СЪДЪРЖАНИЕ
Търсене в ръководството

Проверки и одити

Националната или Изпълнителната агенция и/или Европейската комисия могат да извършат технически и финансови проверки и одити във връзка с усвояването на безвъзмездните средства. Те могат също така да извършат проверки на задължителните записи на бенефициера (или събенефициера) за целите на периодичната оценка на финансирането въз основа на еднократни суми, единични ставки или единни ставки. Бенефициерът (или събенефициерът) се задължава с подписа на своя юридически представител да предостави доказателства, че отпуснатите безвъзмездни средства са използвани целесъобразно. Европейската комисия, Изпълнителната агенция, националните агенции и/или Европейската сметна палата или упълномощен от тях орган могат да проверяват начина на използване на безвъзмездните средства по всяко време в срок до пет години или до три години за безвъзмездни средства, чийто размер не надхвърля 60 000 EUR, започвайки от датата на балансовото плащане или извършване на възстановяването от националната или Изпълнителната агенция. Поради това бенефициерите трябва да съхраняват през този период документация, оригиналните оправдателни документи, статистически данни и други документи, свързани с безвъзмездните средства.

За проекти, управлявани централизирано от Изпълнителната агенция, е възможно да се прилагат различни видове одитни процедури съобразно вида на съответното действие и размера на отпуснатите безвъзмездни средства (ако е приложимо, одит от тип I за безвъзмездни средства в размер, по-голям от 60 000 EUR и по-малък от 750 000 EUR, и одит от тип II за безвъзмездни средства в размер от 750 000 EUR или повече). Повече информация ще намерите на уебсайта на Изпълнителната агенция.

Подробни разпоредби относно проверките и одитите са включени в споразумението или решението за отпускане на безвъзмездни средства.