Innehållsförteckning
Sök i handledningen

Uppgiftsskydd

Det nationella programkontoret eller EACEA eller Europeiska kommissionen ska behandla alla personuppgifter som lämnas i ansökan eller i bidragsavtalet/bidragsbeslutet i enlighet med

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 om skydd för enskilda då Europeiska unionens institutioner och organ behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter. Skulle det hända att en ny förordning träder i kraft och ersätter förordning (EG) nr. 45/2001 ska bestämmelserna i den nya förordningen vara gällande.
  • I andra hand och endast i den mån som förordning 45/2001 inte är gällande – allmänna dataskyddsförordningen (GDPR eller Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679) alternativt den nationella dataskyddslagstiftningen ifall GDPR inte är gällande (länder utanför EU).

Såvida frågorna i ansökningsblanketten inte är markerade som frivilliga, är den sökandes svar nödvändiga för att det ska gå att utvärdera och behandla bidragsansökan vidare i enlighet med handledningen för programmet Erasmus+. Den avdelning eller enhet som ansvarar för det berörda EU-bidraget (den enhet som agerar registeransvarig) kommer endast att behandla personuppgifterna för detta ändamål. Personuppgifter får överföras vid behov av kännedom till tredje parter som deltar i utvärderingen av ansökningar eller i bidragsförvaltningsförfarandet utan att detta påverkar eller sker någon överföring till de organ som ansvarar för övervaknings- och inspektionsuppgifter i enlighet med EU-lagstiftningen eller till organ som har i uppdrag att utvärdera programmet eller någon av dess insatser. För att framför allt värna om EU:s ekonomiska intressen får personuppgifter överföras till internrevisorer, Europeiska revisionsrätten, Instansen för finansiella oriktigheter eller Europeiska byrån för bedrägeribekämpning samt mellan kommissionens utanordnare och Centrala programkontoret. Den sökande ska få tillgång till sina personuppgifter och kunna korrigera dem. Om den sökande har några frågor om behandlingen av dennes personuppgifter ska den vända sig till det organ som har beviljat projektet. Vid tvister får bidragsmottagaren även när som helst vända sig till Europeiska datatillsynsmannen. Mer information om behandlingen av personuppgifter finns i bidragsavtalet eller bidragsbeslutet.

När det gäller behandlingen av personuppgifter inom ramen för programmet Erasmus+ finns det en policy för uppgiftsskydd och kontaktuppgifter på Europeiska kommissionens och EACEA:s webbplats.

Inom ramen för centraliserade insatser som förvaltas av Centrala programkontoret informeras de sökande, och – om de är juridiska personer, personer som ingår i sökandens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, eller som har befogenhet att företräda dem, som har rätt att fatta beslut på deras vägnar eller kontroll över dem – om att utanordnaren vid Centrala programkontoret kan komma att registrera deras personuppgifter (namn, för- och efternamn vid fysisk person, adress, organisationsform, samt för- och efternamn på personer som har befogenhet att företräda dem, som har rätt att fatta beslut på deras vägnar eller kontroll över dem, vid juridisk person) i systemet för tidig upptäckt och uteslutning (EDES) om de befinner sig i någon av de situationer som nämns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget.