Saturs
Meklēt vadlīnijās

Pārbaudes un revīzijas

Valsts Aģentūra vai Izpildaģentūra un/vai Eiropas Komisija var veikt tehniskas un finansiālas pārbaudes un revīzijas saistībā ar dotācijas izlietojumu. Tās var arī pārbaudīt likumā paredzētos dotācijas saņēmēja (vai līdzsaņēmēja) uzskaites datus, lai periodiski novērtētu vienreizējo maksājumu, vienības izmaksas vai vienotas likmes finansējumu. Dotācijas saņēmējs (vai līdzsaņēmējs) ar sava likumīgā pārstāvja parakstu apņemas iesniegt pierādījumus, ka dotācija izlietota pareizi. Eiropas Komisija, Izpildaģentūra, Valsts Aģentūras un/vai Eiropas Revīzijas Palāta, vai to pilnvarota struktūra var pārbaudīt dotācijas izlietojumu jebkurā brīdī līdz pieciem gadiem vai līdz trim gadiem, ja dotācijas summa nepārsniedz EUR 60 000, sākot no atlikuma samaksas dienas vai atmaksas pieprasīšanas, ko veic Valsts Aģentūra vai Izpildaģentūra. Tāpēc dotācijas saņēmēji glabā uzskaites datus, apliecinošu dokumentu oriģinālus, statistikas datus un citus dokumentus, kas saistīti ar dotāciju šajā periodā.

Attiecībā uz projektiem, ko pārvalda centralizēti Izpildaģentūra, var izmantot dažādu veidu revīzijas procedūras atkarībā no konkrētās Darbības veida un piešķirtās dotācijas apmēra (ja piemērojams, I revīzijas veids dotācijām par summu, kas pārsniedz EUR 60 000, bet ir mazāka par EUR 750 000, II revīzijas veids dotācijām par summu EUR 750 000 vai lielāku). Plašāka informācija pieejama Izpildaģentūras tīmekļa vietnē.

Noteikumi attiecībā uz pārbaudēm un revīzijām ir sīkāk aprakstīti dotācijas nolīgumā vai dotācijas lēmumā.