Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

Zaštita podataka

Osobne podatke navedene u obrascu zahtjeva ili u ugovoru/odluci o dodjeli bespovratnih sredstava obrađuje nacionalna ili Izvršna agencija ili Europska komisija u skladu s:

  • Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka. U slučaju stupanja na snagu nove uredbe koja zamjenjuje Uredbu (EZ) br. 45/2001, primjenjuju se odredbe nove uredbe.
  • U drugom redu i samo ako se ne primjenjuje Uredba 45/2001 – primjenjuje se GDPR (General Data Protection Regulation (Opća uredba o zaštiti podataka) ili Uredba EU-a 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća) ili nacionalni zakon o zaštiti podataka, ako se ne primjenjuje GDPR (u državama koje nisu članice EU-a).

Osim ako nisu označena kao izborna, odgovori podnositelja na pitanja u obrascu zahtjeva nužni su za ocjenu i daljnju obradu zahtjeva za bespovratna sredstva u skladu s Vodičem kroz program Erasmus+. Služba ili odjel nadležan za predmetni program dodjele bespovratnih sredstava Unije (subjekt koji vrši dužnost nadzornika podataka) obrađivat će osobne podatke isključivo u navedenu svrhu. Osobni podaci mogu se prenositi trećim stranama uključenim u ocjenjivanje zahtjeva samo ako ih oni moraju znati ili u postupku upravljanja bespovratnim sredstvima, ne dovodeći u pitanje prijenos tijelima zaduženim za zadaće nadzora i inspekcije u skladu sa zakonodavstvom Europske unije ili tijelima koja su zadužena za provedbu ocjenjivanja programa ili njegovih mjera. Posebno za potrebe zaštite financijskih interesa Unije, osobni se podaci mogu prenositi službama za unutarnju reviziju, Europskom revizorskom sudu, Odboru za financijske nepravilnosti ili Europski ured za borbu protiv prijevara i između dužnosnika za ovjeravanje Komisije i izvršnih agencija. Podnositelj ima pravo pristupiti svojim podacima i pravo ispraviti takve podatke. U slučaju pitanja o obradi svojih podataka, podnositelj ta pitanja upućuje Agenciji koja je odabrala projekt. U slučaju sukoba,; podnositelj ima pravo obratiti se Europskom nadzorniku za zaštitu podataka. Više pojedinosti o obradi osobnih podataka nalazi se u ugovoru ili odluci o dodjeli bespovratnih sredstava.

U odnosu na obradu osobnih podataka u okviru programa Erasmus+, detaljna izjava o privatnosti, uključujući podatke za kontakt, dostupna je na web-mjestu Komisije i Izvršne agencije.

U okviru centraliziranih mjera kojima upravlja Izvršna agencija, podnositelje – i, ako su pravne osobe, osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela tog podnositelja; ili koje imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili kontrole u odnosu na tog podnositelja; ili fizičke ili pravne osobe koje prihvaćaju neograničenu odgovornost za dugove dotičnoga podnositelja – se obavještava da njihove osobne podatke (prezime, ime, ako su fizička osoba; adresu, pravni oblik te prezime i ime osoba koje imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili kontrole, ako su pravna osoba) agencijin dužnosnik za ovjeravanje može registrirati u Sustav ranog otkrivanja i isključivanja (EDES), ako se nalaze u jednoj od situacija navedenih u Uredbi (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije.