η αξία, η προβολή και η επαναχρησιμοποίηση των γνώσεων και των εμπειριών που αποκτώνται στο πλαίσιο ενός σχεδίου και, αφετέρου, να διασφαλίζεται η πρόσβαση στα αποτελέσματα σε βάθος χρόνου, ακόμη και αν π.χ. μια κοινοπραξία δικαιούχων παύσει να υφίσταται.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα Erasmus+ δεσμεύει τους δικαιούχους να διαθέτουν ελεύθερα στο κοινό τους εκπαιδευτικούς πόρους που παράγονται στο πλαίσιο σχεδίων χρηματοδοτούμενων από το πρόγραμμα -έγγραφα, μέσα, λογισμικό ή άλλο υλικό- στο πλαίσιο ανοικτών αδειών (βλέπε επόμενη ενότητα). Κάθε τέτοιο υλικό είναι γνωστό ως «ανοικτός εκπαιδευτικός πόρος» (ΑΕΠ). Επιπλέον, οι δικαιούχοι οφείλουν να καθιστούν διαθέσιμους αυτούς τους ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους σε επεξεργάσιμη ψηφιακή μορφή, και να παρέχουν ελεύθερη πρόσβαση μέσω του διαδικτύου (χωρίς χρεώσεις, υποχρέωση εγγραφής ή άλλους περιορισμούς), και όποτε είναι δυνατό να τους καθιστούν διαθέσιμους σε κατάλληλη και προσβάσιμη στο κοινό πλατφόρμα, δηλαδή όχι μόνο σε ιστότοπο που αφορά ένα συγκεκριμένο σχέδιο ή ίδρυμα. Η απαίτηση ανοικτής πρόσβασης είναι υποχρεωτική και δεν θίγει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας των δικαιούχων των επιχορηγήσεων.