Turinys
Paieška vadove

Patikros ir auditas

Nacionalinė agentūra arba vykdomoji agentūra ir (arba) Europos Komisija gali atlikti technines ir finansines patikras ir auditą, siekdamos nustatyti, kaip naudojama dotacija. Jos taip pat gali tikrinti dotacijos gavėjo (arba bendro dotacijos gavėjo) teisės aktais nustatytus dokumentus, kad periodiškai įvertintų finansavimą naudojant fiksuotas išmokas, fiksuotas normas ar fiksuoto dydžio sumas. Dotacijos gavėjas (arba bendras dotacijos gavėjas), jo teisiniam atstovui patvirtinus tai parašu, įsipareigoja pateikti įrodymus, kad dotacija buvo panaudota teisingai. Europos Komisija, vykdomoji agentūra, nacionalinė agentūra ir (arba) Audito Rūmai arba jų įgaliota įstaiga bet kuriuo metu ne ilgiau kaip penkerius per metus (arba ne ilgiau kaip per trejus metus, jeigu dotacijos suma neviršija 60 000 EUR) nuo tos dienos, kada nacionalinė agentūra arba vykdomoji agentūra sumoka likutį arba susigrąžina lėšas, gali patikrinti, kaip panaudota dotacija. Todėl dotacijos gavėjai šiuo laikotarpiu turi saugoti įrašus, patvirtinamųjų dokumentų originalus, statistinius įrašus ir kitus su dotacija susijusius dokumentus.

Vykdomosios agentūros centralizuotu lygmeniu administruojamiems projektams, atsižvelgiant į atitinkamo veiksmo rūšį ir skirtos dotacijos dydį, gali būti taikomos įvairių rūšių audito procedūros (jeigu taikoma, I rūšies auditas didesnėms nei 60 000 EUR, bet mažesnėms nei 750 000 EUR dotacijoms, II rūšies auditas 750 000 EUR ar didesnėms dotacijoms). Daugiau informacijos galima rasti vykdomosios agentūros svetainėje.

Išsamios nuostatos dėl patikrų ir audito pateikiamos dotacijos sutartyje arba sprendime dėl dotacijos.