Kazalo
Iskanje po vodniku

Del B – Informacije o ukrepih, zajetih v ta vodnik

V tem delu so za vse ukrepe in aktivnosti, zajete v Vodnik za prijavitelje Erasmus+, navedene naslednje informacije:

 • opis ciljev ukrepov in pričakovani učinek;
 • opis podprtih aktivnosti;
 • preglednice z merili, ki se ufporabljajo za ocenjevanje predlogov projektov;
 • dodatne informacije, ki so koristne za dobro razumevanje podprtih vrst projektov;
 • opis pravil za dodelitev sredstev.

Prijaviteljem se priporoča, da pred oddajo vloge skrbno preberejo celotno poglavje o ukrepu, v okviru katerega se želijo prijaviti. Priporoča se tudi, da si skrbno preberejo dodatne informacije v Prilogi I k temu vodniku.

Izobraževanje in usposabljanje

Priložnosti v visokošolskem izobraževanju, poklicnem izobraževanju in usposabljanju, šolskem izobraževanju in izobraževanju odraslih

Kateri ukrepi so podprti?

V naslednjih poglavjih „Ključni ukrep 1“, „Ključni ukrep 2“ in „Ključni ukrep 3“ so predstavljeni konkretni ukrepi, katerih namen je izpolniti cilje Programa na področju izobraževanja in usposabljanja. Med temi so naslednji ukrepi, povezani predvsem – vendar ne izključno – s področjem izobraževanja in usposabljanja:

 • Projekti mobilnosti za mlade (razmjene mladih i volontiranje) i osobe koje rade s mladima
 • projekti mobilnosti za učeče se in osebje v visokošolskem izobraževanju ter poklicnem izobraževanju in usposabljanju (PIU);
 • projekti mobilnosti za šolsko osebje in osebje v izobraževanju odraslih;
 • skupni magistrski študij Erasmus Mundus;
 • posojila Erasmus+ za magistrski študij;
  strateška partnerstva;
 • koalicije znanja – Evropske univerze;
 • koalicije sektorskih spretnosti;
 • krepitev zmogljivosti na področju visokošolskega izobraževanja.

V poglavju Ključni ukrep 3 so navedene tudi informacije o aktivnostih Erasmus+ za podporo politikam izobraževanja in usposabljanja, ki vključujejo analizo politik in vzajemno učenje, prihodnje pobude za inovacije v politiki, orodja in omrežja, sodelovanje z mednarodnimi organizacijami ter dialog z oblikovalci politik, deležniki in deležniškimi organizacijami. Te aktivnosti se izvajajo s posebnimi razpisi za zbiranje predlogov, ki jih bo neposredno upravljala Evropska komisija ali njena izvajalska agencija. Več informacij je na voljo na spletiščih Komisije in Izvajalske agencije.

Kakšni so cilji teh ukrepov?

Posebni cilji

Program Erasmus+ sledi naslednjim posebnim ciljem na področju izobraževanja in usposabljanja:

 • izboljšati raven ključnih kompetenc in spretnosti, zlasti glede njihove ustreznosti na trgu dela in njihovega prispevka h kohezivni družbi, zlasti z več priložnostmi za učno mobilnost in okrepljenim sodelovanjem med svetom izobraževanja in usposabljanja ter svetom dela;
 • spodbujati krepitev kakovosti, odličnost inovacij in internacionalizacijo na ravni izobraževalnih institucij in institucij za usposabljanje, zlasti z boljšim mednarodnim sodelovanjem med ponudniki izobraževanja in usposabljanja ter drugimi deležniki;
 • spodbujati nastanek evropskega prostora vseživljenjskega učenja, katerega namen je dopolnjevati reforme politik na nacionalni ravni ter podpirati posodobitev sistemov izobraževanja in usposabljanja, zlasti z okrepljenim sodelovanjem glede politik, boljšo uporabo orodij EU za preglednost in priznavanje ter z razširjanjem dobrih praks, in osveščati o tem evropskem prostoru;
 • izboljšati mednarodno razsežnost izobraževanja in usposabljanja, zlasti s sodelovanjem med institucijami Programa in partnerskih držav na področju PIU ter visokošolskega izobraževanja, s povečanjem privlačnosti evropskih visokošolskih institucij in podpiranjem zunanjega delovanja EU, vključno z njenimi razvojnimi cilji, in sicer s spodbujanjem mobilnosti in sodelovanja med visokošolskimi institucijami Programa in partnerskih držav ter s ciljno usmerjeno krepitvijo zmogljivosti v partnerskih državah;
 • izboljšati poučevanje in učenje jezikov ter spodbujati široko jezikovno raznolikost in medkulturno zavest EU.

Mladina

Priložnosti za neformalno in priložnostno učenje na področju mladine.

Kateri ukrepi so podprti?

V naslednjih poglavjih „Ključni ukrep 1“, „Ključni ukrep 2“ in „Ključni ukrep 3“ so predstavljeni konkretni ukrepi, katerih namen je izpolniti cilje Programa na področju mladine. Med temi so naslednji ukrepi, povezani predvsem – vendar ne izključno – s področjem mladine (neformalnim in priložnostnim učenjem):

 • projekti mobilnosti za mlade (mladinske izmenjave) in mladinske delavce,
 • strateška partnerstva;
 • krepitev zmogljivosti na področju mladine;
 • projekti Dialog mladih.

V poglavju Ključni ukrep 3 so navedene tudi informacije o ukrepih Erasmus+ za podporo mladinskim politikam, ki zajemajo analizo politik in vzajemnega učenja, prihodnje pobude, orodja in omrežja, sodelovanje z mednarodnimi organizacijami ter dialog z deležniki in deležniškimi organizacijami, ki se spodbujajo v okviru programa Erasmus+ za podpiranje sistemov na področju mladine. Ti ukrepi se izvajajo s posebnimi razpisi za zbiranje predlogov, ki jih upravlja Izvajalska agencija Evropske komisije ali neposredno Evropska komisija. Več informacij je na voljo na spletiščih Komisije in Izvajalske agencije.

Kakšni so cilji teh ukrepov?

Posebni cilji

Program Erasmus+ sledi naslednjim posebnim ciljem na področju mladine:

 • izboljšati raven ključnih kompetenc in spretnosti mladih, tudi tistih z manj priložnostmi, ter spodbujati njihovo udeležbo v demokratičnem življenju v Evropi in na trgu dela, aktivno državljanstvo, medkulturni dialog, socialno vključenost in solidarnost, zlasti z zagotavljanjem več priložnosti za učno mobilnost mladih in tistih, ki so aktivni v mladinskem delu ali mladinskih organizacijah, ter mladinskih voditeljev, kakor tudi z okrepljenimi povezavami med področjem mladine in trgom dela;
 • spodbujati večjo kakovost mladinskega dela, zlasti z okrepljenim sodelovanjem med organizacijami na področju mladine in/ali drugimi deležniki;
 • dopolnjevati reforme politik na lokalni, regionalni in nacionalni ravni ter podpirati razvoj znanja in mladinske politike, ki temelji na dejstvih, ter priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja, zlasti z okrepljenim sodelovanjem na področju politik, boljšo uporabo orodij EU za preglednost in priznavanje ter z razširjanjem dobrih praks;
 • okrepiti mednarodno razsežnost mladinskih aktivnosti in krepiti zmožnosti mladinskih delavcev in organizacij pri njihovem podpiranju mladih z dopolnjevanjem zunanjega delovanja Evropske unije, zlasti s spodbujanjem mobilnosti in sodelovanja med deležniki iz držav Programa in partnerskih držav ter mednarodnimi organizacijami.

V obdobju 2014–2020 bo 8,6 % proračunskih sredstev dodeljenih za podporo priložnostim za neformalno in priložnostno učenje na področju mladine.