TARTALOMJEGYZÉK
Keresés az útmutatóban

Adatvédelem

A nemzeti irodáknak, a Végrehajtó Ügynökségnek és az Európai Bizottságnak a pályázati űrlap vagy a támogatási szerződésben/pályázati döntésben szereplő valamennyi személyes adatot a következőkkel összhangban kell kezelniük:

  • az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról, A 45/2001/EK rendelet helyébe lépő új rendelet hatályba lépése esetén, az új rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni;
  • Másodsorban, és kizárólag azon esetben, amennyiben a 45/2001 rendelet nem alkalmazható – az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR vagy az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU rendelete) vagy a nemzeti adatvédelmi jogszabályok, amennyiben a GDPR nem alkalmazható (nem EU-országok).

A pályázónak a pályázati űrlapon szereplő kérdésekre adott válaszai – kivéve a nem kötelezően megválaszolandó kérdéseket – szükségesek a pályázat Erasmus+ programtájékoztató feltételeivel összhangban történő értékeléséhez és további feldolgozásához. A személyes adatokat az érintett támogatási programért felelős osztály vagy egység (amelynek feladata az adatok ellenőrzése) csak erre a célra dolgozza fel. A nyomon követéssel és ellenőrzéssel megbízott szerveknek, illetve a programnak vagy pályázati kategóriájának értékelésével megbízott szerveknek való továbbítás sérelme nélkül sor kerülhet a személyes adatok továbbítására az uniós joggal összhangban, ha azokra a pályázatok értékelésében vagy a támogatáskezelési eljárásban érintett harmadik feleknek szükségük van. Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme céljából a személyes adatok továbbíthatók a belső ellenőrző szolgálatoknak, az Európai Számvevőszéknek, a pénzügyi szabálytalanságokat vizsgáló testületnek és az Európai Csalás Elleni Hivatalnak, továbbá a Bizottság engedélyezésre jogosult tisztviselői és végrehajtó ügynökségei között. A pályázónak joga van személyes adataihoz hozzáférni és azokat helyesbíteni. Amennyiben a pályázónak személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban bármilyen kérdése lenne, a projektet támogatásra kiválasztó irodához kell fordulnia. Vitás esetben a pályázónak bármikor jogában áll az európai adatvédelmi biztoshoz fordulni. A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban a támogatási szerződés vagy határozat tartalmaz további információkat.

A személyes adatoknak az Erasmus+ program keretében történő feldolgozására vonatkozóan a Bizottság és a Végrehajtó Ügynökség honlapján az elérhetőségeken kívül részletes adatvédelmi nyilatkozat található.

A Végrehajtó Ügynökség központosított tevékenységeinek keretében felhívjuk a pályázók, illetve – amennyiben a pályázó jogi személy – annak adminisztrációs, irányító vagy felügyelő testületének   tagjai, illetve az abban képviseleti, döntéshozatali  vagy  ellenőrzési  joggal  rendelkező  személyek, vagy a pályázó adósságaiért korlátlan kezességet vállaló természetes vagy jogi személyek figyelmét arra, hogy személyes adataikat (ezek természetes személyek esetében a vezetéknév és a keresztnév, jogi személyek esetében a cím, a jogi forma, illetve a képviseleti, döntéshozatali vagy ellenőrzési hatáskörrel rendelkező személyek vezetékneve és keresztneve) az Ügynökség programengedélyezője rögzítheti a korai előrejelző rendszerben és a közbeszerzési eljárásban való részvételből kizárt  pályázók központi adatbázisában, amennyiben olyan helyzetben vannak, mint amint azt leírja az Európai Parlament és a Tanács 2018. július 18-i 2018/1046 (EU, Euratom) rendelete az Unió   általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról.