Kazalo
Iskanje po vodniku

Varstvo podatkov

Vse osebne podatke, vključene v prijavni obrazec ali sporazum/sklep o nepovratnih sredstvih, bo nacionalna ali Izvajalska agencija ali Evropska komisija obdelala v skladu z:

Uredbo EU 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 20181 o varstvu fizičnih oseb  pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih, uradov in agencij Unije in o prostem pretoku takih podatkov; razveljavlja Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklep št. 1247/2002/ES (besedilo, relevantno za EGP);

drugo po vrsti in v kolikor ne velja Uredba 2018/1725 – Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR ali Uredba EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta) z dne 27. aprila 20162 ali nacionalno zakonodajo o varstvu podatkov, v primeru, da GDPR ne velja (države, ki niso članice EU).

Razen če niso vprašanja označena kot izbirna, so odgovori prijavitelja na vprašanja v prijavnem obrazcu zahtevani za ocenjevanje in nadaljnjo obdelavo vloge za nepovratna sredstva v skladu z Vodnikom za prijavitelje Erasmus+. Oddelek ali enota, odgovorna za zadevni program nepovratnih sredstev Unije (subjekt v vlogi upravljavca podatkov), bo osebne podatke obdelovala izključno v ta namen. Osebni podatki se lahko na podlagi potrebe po seznanitvi s podatki posredujejo tretjim osebam, ki so vključene v oceno vlog ali postopek upravljanja nepovratnih sredstev, brez poseganja v možnost posredovanja teh podatkov organom, ki so odgovorni za spremljanje in inšpekcijo v skladu z zakonodajo Evropske unije, ali organom, ki so pooblaščeni za izvedbo ocenjevanja Programa ali katerih koli ukrepov Programa. Predvsem se lahko zaradi varstva finančnih interesov Unije osebni podatki posredujejo službam za notranjo revizijo, Evropskemu računskemu sodišču, komisiji za finančne nepravilnosti ali Evropskemu uradu za boj proti goljufijam ter med odredbodajalci Komisije in izvajalskimi agencijami. Prijavitelj ima pravico, da ima dostop do svojih osebnih podatkov in da jih popravi. Če ima prijavitelj kakršna koli vprašanja v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov, jih naslovi na agencijo, ki je izbrala projekt. V primeru sporov lahko prijavitelj kadar koli uveljavlja pravico do pomoči Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Več informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov je navedenih v sporazumu ali sklepu o nepovratnih sredstvih.

V zvezi z obdelavo osebnih podatkov v okviru programa Erasmus+ je na spletišču Komisije in Izvajalske agencije na voljo podrobno opisana izjava o varstvu osebnih podatkov, vključno s kontaktnimi podatki.

V okviru centraliziranih ukrepov, ki jih upravlja Izvajalska agencija, so prijavitelji ‒ in če gre za pravne subjekte, osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa prijavitelja ali imajo pooblastila za zastopanje, odločanje ali nadzor v zvezi z navedenim prijaviteljem, ali fizične ali pravne osebe, ki prevzamejo neomejeno odgovornost za dolgove prijavitelja ‒ obveščeni, da lahko odredbodajalec agencije njihove osebne podatke (naziv, ime v primeru fizične osebe, naslov, pravno obliko ter naziv in ime oseb s pooblastili za zastopanje, odločanje ali nadzor, če gre za pravno osebo) registrira v sistem za zgodnje odkrivanje in izključitev, če so v kateri koli od situacij iz Uredbe (EU, Euratom) št. 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije.

  • 1. UL L 295, 21. 11. 2018, str. 39
  • 2. UL L 119, 4. 5. 2016, str. 1