Inhoudstafel
Zoeken in de gids

Financiële garantie

Wordt de financiële draagkracht ontoereikend bevonden, dan kan het nationaal agentschap of het Uitvoerend Agentschap van de begunstigde aan wie een subsidie van meer dan 60 000 EUR werd toegekend een voorafgaande zekerheidstelling verlangen om de aan de voorfinancieringsbetaling verbonden financiële risico's te beperken. Deze zekerheidstelling kan worden verlangd voor maximaal hetzelfde bedrag als de voorfinancieringsbetaling(en).

Deze zekerheidstelling heeft tot doel een bank of financiële instelling op eerste vordering onherroepelijk hoofdelijk aansprakelijk of garant te stellen voor de uit de subsidieovereenkomst of het subsidiebesluit voortvloeiende verplichtingen van de begunstigde.

Deze in euro luidende financiële garantie wordt gesteld door een erkende bank of financiële instelling die in een EU-lidstaat is gevestigd. Wanneer de begunstigde in een niet-EU-lidstaat is gevestigd, kan het nationaal agentschap of het Uitvoerend Agentschap aanvaarden dat een in dit derde land gevestigde bank of financiële instelling deze zekerheid verstrekt, indien het van oordeel is dat deze bank of financiële instelling een gelijkwaardige financiële garantie en kenmerken biedt als een in een EU-lidstaat gevestigde bank of financiële instelling.

De zekerheidstelling kan worden vervangen door een gezamenlijke borgstelling van een derde, of door hoofdelijke zekerheidstellingen van derden van de deelnemende organisaties die partij zijn bij dezelfde subsidieovereenkomst.

De zekerheidstelling wordt vrijgegeven nadat de voorfinanciering geleidelijk is vereffend door aanrekening op een tussentijdse betaling of saldobetaling aan de begunstigde, overeenkomstig de bepalingen van de subsidieovereenkomst of het subsidiebesluit. Indien de saldobetaling geschiedt in de vorm van een terugbetaling, wordt de zekerheidstelling vrijgegeven nadat de begunstigde in kennis is gesteld.