Innehållsförteckning
Sök i handledningen

Kontroller och revisioner

De nationella programkontoren eller EACEA och/eller Europeiska kommissionen får göra tekniska och ekonomiska kontroller och revisioner av hur bidraget används. De får också kontrollera bidragsmottagarens (eller den övriga bidragsmottagarens) lagstadgade redovisning för att göra regelbundna bedömningar av klumpsummor, enhetskostnader eller schablonsatser. Bidragsmottagaren (eller den övriga bidragsmottagaren) ska genom underskrift av dess rättsliga företrädare lämna bevis på att bidraget har använts korrekt. Europeiska kommissionen, EACEA, nationella programkontor eller Europeiska revisionsrätten, eller ett organ som utsetts av dem, får kontrollera hur bidraget har använts när som helst upp till fem år, eller upp till tre år för bidrag på högst 60 000 euro, räknat från den dag då slutbetalning skett eller det återkrav som har gjorts av det nationella programkontoret eller EACEA. Därför ska bidragsmottagarna behålla redovisning, styrkande originalhandlingar, statistiska uppgifter och andra handlingar som berör bidraget under den perioden.

För projekt som förvaltas på centraliserad nivå av EACEA får olika former av revisionsförfaranden tillämpas beroende på vilken typ av insats det gäller och hur stort bidraget är (i förekommande fall revisionstyp I för bidrag på över 60 000 euro och mindre än 750 000 euro och revisionstyp II för bidrag på minst 750 000 euro). Du hittar mer information på Centrala programkontorets webbplats.

De närmare bestämmelserna för kontroller och revisioner anges i bidragsavtalet eller bidragsbeslutet.