Cuprins
Căutați în ghid

Protecția Datelor

Toate datele cu caracter personal incluse în formularul de candidatură sau în acordul de grant/decizia de acordare a grantului vor fi prelucrate de către agenția națională sau de Agenția Executivă sau de către Comisia Europeană, în conformitate cu:

  • Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date. În eventualitatea intrării în vigoare a unui nou regulament care va abroga Regulamentul (CE) nr. 45/2001, se vor aplica prevederile noului regulament.;
  • În ordine secundară și numai în măsura în care nu se aplică prevederile Regulamentului 45/2001 – Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD sau Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului) sau legislația națională privind protecția datelor, dacă nu se aplică RGPD (state non-UE).

Cu excepția cazului în care sunt marcate ca opționale, răspunsurile solicitantului la întrebările din formularul de candidatură sunt necesare pentru a evalua și a prelucra ulterior cererea de grant în conformitate cu ghidul programului Erasmus+. Datele personale vor fi prelucrate în acel scop numai de departamentul sau unitatea responsabil(ă) pentru programul de grant din partea Uniunii în cauză (entitate care acționează ca operator de date). Datele cu caracter personal pot fi transferate pe baza principiului „nevoii de a cunoaște” către terții implicați în evaluarea cererilor sau în procedura de gestionare a granturilor, fără a aduce atingere transferului către organismele responsabile având sarcini de monitorizare și inspecție, în conformitate cu dreptul Uniunii Europene, sau către organismele mandatate să efectueze evaluări ale programului sau ale oricăreia dintre acțiunile din cadrul programului. În special, în scopul protejării intereselor financiare ale Uniunii, datele cu caracter personal pot fi transferate serviciilor interne de audit, Curții de Conturi Europene, Grupului pentru nereguli financiare sau Oficiului European de Luptă Antifraudă, precum și între ordonatorii de credite ai Comisiei și agențiile executive. Solicitantul are dreptul de a accesa propriile date cu caracter personal și de a le modifica. În cazul în care solicitantul are întrebări cu privire la prelucrarea propriilor date cu caracter personal, acesta le va adresa agenției care a selectat proiectul. În cazul unor conflicte, solicitantul are, de asemenea, dreptul de a sesiza în orice moment Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor. Mai multe informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi consultate în acordul de grant sau în decizia de acordare a grantului.

În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul programului Erasmus+, pe site-ul Comisiei și al Agenției Executive este disponibilă o declarație de confidențialitate detaliată, care include informații de contact.

În cadrul unor acțiuni centralizate gestionate de Agenția Executivă, solicitanții - și, în cazul în care aceștia sunt persoane juridice, persoanele care sunt membre ale organismului administrativ, de conducere sau de supraveghere al acelui solicitant sau care au puteri de reprezentare, decizie sau control referitor la acel solicitant, sau persoane fizice sau juridice care își asumă răspundere nelimitată pentru datoriile acelui solicitant - sunt informați că datele lor cu caracter personal (nume, prenume în cazul persoanelor fizice, adresa, forma juridică și numele și prenumele persoanelor care dețin competențe de reprezentare, de decizie sau de control asupra lor, în cazul unei persoane juridice) pot fi înregistrate în sistemul de detectare timpurie și de excludere (EDES) de către ordonatorul de credite al agenției, în cazul în care se află într-una dintre situațiile menționate în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iuli 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii.