Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Τρεις Βασικές Δράσεις

Οι δράσεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας θα παρουσιαστούν από κοινού στις ενότητες που ακολουθούν, αν και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι:

  • οι εν λόγω δράσεις εντάσσονται στο σύνολό τους σε ένα πλαίσιο το οποίο βασίζεται σε τρεις βασικές δράσεις·
  • αρκετές δράσεις αποτελούν μέσα στήριξης των στόχων τόσο του τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης όσο και του τομέα της νεολαίας·
  • το πρόγραμμα Erasmus+ στοχεύει στην προώθηση των συνεργειών, της συνεργασίας και της γόνιμης αλληλεπίδρασης μεταξύ των διαφόρων τομέων.

Με αυτήν την προσέγγιση θα αποφευχθούν άλλωστε περιττές επαναλήψεις στον παρόντα Οδηγό.