Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Μέρος Β – Πληροφορίες για τις Δράσεις που καλύπτει ο παρών Οδηγός

Σε αυτό το μέρος οι αναγνώστες θα βρουν τις παρακάτω πληροφορίες για όλες τις δράσεις και τις δραστηριότητες που καλύπτονται από τον οδηγό του προγράμματος Erasmus+:

 • περιγραφή των στόχων τους και του αναμενόμενου αντίκτυπου·
 • περιγραφή των στηριζόμενων δραστηριοτήτων·
 • πίνακες που παρουσιάζουν τα κριτήρια για την αξιολόγηση των προτεινόμενων σχεδίων·
 • πρόσθετες πληροφορίες που είναι χρήσιμες για την καλή κατανόηση του είδους των στηριζόμενων σχεδίων·
 • περιγραφή των κανόνων χρηματοδότησης.

Πριν την υποβολή μίας αίτησης, συνιστάται στους αιτούντες να διαβάσουν προσεκτικά όλη την ενότητα που αφορά τη δράση, για την οποία επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση. Συνιστάται, επίσης, στους αιτούντες να διαβάσουν προσεκτικά τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Οδηγού.

Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Ευκαιρίες στην ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, στη σχολική εκπαίδευση και στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Ποιες δράσεις στηρίζονται;

Οι ακόλουθες ενότητες «Βασική Δράση 1», «Βασική Δράση 2» και «Βασική Δράση 3» παρουσιάζουν συγκεκριμένες δράσεις που έχουν σχεδιαστεί για να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Μεταξύ αυτών των δράσεων, αυτές που συνδέονται κυρίως –και όχι μόνο– με τον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης είναι:

 • Τα σχέδια κινητικότητας για τους φοιτητές και το προσωπικό στην Ανώτατη/Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τους εκπαιδευόμενους στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ)·
 • Τα σχέδια κινητικότητας για το προσωπικό της σχολικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων·
 • Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Erasmus Mundus·
 • Δάνεια μεταπτυχιακών σπουδών Erasmus+·
 • Στρατηγικές Συμπράξεις·
 • Συμμαχίες Γνώσης-Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια·
 • Τοµεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων·
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων/δυνατοτήτων στον τομέα της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η ενότητα Βασική Δράση 3 παρέχει, επίσης, πληροφορίες για τις δραστηριότητες Erasmus+ ως υποστήριξη πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των ασκούμενων πολιτικών και της μάθησης από ομοτίμους, πρωτοβουλίες για καινοτομίες στην πολιτική, εργαλεία και δίκτυα, τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και τον διάλογο με φορείς χάραξης πολιτικής, εμπλεκόμενους φορείς και οργανώσεις εμπλεκόμενων φορέων. Οι εν λόγω δραστηριότητες υλοποιούνται μέσω ειδικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, τις οποίες διαχειρίζεται απευθείας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ο Εκτελεστικός Οργανισμός της. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τους δικτυακούς τόπους της Επιτροπής και του Εκτελεστικού Οργανισμού.

Ποιοι είναι οι στόχοι αυτών των δράσεων;

Ειδικοί στόχοι

Οι ειδικοί επιδιωκόμενοι στόχοι του προγράμματος Erasmus+ στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης είναι:

 • η βελτίωση του επιπέδου των βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ιδίως όσον αφορά τη σημασία τους για την αγορά εργασίας και τη συμβολή τους σε μια συνεκτική κοινωνία, μέσω κυρίως των αυξημένων ευκαιριών μαθησιακής κινητικότητας και μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ του κόσμου της εκπαίδευσης και κατάρτισης και του κόσμου της εργασίας·
 • η βελτίωση της ποιότητας, η προαγωγή της αριστείας στην καινοτομία και της διεθνοποίησης στο επίπεδο των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδίως μέσω της ενίσχυσης της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης και άλλων εμπλεκόμενων μερών·
 • η ενθάρρυνση της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού χώρου διά βίου μάθησης και η ευρύτερη γνωστοποίησή του για να συμβάλει στη μεταρρύθμιση των ασκούμενων πολιτικών σε εθνικό επίπεδο και να στηρίξει τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδίως μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας στις ασκούμενες πολιτικές, της καλύτερης χρήσης των μέσων της ΕΕ για τη διαφάνεια και την αναγνώριση και της διάδοσης ορθών πρακτικών·
 • η ενίσχυση της διεθνούς διάστασης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ιδίως μέσω της συνεργασίας μεταξύ του προγράμματος και των ιδρυμάτων των χωρών εταίρων στον τομέα της ΕΕΚ και της ανώτατης /τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω της αύξησης της ελκυστικότητας των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της στήριξης των εξωτερικών δράσεων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών της στόχων, μέσω της προαγωγής της κινητικότητας και της συνεργασίας μεταξύ του προγράμματος και των ιδρυμάτων ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των χωρών εταίρων και της στοχευμένης δημιουργίας ικανοτήτων σε χώρες εταίρους·
 • η βελτίωση της διδασκαλίας και της εκμάθησης γλωσσών και η προώθηση της ευρείας γλωσσικής πολυμορφίας της ΕΕ και της διαπολιτισμικής συνείδησης των συμμετεχόντων·

Νεολαία

Ευκαιρίες μη τυπικής και άτυπης μάθησης στον τομέα της νεολαίας.

Ποιες δράσεις στηρίζονται;

Οι ακόλουθες ενότητες «Βασική Δράση 1», «Βασική Δράση 2» και «Βασική Δράση 3» παρουσιάζουν συγκεκριμένες δράσεις που έχουν σχεδιαστεί για να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος στον τομέα της νεολαίας. Μεταξύ αυτών των δράσεων, αυτές που συνδέονται κυρίως –και όχι μόνο– με τον τομέα της νεολαίας (μη τυπική και άτυπη μάθηση) είναι:

 • Τα σχέδια κινητικότητας για τους νέους (Ανταλλαγές Νέων) και τα άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας·
 • Στρατηγικές Συμπράξεις·
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας·
 • Προγράμματα διαλόγου για νέους.

Η ενότητα Βασική Δράση 3 παρέχει, επίσης, πληροφορίες για τις δράσεις Εrasmus+ ως υποστήριξη πολιτικών για τη Νεολαία, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των ασκούμενων πολιτικών και της μάθησης από ομότιμους, πιθανές πρωτοβουλίες, εργαλεία και δίκτυα, τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, τον διάλογο με εμπλεκόμενους οργανισμούς, οι οποίοι θα προωθηθούν στο πλαίσιο του Erasmus+ με σκοπό τη στήριξη των συστημάτων της νεολαίας. Οι εν λόγω δράσεις υλοποιούνται μέσω ειδικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, τις οποίες θα διαχειρίζεται ο Εκτελεστικός Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή απευθείας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τους δικτυακούς τόπους της Επιτροπής και του Εκτελεστικού Οργανισμού.

Ποιοι είναι οι στόχοι αυτών των δράσεων;

Ειδικοί στόχοι

Οι ειδικοί επιδιωκόμενοι στόχοι του προγράμματος Erasmus+ στον τομέα της νεολαίας είναι:

 • η βελτίωση του επιπέδου των σημαντικότερων ικανοτήτων και δεξιοτήτων των νέων, συμπεριλαμβανομένων και των νέων που έχουν λιγότερες ευκαιρίες, καθώς και η προαγωγή της συμμετοχής τους στη δημοκρατική ζωή της Ευρώπης και στην αγορά εργασίας, της ενεργού συμμετοχής τους στα κοινά, του διαπολιτισμικού διαλόγου, της κοινωνικής ένταξης και της αλληλεγγύης, ιδίως μέσω της αύξησης των ευκαιριών μαθησιακής κινητικότητας των νέων, των ατόμων που απασχολούνται στο τομέα της νεολαίας ή των οργανώσεων και των στελεχών της νεολαίας, και μέσω της ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ των νέων και της αγοράς εργασίας·
 • η βελτίωση της ποιότητας της εργασίας στον τομέα της νεολαίας, ιδίως μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων νέων και/ή άλλων εμπλεκόμενων φορέων·
 • η συμβολή στη μεταρρύθμιση των ασκούμενων πολιτικών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, η στήριξη της ανάπτυξης μιας πολιτικής για τη νεολαία που βασίζεται στη γνώση και σε απτά στοιχεία, καθώς και η αναγνώριση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, ιδίως μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των ασκούμενων πολιτικών, μέσω της βελτιωμένης χρήσης των μέσων της ΕΕ για τη διαφάνεια και την αναγνώριση, καθώς και μέσω της διάδοσης βέλτιστων πρακτικών·
 • η ενίσχυση της διεθνούς διάστασης των δραστηριοτήτων στον τομέα της νεολαίας, καθώς και της ικανότητας των εργαζόμενων και των οργανώσεων στον τομέα της νεολαίας όσον αφορά στην υποστήριξη των νέων οι οποίες συμπληρώνουν την εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως μέσω της προαγωγής της κινητικότητας και της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων από το πρόγραμμα, από χώρες εταίρους και διεθνείς οργανισμούς.

Την περίοδο 2014-2020, το 8,6% του προϋπολογισμού θα διατεθεί για την υποστήριξη των ευκαιριών μη τυπικής και άτυπης μάθησης στον τομέα της νεολαίας.