Innehållsförteckning
Sök i handledningen

Små Samarbetspartnerskap

Vad är syftet med små samarbetspartnerskap?

Små samarbetspartnerskap ger organisationer möjlighet att utveckla och stärka nätverk, öka sin kapacitet att verka på gränsöverskridande nivå, utbyta god praxis, komma i kontakt med idéer och metoder inom olika områden relaterade till idrott och fysisk aktivitet. En del projekt kan också producera konkreta resultat och förväntas då sprida dem, men på en nivå som står i proportion till projektets mål och storlek. Små samarbetspartnerskap omfattar olika organisationer, särskilt offentliga myndigheter på lokal, regional och nationell nivå, idrottsorganisationer, idrottsrelaterade organisationer och utbildningsorgan. Små samarbetspartnerskap syftar särskilt till att fortsätta de förberedande aktiviteter som påbörjades 2013 och är framförallt projekt som:

 • Uppmuntrar social inkludering och lika möjligheter inom idrott.
 • Främjar traditionella europeiska sporter och lekar.
 • Främjar mobiliteten för frivilliga, tränare och personal inom ideella idrottsorganisationer.
 • Skyddar idrottare, särskilt de yngsta, från hälso- och säkerhetsrisker genom att förbättra tränings- och tävlingsförhållanden.
 • Främjar utbildning i och genom idrott, med särskilt fokus på kompetensutveckling.

Små samarbetspartnerskap bör främja skapande och utveckling av internationella nätverk inom idrottsområdet. Därigenom kan EU möjliggöra ett stärkt samarbete för intressenter inom området som inte hade funnits utan EU-stöd. Små samarbetspartnerskap ska också skapa synergier mellan lokala, regionala, nationella och internationella insatser för att främja idrott och fysisk aktivitet och för att möta idrottsrelaterade utmaningar.

Små samarbetspartnerskap ska innefatta minst en lokal eller regional idrottsklubb.

EU-kommissionen, genom EACEA, det centrala programkontoret, kommer att ha en ansökningsomgång under året.

Vilken verksamhet får stöd inom ramen för denna insats?

Erasmus+ erbjuder en bred variation av aktiviteter som Små samarbetspartnerskap kan göra. Det måste dock vara tydligt i ansökan att dessa aktiviteter är de mest passande för att projektet ska nå sina mål. Exempel på aktiviteter är:

 • nätverkande för intressenter,
 • spridning, identifiering och delning av goda exempel,
 • förberedande, utveckling och implementering av utbildnings- och träningsmoduler och verktyg,
 • medvetandehöjande aktiviteter om hur idrott och annan fysisk aktivitet bidrar till individers personliga, sociala och professionella utveckling,
 • konferenser, seminarier, möten, evenemang och medvetandehöjande aktiviteter inom de förutnämnda aktiviteterna.

Vilka kan delta i små samarbetspartnerskap?

Små samarbetspartnerskap är öppna för alla typer av offentliga institutioner eller organisationer på området idrott och fysisk aktivitet. Beroende på projektets mål bör samarbetspartnerskapet involvera ett så ändamålsenligt och mångsidigt utbud av partner som möjligt för att kunna dra nytta av deras olika erfarenheter, profiler och särskilda sakkunskaper och för att ta fram relevanta projektresultat av hög kvalitet.

Ett mindre samarbetspartnerskap ska vara inriktat på samarbete mellan organisationer som är etablerade i programländer.

Ett mindre samarbetspartnerskap bör bestå av följande

 • Sökande/samordnare: en organisation som lämnar in projektförslaget på alla partners vägnar. Om projektet godkänns kommer den sökande/samordnaren att bli den huvudsakliga mottagaren av EU-bidraget och ska teckna ett bidragsavtal för flera bidragsmottagare på alla deltagande organisationers vägnar. Se del C av denna programhandledning för mer information om ekonomiska detaljer och kontraktsarrangemang. Samordningen omfattar att
 • representera och agera för de deltagande organisationernas räkning gentemot Europeiska kommissionen,
 • ta det finansiella och rättsliga ansvaret för att hela projektet genomförs korrekt såväl operativt, administrativt som finansiellt,
 • samordna samarbetspartnerskapet i samarbete med alla projektpartner,
 • ta emot bidraget från Erasmus+ och distribuera finansieringen mellan partnerna som deltar i projektet.
 • Partner: organisationer som bidrar aktivt till att förbereda, genomföra och utvärdera samarbetspartnerskapet.

Vilka kriterier används för att bedöma små samarbetspartnerskap?

Här anger vi de formella kriterier som ett mindre samarbetspartnerskap måste uppfylla för att kunna få bidrag från Erasmus+:

Vem kan få bidrag?

Vilka deltagande organisationer kan få bidrag?

Alla organisationer eller offentliga organ, aktiva inom idrottsvärlden, som är etablerade i ett programland eller i ett partnerland (se avsnittet ”Länder som kan få bidrag” i del A i handledningen).

Det kan till exempel vara organisationer (icke uttömmande förteckning) som

 • ett offentligt organ med ansvar för idrottsfrågor på lokal, regional eller nationell nivå,
 • en nationell olympisk kommitté eller ett nationellt idrottsförbund,
 • en idrottsorganisation på lokal, regional eller nationell nivå,
 • en nationell idrottsliga,
 • en idrottsklubb,
 • en organisation eller fackförening som företräder idrottsutövare,
 • en organisation eller fackföreningar som företräder yrkesverksamma och volontärer inom idrott (som tränare, lagledare osv.),
 • en organisation som företräder rörelsen ”idrott för alla”,
 • en organisation som arbetar för att främja fysisk aktivitet,
 • en organisation som företräder sektorn för aktiv fritid.

Vilka kan söka?

Vilka kan söka? Varje deltagande organisation eller grupp som är etablerad i ett programland kan ansöka. Den organisationen ska lämna in en ansökan som gäller för alla deltagande organisationer i projektet.

Antal och profil för deltagande organisationer

Ett litet samarbetspartnerskap är gränsöverskridande och omfattar minst tre organisationer från tre olika programländer. Det finns inte någon maxgräns för antalet partner. Budgeten för att hantera projektet är dock begränsad (och motsvarar 5 partner). Alla deltagande organisationer måste vara angivna när ansökan om bidrag lämnas in.

Varaktighet

Från 12 till 24 månader. Varaktigheten måste väljas på ansökningsstadiet (12, 18, eller 24 månader), baserat på projektets mål och på typen av verksamheter som planeras över tiden.

Plats(er)

Verksamheterna måste ske i länderna (ett eller flera) för de organisationer som medverkar i samarbetspartnerskapet.

Var kan ansökan lämnas?

Var kan ansökan lämnas? Till Centrala programkontoret – genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur i Bryssel.

När ska ansökan lämnas in?

Ansökningar måste lämnas in senast den 5 april kl. 12:00 (mitt på dagen enligt Bryssels tidszon) för projekt som startar 1 januari nästkommande år.

Hur söker man?

Se del C i handledningen för mer information om hur du ska ansöka.

De sökande organisationerna kommer att bedömas enligt gällande uteslutnings- och urvalskriterier. Du hittar mer information om detta i del C i handledningen.

Tilldelningskriterier

Inom dessa kategorier kommer projekten att bedömas utifrån följande kriterier:

Projektets relevans

((högst 30 poäng)

 • Ansökans relevans för
 • målet för EU-politiken inom idrott,
 • insatsens mål och prioriteringar (se avsnittet ”Vad är syftet med ett samarbetspartnerskap?”).
 • I vilken grad
 • ansökan är baserad på en genuin och tillfredsställande behovsanalys,
 • målen är tydligt fastställda, realistiska och berör frågor som är rele-vanta för de deltagande organisationerna och målgrupperna,
 • förslaget är innovativt eller kompletterar andra initiativ som de delta-gande organisationerna redan har tagit,
 • ansökan medför mervärde på EU-nivå genom resultat som inte går att uppnå genom verksamhet som enbart bedrivs i ett enskilt land.

Kvaliteten på projektets utformning och genomförande

(högst 20 poäng)

 • Arbetsprogrammets tydlighet, fullständighet och kvalitet, inbegripet lämp-liga faser för förberedelse, genomförande, övervakning, utvärdering och spridning.
 • Överensstämmelse mellan projektets förslag till mål, metod, verksamhet och budget.
 • Kvalitet och genomförbarhet i den metod som föreslås.
 • Förekomst av och kvalitet i förvaltningssystem (tidsplaner, organisation, uppgifter och ansvarsområden är väl definierade och realistiska).
 • Förekomst av och relevans hos kvalitetskontroll för att se till att projektet genomförs med hög kvalitet, slutförs i tid och följer budget.
 • Hur kostnadseffektivt projektet är och om det läggs lämpliga resurser på varje verksamhet.

Kvaliteten på projektgruppen och arrangemangen för samarbete

(högst 20 poäng)

 • I vilken grad
  • projektet har en ändamålsenlig blandning av kompletterande deltagande organisationer med den profil, erfarenhet och sakkunskap, bland annat i fråga om idrottspolitik och -praxis, som krävs för att genomföra alla aspekter av projektet, när detta är aktuellt,
  • fördelningen av ansvarsområden och uppgifter visar att alla deltagande organisationer är engagerade och kommer att bidra aktivt,
  • medverkan av en deltagande organisation från ett partnerland tillför, i förekommande fall, ett betydande mervärde för projektet (om detta villkor inte är uppfyllt kommer projektet inte att beaktas för urval).

Effekt och spridning

(högst 30 poäng)

 • Kvaliteten i åtgärderna för att utvärdera projektets resultat.
 • Projektets potentiella effekt
 • för deltagare och deltagande organisationer under och efter pro-jektets livstid,
 • utanför de organisationer och enskilda personer som deltagit direkt i projektet, på lokal, regional, nationell eller europeisk nivå.
 • Plan för spridning av projektets resultat: Hur ändamålsenliga är åtgärderna för att dela projektets resultat inom och utanför de deltagande organisat-ionerna, och vilken kvalitet har de?
 • Om det är aktuellt, i vilken grad förslaget innehåller en beskrivning av hur material, dokumentation och medier som tagits fram kommer att göras tillgängliga kostnadsfritt och marknadsföras genom öppna licenser, utan oproportionerliga begränsningar.
 • Kvaliteten i planerna för att säkerställa projektets hållbarhet: dess kapacitet för att fortsätta att ha effekt och producera resultat när EU:s bidrag är slut.

Förslagen måste få minst 60 poäng för att kunna komma i fråga för finansiering. De måste också få minst hälften av de högsta möjliga poängen inom var och en av de kategorier för tilldelningskriterier som anges ovan (dvs. minst 15 poäng för kategorierna ”projektets relevans” och ”effekt och spridning”, och 10 poäng för kategorierna ”kvaliteten på projektets utformning och genomförande” och ”kvaliteten på projektgruppen och arrangemangen för samarbete”).

Vilka regler gäller för finansieringen?

Projektets budget måste vara utformad enligt följande finansieringsregler (i euro):

Högsta bidrag som kan beviljas för små samarbetspartnerskap: 60 000 euro

Bidragsberättigande kostnader

Typ av finansiering

Belopp

Regel för beviljande

Projektledning och genomförande av projektet

Projektledning (t.ex. planering, ekonomi, samordning och kommunikation mellan partner osv.), småskaligt inlärnings-/undervisnings-/utbildningsmaterial, verktyg, metoder osv. Virtuellt samarbete och lokal projektverksamhet, information, marknadsföring och spridning (t.ex. broschyrer, foldrar, webbinformation osv.).

Schablonbelopp

Bidrag till den samordnande organisationens verksamhet:
500 euro per månad

Högst 1 500 euro per månad

Baserat på det lilla samarbetspartnerskapets varaktighet och antalet deltagande organisationer

Schablonbelopp

Bidrag till andra deltagande organisationers verksamhet:
250 EUR per organisation per month

Gränsöverskridande projektmöten

Deltagande i genomförande- och samordningsmöten mellan projektpartner där en av de deltagande organisationerna står som värd. Bidrag till kostnader för resor och uppehälle

Schablonbelopp

För resor på mellan 100 och 1 999 km:
575 euro per deltagare per möte

För resor på minst 2 000 km:
760 euro per deltagare per möte

Villkorligt: De sökande måste motivera behovet av möten med hänsyn till antalet möten och deltagare som berörs. Reseavstånden ska beräknas med hjälp av den avståndsberäknare som Europeiska kommissionen anger.

Bidragsberättigande kostnader

Typ av finansiering

Belopp

Regel för beviljande

Särskilda kostnader

Bidrag till faktiska kostnader i samband med underleverantörer eller inköp av varor eller tjänster.

Faktiska kostnader

80 % av bidragsberättigande kostnader
Högst 10 000 euro per projekt (exklusive kostnader för att tillhandahålla en finansiell garanti)

Villkorligt: Utläggning på underleverantörer måste gälla tjänster som de deltagande organisationerna inte kan tillhandahålla direkt av vederbörligt motiverade skäl. Utrustning får inte avse vanlig kontorsutrustning eller utrustning som de deltagande organisationerna normalt använder.