Innehållsförteckning
Sök i handledningen

Information om beviljade bidrag

I enlighet med öppenhetsprincipen och kravet på offentliggörande i efterhand ska information om mottagarna av EU-medel offentliggöras på webbplatserna för kommissionen, EACEA och de nationella programkontoren under det första halvåret året efter avslutandet av det budgetår för vilket de har beviljats.

Informationen kan också offentliggöras på andra lämpliga sätt, bl.a. i Europeiska unionens officiella tidning.

De nationella programkontoren och Centrala programkontoret ska offentliggöra följande information:

  • Bidragsmottagarens namn och ort.
  • Beviljat bidragsbelopp.
  • Bidragets egenskaper och syfte.

Mottagaren kan, på en motiverad och vederbörligen motiverad begäran, befrias från kravet på offentliggörande om informationen äventyrar skyddet för berörda enskildas fri- och rättigheter som skyddas av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna eller skadar mottagarnas kommersiella intressen.

När det gäller personuppgifter som avser fysiska personer ska de offentliggjorda uppgifterna tas bort två år efter utgången av det budgetår då medlen tilldelats.

Samma regler ska gälla för personuppgifter som anges i de officiella namnen på juridiska personer (t.ex. en förening eller ett företag vars namn utgörs av deras bildares namn).

Dessa uppgifter ska inte offentliggöras när det gäller stipendier som betalas ut till fysiska personer och annat direkt stöd som betalas ut till de mest behövande fysiska personerna (flyktingar och arbetslösa). Stödmottagande organisationer får inte heller offentliggöra denna typ av information i samband med personer som får ett mobilitetsbidrag inom ramen för Erasmus+.