Kazalo
Iskanje po vodniku

Majhna partnerska sodelovanja

Kakšni so cilji majhnega partnerskega sodelovanja?

Majhna partnerska sodelovanja bodo organizacijam omogočila, da razvijejo in krepijo omrežja, povečajo svoje zmogljivosti za delovanje na nadnacionalni ravni, izmenjajo dobre prakse ter primerjajo ideje in metode na različnih področjih, povezanih s športom in telesno dejavnostjo. Izbrani projekti lahko tudi privedejo do otipljivih rezultatov in pričakuje se, da bodo razširjali rezultate svojih aktivnosti, čeprav na način, ki je sorazmeren z namenom in obsegom projekta. Majhna partnerska sodelovanja vključujejo različne organizacije, med drugim zlasti javne organe na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, športne organizacije, organizacije, ki so povezane s športom, in izobraževalne organe. Prizadevala si bodo zlasti za zagotavljanje stalnosti pripravljalnih ukrepov iz leta 2013 in so zlasti ukrepi, namenjeni:

 • spodbujanju socialnega vključevanja in enakih možnosti v športu;
 • spodbujanju tradicionalnih evropskih športov in iger;
 • podpiranju mobilnost prostovoljcev, trenerjev, menedžerjev in osebja neprofitnih športnih organizacij;
 • varovanju športnikov, zlasti najmlajših, pred zdravstvenimi in varnostnimi tveganji z izboljšanjem pogojev za trening in tekmovanja;
 • spodbujanju izobrazbe v športu in prek njega, s posebnim poudarkom na razvoju spretnosti.

Majhna partnerska sodelovanja bi morala spodbujati ustvarjanje in razvijanje evropskih omrežij na področju športa. Na podlagi teh lahko EU zagotovi priložnosti za okrepljeno sodelovanje med deležniki, ki ne bi obstajale brez ukrepa EU. Majhna partnerska sodelovanja bi morala tudi krepiti sinergije z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi politikami ter med njimi, da spodbujajo športno in telesno dejavnost ter reševanje s športom povezanih izzivov.

Majhna partnerska sodelovanja bi morala vključevati najmanj en lokalni ali regionalni športni klub.

Komisija bo prek Izvajalske agencije v enem letu izvedla en krog izbirnega postopka.

Katere aktivnosti so podprte v okviru tega ukrepa?

Erasmus+ ponuja izjemno prilagodljivost v zvezi z aktivnostmi, ki jih lahko izvajajo majhna partnerska sodelovanja, če je v predlogu utemeljeno, da so te aktivnosti najustreznejše za doseganje ciljev, opredeljenih za projekt. Majhna partnerska sodelovanja lahko običajno izvedejo široko paleto aktivnosti, na primer:

 • mreženje med deležniki;
 • spodbujanje, opredeljevanje in deljenje dobrih praks;
 • pripravo, razvoj in izvajanje modulov in orodij za izobraževanje in usposabljanje;
 • aktivnosti ozaveščanja o dodani vrednosti športa in telesne dejavnosti v zvezi z osebnim, družbenim in poklicnim razvojem posameznikov;
 • konference, seminarje, srečanja, dogodke in ukrepe za ozaveščanje, ki podpirajo navedene aktivnosti.

Kdo lahko sodeluje v majhnem partnerskem sodelovanju?

V majhnih partnerskih sodelovanjih lahko sodeluje katera koli vrsta javnih institucij ali organizacij, dejavnih na področju športa in telesne dejavnosti. Glede na cilj projekta bi v majhna partnerska sodelovanja moral biti vključen ustrezen in raznolik nabor partnerjev, da lahko ustvarijo vzajemne koristi na podlagi različnih izkušenj, profilov in strokovnega znanja ter ustrezne in visokokakovostne rezultate projekta.

Majhna partnerska sodelovanja so namenjena sodelovanju med organizacijami s sedežem v državah Programa.

Majhno partnersko sodelovanje bi moralo vključevati:

 • prijavitelja/koordinatorja: organizacija, ki odda predlog projekta v imenu vseh partnerjev. Ko je projekt odobren, prijavitelj/koordinator postane glavni upravičenec nepovratnih sredstev EU in podpiše sporazum o nepovratnih sredstvih. Za več informacij o finančni in pogodbeni ureditvi glej del C tega vodnika. V njegovo vlogo koordinacije so zajete naslednje dolžnosti:
 • predstavlja sodelujoče organizacije in deluje v njihovem imenu v odnosu do Evropske komisije;
 • nosi finančno in pravno odgovornost za primerno operativno, administrativno in finančno izvajanje celotnega projekta;
 • koordinira partnersko sodelovanje v sodelovanju z vsemi drugimi partnerji projekta;
 • prejme finančno podporo EU v okviru programa Erasmus+ in je odgovoren za razdelitev sredstev med partnerje, vključene v projekt;
 • partnerje: organizacije, ki aktivno prispevajo k pripravi, izvajanju in ocenjevanju majhnega partnerskega sodelovanja.

Kakšna so merila za oceno majhnega partnerskega sodelovanja?

Seznam v nadaljevanju navaja uradna merila, ki jih mora izpolniti majhno partnersko sodelovanje za upravičenost do nepovratnih sredstev Erasmus+:

Merila za upravičenost

Upravičene sodelujoče organizacije

Katera koli organizacija ali javni organ, dejaven na področju športa, s sedežem v državi Programa ali kateri koli partnerski državi sveta (glej razdelek „Upravičene države“ v delu A tega vodnika).

Taka organizacija je lahko na primer (neizčrpen seznam):

 • javni organ, pristojen za področje športa, na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni;
 • nacionalni olimpijski komite ali nacionalno športno združenje;
 • športna organizacija na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni;
 • nacionalna športna liga;
 • športni klub;
 • organizacija ali zveza, ki predstavlja športnike;
 • organizacija ali zveze, ki predstavljajo strokovnjake in prostovoljce na področju športa (na primer trenerje, menedžerje itd.);
 • organizacija, ki predstavlja gibanje „šport za vse“;
 • organizacija, aktivna na področju spodbujanja telesne dejavnosti;
 • organizacija, ki predstavlja sektor rekreativnih aktivnosti.

Kdo se lahko prijavi?

Prijavitelj je lahko katera koli sodelujoča organizacija s sedežem v državi Programa. Ta organizacija se prijavi v imenu vseh sodelujočih organizacij, ki so vključene v projekt.

Število in profil sodelujočih organizacij

Majhno partnersko sodelovanje je mednarodno in vključuje vsaj tri organizacije iz treh različnih držav Programa. Ni omejenega števila sodelujočih organizacij. Vendar so proračunska sredstva za vodenje in izvajanje projekta omejena navzgor (znesek enakovreden petim partnerjem). Ob oddaji vloge za nepovratna sredstva morajo biti opredeljene vse sodelujoče organizacije.

Trajanje projekta

Od 12 do 24 mesecev. Trajanje mora biti izbrano ob prijavi (12, 18 ali 24 mesecev) na podlagi cilja projekta in vrste aktivnosti, ki so predvidene v tem času.

Kraj izvajanja aktivnosti

Aktivnosti se morajo izvajati v (eni ali več) državah organizacij, ki sodelujejo v majhnem partnerskem sodelovanju.

Kje se prijaviti?

Pri Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo v Bruslju.

Kdaj se prijaviti?

Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do 2. aprila do 17. ure (po bruseljskem času) za projekte, ki se začnejo 1. januarja naslednjega leta.

Kako se prijaviti?

Za več podrobnosti o postopku prijave glej del C tega vodnika.

Organizacije prijaviteljice bodo ocenjene z ustreznimi merili za izključitev in izbor. Za več informacij glej del C tega vodnika.

Merila za dodelitev

Projekti bodo v okviru teh kategorij ocenjeni z naslednjimi merili:

Ustreznost projekta

(največ 30 točk)

 • ustreznost predloga v zvezi s:
 • cilji evropskih politik na področju športa;
 • cilji in prednostnimi nalogami tega ukrepa (glej poglavje „Kakšni so cilji majhnega partnerskega sodelovanja?“);
 • v kolikšni meri:
 • predlog temelji na pravi in ustrezni analizi potreb;
 • so cilji jasno opredeljeni, realistični in obravnavajo vprašanja, ki so poveza-na s sodelujočimi organizacijami in ciljnimi skupinami;
 • je predlog inovativen in/ali dopolnjuje druge pobude, ki jih že izvajajo sodelujoče organizacije;
 • predlog prispeva dodano vrednost na ravni EU z rezultati, ki jih ne bi bilo mogoče doseči z izvajanjem aktivnosti v samo eni državi.

Kakovost zasnove in izvedbe projekta

(največ 20 točk)

 • jasnost, celovitost in kakovost delovnega programa, vključno z ustreznimi fazami za pripravo, izvajanje, spremljanje, ocenjevanje in razširjanje;
 • usklajenost ciljev projekta, metodologije, aktivnosti in predlaganega proračuna;
 • kakovost in izvedljivost predlagane metodologije;
 • obstoj in kakovost praktičnih ureditev (časovni razpored, organizacija, naloge in odgovornosti so dobro opredeljeni in realistični);
 • obstoj in ustreznost ukrepov za nadzor kakovosti, da se zagotovijo visokokako-vostna izvedba projekta, pravočasni zaključek in poraba sredstev v okviru prora-čuna;
 • v kolikšni meri je projekt stroškovno učinkovit in dodeljuje ustrezna sredstva posameznih aktivnostim.

Kakovost projektne skupine in dogovorov o sodelovanju

(največ 20 točk)

 • v kolikšni meri:
  • kadar je to ustrezno, projekt vključuje ustrezen nabor sodelujočih organiza-cij, ki se dopolnjujejo in imajo potreben profil, izkušnje in strokovno znanje za uspešno izvedbo vseh vidikov projekta, vključno s potrebnim profilom in kapacitetami znanja na področju športne politike in prakse;
  • sta iz porazdelitve odgovornosti in nalog razvidna zavezanost in aktivno prispevanje vseh sodelujočih organizacij;
  • kadar je to ustrezno, v kolikšni meri vključenost sodelujoče organizacije iz partnerske države prispeva bistveno dodano vrednost k projektu.

Učinek in razširjanje

(največ 30 točk)

 • kakovost ukrepov za ocenjevanje rezultatov projekta;
 • morebitni učinek projekta:
 • na udeležence in sodelujoče organizacije med življenjskim ciklom projekta in po njem;
 • na druga področja, poleg organizacij in posameznikov, ki neposredno sode-lujejo v projektu, na lokalni, regionalni, nacionalni in/ali evropski ravni;
 • kakovost načrta za razširjanje: ustreznost in kakovost ukrepov, katerih cilj je izmenjava rezultatov projekta v sodelujočih organizacijah in drugod;
 • če je ustrezno, v kolikšni meri predlog opiše, kako se bo omogočil prost dostop z odprtimi licencami do ustvarjenih gradiv, dokumentov in nosilcev podatkov ter kako se bo o njih obveščalo; predlog ne vsebuje nesorazmernih omejitev;
 • kakovost načrtov za zagotavljanje trajnosti projekta: ali lahko projekt po porabi nepovratnih sredstev EU še naprej dosega učinek in rezultate.

Za upoštevanje pri dodeljevanju sredstev morajo predlogi doseči vsaj 60 točk. Poleg tega morajo doseči vsaj polovico vseh možnih točk v vsaki od navedenih kategorij meril za dodelitev (tj. vsaj 15 točk za kategoriji „Ustreznost projekta“ ter „Učinek in razširjanje“; 10 točk za kategoriji „Kakovost zasnove in izvedbe projekta“ in „Kakovost projektne skupine in dogovorov o sodelovanju“.

Kakšna so pravila za dodelitev sredstev?

Proračun projekta je treba pripraviti v skladu z naslednjimi pravili za dodelitev sredstev (v EUR):

Najvišja dodeljena nepovratna sredstva za majhna partnerska sodelovanja: 60 000 EUR.

Upravičeni stroški

Mehanizem financiranja

Znesek

Pravilo dodelitve

Upravljanje in izvajanje projekta

Upravljanje projekta (npr. načrtovanje, finance, koordinacija in obveščanje med partnerji itd.); gradiva, orodja, pristopi itd. za učenje/poučevanje/usposabljanje v malem obsegu. Virtualno sodelovanje in aktivnosti lokalnih projektov; obveščanje, spodbujanje in razširjanje (npr. brošure, zloženke, spletne informacije itd.).

Prispevek za stroške na enoto

Prispevek za aktivnosti koordinatorske organizacije:
500 EUR na mesec

Največ 1 500 EUR na mesec

Glede na trajanje majhnega partnerskega sodelovanja in število vključenih sodelujočih organizacij.

Prispevek za stroške na enoto

Prispevek za aktivnosti drugih sodelujočih organizacij:
250 EUR na organizacijo na mesec

Mednarodna projektna srečanja

Udeležba na srečanjih med partnerji projekta, ki jih gosti ena od sodelujočih organizacij, za namene izvajanja in koordinacije; Prispevek za potne stroške in stroške bivanja

Prispevek za stroške na enoto

Za razdalje od 100 do 1 999 km:
575 EUR na udeleženca na srečanje

Za razdalje 2 000 km ali več:
760 EUR na udeleženca na srečanje

Pogoj: prijavitelji morajo utemeljiti potrebo po srečanjih glede na število srečanj in vključene udeležence. Razdaljo je treba izračunati s kalkulatorjem razdalje, ki ga podpira Evropska komisija.

Izredni stroški Prispevek za dejanske stroške, povezane z oddajo naročil podizvajalcem ali nakupom blaga in storitev. Dejanski stroški 80 % upravičenih stroškov
Največ 10 000 EUR na projekt (brez stroškov za zagotavljanje finančnega jamstva)
Pogoj: oddaja naročil podizvajalcem mora biti povezana s storitvami, ki jih sodelujoče organizacije iz utemeljenih razlogov ne morejo neposredno zagotoviti. V zvezi z opremo se ne more upoštevati standardna pisarniška oprema ali oprema, ki jo običajno uporabljajo sodelujoče organizacije.