Kazalo
Iskanje po vodniku

Finančno jamstvo

Če se ugotovi, da finančna zmogljivost ni zadovoljiva, lahko nacionalna ali Izvajalska agencija zahteva od upravičenca, ki so mu bila dodeljena nepovratna sredstva, ki presegajo 60 000 EUR, da vnaprej predloži jamstvo za zmanjšanje finančnega tveganja, povezanega s predhodnim financiranjem. To jamstvo se lahko zahteva za plačila v okviru predhodnega financiranja do enake višine zneska.

Namen takega jamstva je, da banka ali finančna institucija zagotavlja nepreklicno kolateralno poroštvo za obveznosti upravičenca na podlagi sporazuma ali sklepa o nepovratnih sredstvih ali se zavezuje, da jih bo na prvi poziv poravnala.

To finančno jamstvo v evrih zagotovi odobrena banka ali finančna institucija s sedežem v državi članici EU. Če ima upravičenec sedež v državi, ki ni država EU, lahko nacionalna ali Izvajalska agencija pristane, da jamstvo zagotovi banka ali finančna institucija s sedežem v taki državi, če presodi, da banka ali finančna institucija zagotavlja enako finančno varnost in pogoje kot institucije v državah članicah EU.

To jamstvo lahko nadomesti skupno jamstvo tretje osebe ali več jamstev tretje osebe od sodelujočih organizacij, ki so podpisnice istega sporazuma o nepovratnih sredstvih.

Jamstvo se bo sprostilo, ko se bo predhodno financiranje sčasoma poračunalo z vmesnimi plačili ali plačili razlike upravičencu v skladu s pogoji iz sporazuma ali sklepa o nepovratnih sredstvih. Če bo razlika plačana s povračilom, se bo jamstvo sprostilo, ko bo upravičenec obveščen.