Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Λογιστικοί και λοιποί έλεγχοι

Ο εθνικός ή Εκτελεστικός Οργανισμός και/ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύνανται να διενεργούν τεχνικούς και οικονομικούς ελέγχους καθώς και λογιστικούς ελέγχους σχετικά με τη χρήση της επιχορήγησης. Δύνανται επίσης να ελέγχουν τα θεσμικά αρχεία του δικαιούχου (ή του συνδικαιούχου) για τους σκοπούς των περιοδικών αξιολογήσεων της χρηματοδότησης μέσω κατ’ αποκοπή ποσών, μοναδιαίων δαπανών ή ενιαίων συντελεστών. Ο δικαιούχος (ή συνδικαιούχος) αναλαμβάνει τη δέσμευση, με την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του, να προσκομίζει αποδείξεις για την ορθή χρήση της επιχορήγησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Εκτελεστικός Οργανισμός, οι Εθνικές Μονάδες/ Εθνικές Υπηρεσίες και/ή το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ή κάθε εξουσιοδοτημένος από αυτά φορέας, μπορούν να προβαίνουν σε έλεγχο της χρήσης της επιχορήγησης εντός πέντε ετών – ή εντός τριών ετών για τις επιχορηγήσεις κάτω των 60.000 ευρώ – από την ημερομηνία καταβολής του υπολοίπου ή ανάκτησης που πραγματοποίησε ο εθνικός ή Εκτελεστικός Οργανισμός. Ως εκ τούτου, στο διάστημα αυτό, οι δικαιούχοι τηρούν αρχεία, πρωτότυπα δικαιολογητικά έγγραφα, στατιστικές καταγραφές και άλλα έγγραφα που σχετίζονται με την επιχορήγηση.

Όσον αφορά τα σχέδια των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται σε κεντρικό επίπεδο από τον εκτελεστικό οργανισμό, προβλέπονται διάφορες κατηγορίες διαδικασιών ελέγχου ανάλογα με το είδος της δράσης και το ύψος της χορηγηθείσας επιχορήγησης (παραδείγματος χάρη, Έλεγχος Τύπου Ι για τις επιχορηγήσεις άνω των 60.000 EUR και κάτω των 750.000 EUR· Έλεγχος Τύπου ΙΙ για τις επιχορηγήσεις ύψους 750.000 EUR). Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο του εκτελεστικού οργανισμού.

Οι λεπτομερείς διατάξεις για τους λογιστικούς και λοιπούς ελέγχους καθορίζονται στη συμφωνία ή την απόφαση επιχορήγησης.