Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Προστασία δεδομένων

Τυχόν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στο έντυπο της αίτησης ή στη συμφωνία/απόφαση της επιχορήγησης υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον εθνικό ή εκτελεστικό οργανισμό, ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με:

  • τον κανονισμό (ΕΚ) 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Σε περίπτωση που τεθεί σε ισχύ νέος κανονισμός ο οποίος θα αντικαθιστά τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001, ισχύουν οι διατάξεις του νέου κανονισμού·
  • δευτερευόντως, και μόνο στο βαθμό που δεν ισχύει ο Κανονισμός 45/2001 – ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ ή Κανονισμός ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) ή η εθνική νομοθεσία για την προστασία δεδομένων σε περίπτωση μη ισχύος του ΓΚΠΔ (χώρες εκτός ΕΕ).

Με εξαίρεση τις ερωτήσεις που επισημαίνονται ως προαιρετικές, οι απαντήσεις των αιτούντων στις ερωτήσεις της αίτησης είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση και την περαιτέρω επεξεργασία της αίτησης επιχορήγησης σύμφωνα με τους όρους του οδηγού προγράμματος Erasmus+. Τα προσωπικά δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό αυτό από το τμήμα ή τη μονάδα που είναι υπεύθυνη για το εν λόγω πρόγραμμα επιχορήγησης από την Ένωση (οντότητα που ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων). Με βάση την αρχή της ανάγκης για γνώση, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να διαβιβάζονται σε τρίτα μέρη που συμμετέχουν στην αξιολόγηση των αιτήσεων ή στη διαδικασία διαχείρισης των επιχορηγήσεων, με την επιφύλαξη της δυνατότητας διαβίβασής τους στους αρμόδιους για την παρακολούθηση και την επιθεώρηση φορείς σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στους φορείς που είναι εξουσιοδοτημένοι να πραγματοποιούν αξιολογήσεις του προγράμματος ή των δράσεών του. Συγκεκριμένα, για λόγους προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να διαβιβάζονται σε υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, στην υπηρεσία δημοσιονομικών παρατυπιών ή στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, καθώς και μεταξύ των διατακτών της Επιτροπής και των εκτελεστικών οργανισμών. Ο δικαιούχος διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν. Για τυχόν ερωτήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, ο δικαιούχος μπορεί να απευθυνθεί στον οργανισμό που έχει εγκρίνει το σχέδιο. Σε περίπτωση διαφορών· Σε περίπτωση σύγκρουσης, ο δικαιούχος διατηρεί επίσης το δικαίωμα προσφυγής, ανά πάσα στιγμή, ενώπιον του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα περιέχονται στη συμφωνία ή την απόφαση επιχορήγησης.

Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, διατίθεται στον ιστότοπο της Επιτροπής και του εκτελεστικού οργανισμού λεπτομερής δήλωση ιδιωτικού απορρήτου, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας.

Στο πλαίσιο των κεντρικών δράσεων που διαχειρίζεται ο Εκτελεστικός Οργανισμός, οι αιτούντες – και, εφόσον είναι νομικά πρόσωπα, τα πρόσωπα που είναι μέλη του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω αιτούντος ή που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε σχέση με τον εν λόγω αιτούντα, ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αναλαμβάνουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη του εν λόγω αιτούντα – πληροφορούνται ότι, τα προσωπικά τους δεδομένα (ονοματεπώνυμο εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, διεύθυνση, νομική μορφή και τα ονοματεπώνυμα των προσώπων που διαθέτουν εξουσίες εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο) μπορούν να καταγραφούν στο Σύστημα έγκαιρης ανίχνευσης και αποκλεισμού (EDES) από τον διατάκτη του Οργανισμού, αν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18 Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.