Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Χρηματική εγγύηση

Αν η χρηματοοικονομική ικανότητα ενός δικαιούχου δεν κριθεί ικανοποιητική, ο εθνικός ή Εκτελεστικός Οργανισμός δύναται να ζητήσει από τον εν λόγω δικαιούχο, στον οποίο έχει χορηγηθεί επιχορήγηση άνω των 60.000 ευρώ, να καταθέσει εκ των προτέρων εγγύηση, με σκοπό τον περιορισμό των οικονομικών κινδύνων που συνδέονται με την καταβολή της προχρηματοδότησης. Το ύψος της εν λόγω εγγύησης δύναται να φθάνει το ποσό της(των) πληρωμής(-ών) προχρηματοδότησης.

Σκοπός της εγγύησης αυτής είναι να καταστήσει ένα τραπεζικό ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ανέκκλητο και αλληλέγγυο εγγυητή, ή εγγυητή σε πρώτη ζήτηση, της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του δικαιούχου από τη συμφωνία ή την απόφαση επιχορήγησης.

Η εν λόγω χρηματική εγγύηση παρέχεται σε ευρώ από εγκεκριμένο τραπεζικό ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο είναι εγκατεστημένο σε κράτος μέλος της ΕΕ. Όταν ο δικαιούχος είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα, ο εθνικός ή Εκτελεστικός Οργανισμός μπορεί να συναινέσει στην παροχή της εν λόγω εγγύησης από ένα τραπεζικό ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο σε αυτή την τρίτη χώρα, εφόσον κρίνει ότι η παρεχόμενη εγγύηση παρέχει χρηματοοικονομική ασφάλεια και διαθέτει χαρακτηριστικά ισοδύναμα με εκείνα της εγγύησης τραπεζικού ή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου σε κράτος μέλος.

Η εγγύηση μπορεί να αντικατασταθεί με από κοινού εγγύηση τρίτου ή με εγγυήσεις τρίτων οργανισμών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στην ίδια συμφωνία επιχορήγησης.

Η εγγύηση αποδεσμεύεται μετά την ολοκλήρωση της σταδιακής εκκαθάρισης της προχρηματοδότησης, με αφαίρεση τυχόν ενδιαμέσων πληρωμών ή της πληρωμής του υπολοίπου προς τον δικαιούχο, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στη συμφωνία ή την απόφαση επιχορήγησης. Σε περίπτωση που η καταβολή του υπολοίπου λάβει τη μορφή ανάκτησης, η εγγύηση αποδεσμεύεται αφού ενημερωθεί ο δικαιούχος.