Inhoudstafel
Zoeken in de gids

Controles en audits

Het nationaal agentschap of het Uitvoerend Agentschap en/of de Europese Commissie mogen technische en financiële controles en audits uitvoeren met betrekking tot de besteding van de subsidie. Zij mogen ook de boekhouding van de begunstigde (of medebegunstigde) controleren teneinde de vaste bedragen, tegemoetkoming in de eenheidskost en forfaitaire financiering periodiek te evalueren. De begunstigde (of medebegunstigde) verbindt zich er door de handtekening van zijn wettelijke vertegenwoordiger toe aan te tonen dat de subsidie correct werd besteed. Het is de Europese Commissie, het Uitvoerend Agentschap, de nationale agentschappen en/of de Europese Rekenkamer of een daardoor gemachtigd orgaan te allen tijde toegestaan controles uit te voeren op de besteding van de subsidie over een periode gaande tot vijf jaar, of tot drie jaar voor subsidies van niet meer dan 60 000 EUR, die ingaat op de datum van betaling van het saldo of van de tenuitvoerlegging van de terugvordering door het nationaal agentschap of het Uitvoerend Agentschap. Bijgevolg moeten begunstigden gegevens, originele bewijsstukken, statistische gegevens en andere documenten met betrekking tot de subsidie gedurende deze periode bewaren.

Voor centraal door het Uitvoerend Agentschap beheerde projecten kunnen verschillende auditprocedures worden toegepast naargelang van het soort actie en de omvang van de toegekende subsidie (voor zover van toepassing, type I-audits voor subsidies van meer dan 60 000 EUR en minder dan 750 000 EUR; type II-audits voor subsidies van 750 000 EUR of meer). Meer informatie is te vinden op de website van het Uitvoerend Agentschap.

De gedetailleerde bepalingen inzake controles en audits worden uitvoerig beschreven in de subsidieovereenkomst of het subsidiebesluit.