Kazalo
Iskanje po vodniku

Informacije o dodeljenih nepovratnih sredstvih

V skladu z načelom preglednosti in zahtevo po naknadnem obveščanju javnosti morajo biti informacije o prejemnikih sredstev EU objavljene na spletišču Komisije, Izvajalske agencije in/ali nacionalnih agencij v prvi polovici leta po zaključku poslovnega leta, za katerega so bila sredstva dodeljena.

Podatki se lahko objavijo tudi s katerim koli drugim ustreznim sredstvom obveščanja, vključno z Uradnim listom Evropske unije.

Nacionalne agencije in Izvajalska agencija bodo objavile naslednje informacije:

  • ime in naslov upravičenca;
  • znesek dodeljenih nepovratnih sredstev;
  • narava in namen dodelitve.

Na utemeljeno in ustrezno podprto prošnjo upravičenca se objava opusti, če bi razkritje teh informacij lahko ogrozilo pravice in svoboščine zadevnih posameznikov, ki jih ščiti Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, ali škodilo poslovnim interesom upravičencev.

V zvezi z osebnimi podatki fizičnih oseb se objavljene informacije odstranijo dve leti po koncu poslovnega leta, za katerega so bila dodeljena sredstva.

Enako velja za osebne podatke, navedene v uradnih nazivih pravnih oseb (npr. združenje ali podjetje, ki ima v nazivu imena ustanoviteljev).

Te informacije ne bodo objavljene za štipendije, ki se plačajo fizičnim osebam, in drugo neposredno podporo, izplačano najbolj pomoči potrebnim fizičnim osebam (begunci in brezposelne osebe). Organizacije upravičenke tudi niso pooblaščene za objavo teh vrst informacij v zvezi z osebami, ki prejmejo nepovratna sredstva za mobilnost v okviru programa Erasmus+.