Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

Dio B – Informacije o aktivnostima obuhvaćenim ovim Vodičem

U ovom će dijelu čitatelji pronaći, za sve aktivnosti i djelovanja obuhvaćene Vodičem kroz program Erasmus+, sljedeće informacije:

 • opis njihovih ciljeva i očekivanog učinka;
 • opis podržanih aktivnosti;
 • tablice u kojima se predstavljaju kriteriji koji se primjenjuju za ocjenjivanje prijedloga projekta;
 • dodatne korisne informacije za bolje razumijevanje vrsta projekata koje projekt podržava;
 • opis pravila financiranja.

Prije podnošenja prijave preporuča se da podnositelji pažljivo pročitaju čitav odjeljak koji se tiče aktivnosti u okviru koje se žele prijaviti. Također se preporuča da podnositelji pažljivo pročitaju dodatne informacije navedene u Prilogu I. ovom Vodiču.

Obrazovanje i osposobljavanje

Mogućnosti u visokom obrazovanju, strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, školskom obrazovanju i obrazovanju odraslih.

Koje se mjere podupiru?

U sljedećim odjeljcima „Ključna mjera 1.ˮ, „Ključna mjera 2.ˮ , „Ključna mjera 3.ˮ prikazane su konkretne aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi u području obrazovanja i osposobljavanja. Mjere koje su uglavnom, ali ne isključivo, povezane s područjem obrazovanja i osposobljavanja sljedeće su:

 • projekti mobilnosti za osobe koje stječu znanja i osoblje u visokom obrazovanju te strukovnom obrazovanju i osposobljavanju;
 • projekti mobilnosti za osoblje u školskom obrazovanju i obrazovanju odraslih;
 • združeni diplomski studiji Erasmus Mundus;
 • zajmovi za diplomske studije Erasmus+;
 • strateška partnerstva;
 • udruženja znanja – europska sveučilišta;
 • udruženja sektorskih vještina;
 • jačanje sposobnosti u području visokog obrazovanja.

U odjeljku o ključnoj mjeri 3. navedeni su podaci o aktivnostima programa Erasmus+ koje pružaju potporu politikama vezanim uz obrazovanje i osposobljavanje, uključujući analizu politike i suradničko učenje, inicijative za inovacije u području politike, alate i mjere, suradnju s međunarodnim organizacijama i dijalog s donositeljima politika i organizacijama dionika. Te se aktivnosti provode putem posebnih poziva na podnošenje prijedloga kojima upravlja izravno Europska komisija ili njezina Izvršna agencija. Za više informacija posjetite web-mjesta Komisije i Izvršne agencije.

Koji su ciljevi navedenih aktivnosti?

Posebni ciljevi

Posebni ciljevi koji se nastoje ostvariti programom Erasmus+ u području mladih sljedeći su:

 • unaprijediti stupanj ključnih kompetencija i vještina, posebno u odnosu na njihovu važnost za tržište rada i njihov doprinos kohezivnom društvu, osobito širenjem mogućnosti za obrazovnu mobilnost te jačanjem suradnje između svijeta obrazovanja i osposobljavanja i svijeta rada;
 • poticati poboljšanja kvalitete, izvrsnost u inovacijama i internacionalizaciju na razini ustanova za obrazovanje i osposobljavanje, osobito jačanjem transnacionalne suradnje između pružatelja usluga obrazovanja i osposobljavanja i drugih zainteresiranih strana;
 • promicati nastanak europskog prostora cjeloživotnog učenja i podizati svijest o tom prostoru, čija je svrha nadopuniti reforme politike na nacionalnoj razini i podupirati modernizaciju sustava obrazovanja i osposobljavanja, osobito pojačanom političkom suradnjom, boljom upotrebom instrumenata Unije za transparentnost i priznavanje te širenjem dobre prakse;
 • unaprijediti međunarodnu dimenziju obrazovanja i osposobljavanja, osobito suradnjom između ustanova Unije i ustanova zemalja partnera u području VET-a te u području visokog obrazovanja, jačanjem privlačnosti europskih ustanova visokog obrazovanja i podupiranjem vanjskog djelovanja Unije, uključujući njegove razvojne ciljeve, promicanjem mobilnosti i suradnje između ustanova visokog obrazovanja u Uniji i državama partnerima te ciljanim jačanjem sposobnosti u državama partnerima;
 • poboljšati poučavanje i učenje jezika te poticati široku jezičnu raznolikost u Uniji i međukulturalnu osviještenost.

Mladi

Mogućnosti neformalnog i informalnog obrazovanja u području mladih.

Koje se mjere podupiru?

U sljedećim odjeljcima „Ključna mjera 1.ˮ, „Ključna mjera 2.ˮ, „Ključna mjera 3.ˮ prikazane su konkretne aktivnosti kojima se nastoje ostvariti ciljevi Programa u području povezanim s mladima. Mjere koje su uglavnom, ali ne isključivo, povezane s mladima (neformalno i informalno učenje) uključuju:

 • projekti mobilnosti za mlade (razmjene mladih) i osobe koje rade s mladima;
 • strateška partnerstva;
 • jačanje sposobnosti u području mladih;
 • projekti dijaloga s mladima.

U odjeljku o ključnoj mjeri 3. navedeni su podaci o mjerama programa Erasmus+ koje pružaju potporu politikama vezanim uz mlade, uključujući analizu politike i zajedničko učenje, moguće inicijative, alate i mjere, suradnju s međunarodnim organizacijama i dijalog s organizacijama dionika, koji će se promicati u okviru potpore programa Erasmus+ za potporu sustavima za mlade. Ove se mjere provode putem posebnih poziva na podnošenje prijedloga kojima upravlja izravno Europska komisija ili njezina Izvršna agencija. Za više informacija posjetite web-mjesta Komisije i Izvršne agencije.

Koji su ciljevi navedenih aktivnosti?

Posebni ciljevi

Posebni ciljevi koji se nastoje ostvariti programom Erasmus+ u području mladih sljedeći su:

 • unaprijediti stupanj ključnih sposobnosti i vještina mladih, uključujući mlade koji imaju manje prilika, te promicati sudjelovanje u demokratskom životu u Europi i na tržištu rada, aktivno građanstvo, međukulturni dijalog, društvenu uključenost i solidarnost, osobito povećavanjem prilika za obrazovnu mobilnost mladih, osoba aktivnih u radu s mladima ili organizacija mladih i vođa mladih, te jačanjem veza između područja povezanog s mladima i tržišta rada;
 • poticati poboljšanja kvalitete rada s mladima, osobito preko pojačane suradnje između organizacija u području povezanim s mladima i/ili drugih zainteresiranih strana;
 • nadopunjavati reforme politike na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini te podržavati razvoj znanja i politike za mlade koja se temelji na dokazima kao i priznavanje neformalnog i informalnog učenja, osobito pojačanom političkom suradnjom, boljom upotrebom instrumenata Unije za transparentnost i priznavanje te širenjem dobre prakse;
 • pojačati međunarodnu dimenziju aktivnosti mladih i pojačati kapacitete osoba koje rade s mladima i organizacija u njihovoj potpori mladim osobama, što nadopunjava vanjsko djelovanje Unije, osobito promicanjem mobilnosti i suradnje između Unije i zainteresiranih strana iz država sudionica u Programu, partnerskih država i međunarodnih organizacija.

U razdoblju 2014. ̶ 2020. 8,6 % proračuna dodijelit će se za potporu mogućnostima neformalnog i informalnog učenja u području mladih.