Inhoudstafel
Zoeken in de gids

Informatie over de toegekende subsidies

Overeenkomstig het transparantiebeginsel en het vereiste van bekendmaking achteraf, moet informatie over de ontvangers van de middelen van de Unie worden bekendgemaakt op de website van de Commissie, het Uitvoerend Agentschap en/of de nationale agentschappen tijdens het eerste halfjaar dat volgt op de afsluiting van het begrotingsjaar waarvoor ze werden toegekend.

Deze informatie kan ook elders worden gepubliceerd, bijvoorbeeld in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De nationale agentschappen en het Uitvoerend Agentschap maken de volgende informatie bekend:

  • naam en plaats van de begunstigde;
  • toegekend subsidiebedrag;
  • aard en doel van de subsidiëring.

Indien de begunstigde daartoe een gemotiveerd en naar behoren gestaafd verzoek indient, wordt afgezien van bekendmaking wanneer deze afbreuk zou doen aan de bij het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie beschermde rechten en vrijheden van personen of de commerciële belangen van de begunstigden zou schaden.

Openbaar gemaakte persoonsgegevens die betrekking hebben op een natuurlijke persoon worden verwijderd twee jaar na het einde van het begrotingsjaar waarin de middelen zijn toegekend.

Dat geldt ook voor persoonsgegevens die vermeld staan in officiële namen van rechtspersonen (bijvoorbeeld een vereniging of onderneming die de naam van haar oprichters voert).

Deze informatie mag niet worden bekendgemaakt voor beurzen die worden uitbetaald aan natuurlijke personen of voor andere directe steun aan de meest behoeftige natuurlijke personen (vluchtelingen en werklozen). Het is de begunstigde organisaties evenmin toegestaan dergelijke informatie openbaar te maken in verband met ontvangers van een mobiliteitssubsidie uit hoofde van het Erasmus+-programma.