Cuprins
Căutați în ghid

Parteneriate de Colaborare de Mici Dimensiuni

CARE SUNT OBIECTIVELE UNUI PARTENERIAT DE COLABORARE DE MICI DIMENSIUNI?

Parteneriatele de colaborare de mici dimensiuni le vor permite organizațiilor să dezvolte și să consolideze rețelele, să sporească capacitatea acestora de a opera la nivel transnațional, să facă schimb de bune practici, să compare idei și metode din diferite domenii legate de sport și de activitatea fizică. Proiectele selectate pot produce, de asemenea rezultate concrete și este de așteptat să disemineze rezultatele activităților lor, însă într-un mod proporțional cu scopul și domeniul de aplicare al proiectului. Parteneriatele de colaborare de mici dimensiuni implică diferite organizații, incluzând, în special, autorități publice de la nivel local, regional și național, organizații sportive, organizații legate de sport și organisme educaționale. În special, parteneriatele de colaborare de mici dimensiuni au ca scop asigurarea continuității Acțiunilor pregătitoare 2013 și sunt, mai ales, sunt proiecte care au ca scop:

 • Încurajarea incluziunii sociale și a egalității de șanse în sport;
 • Promovarea sportului și a jocurilor tradiționale europene;
 • Sprijinirea mobilității voluntarilor, antrenorilor, managerilor și personalului organizațiilor sportive non-profit;
 • Protejarea sportivilor, în special a celor mai tineri, împotriva pericolelor legate de sănătate și siguranță, prin îmbunătățirea condițiilor de competiție și de formare profesională;
 • Promovarea educației în și prin sport cu accent special pe dezvoltarea competențelor.

Parteneriatele de colaborare de mici dimensiuni trebuie să promoveze crearea și dezvoltarea de rețele transnaționale în domeniul sportului. Astfel, Uniunea Europeană poate oferi oportunități de consolidare a cooperării între părțile interesate, care nu ar fi existat fără acțiunea UE. Parteneriatele de colaborare de mici dimensiuni trebuie să încurajeze, de asemenea, sinergia cu și între politicile locale, regionale, naționale și internaționale pentru a promova activitatea sportivă și fizică și pentru a aborda provocările legate de sport.

Parteneriatele de colaborare de mici dimensiuni trebuie să includă cel puțin un club sportiv local sau regional.

Comisia, prin Agenția sa Executivă, va efectua o rundă de selecție pe parcursul anului.

CE ACTIVITĂȚI SUNT SPRIJINITE ÎN CADRUL ACȚIUNII?

Erasmus+ oferă o mare flexibilitate în ceea ce privește activitățile care pot pune în aplicare parteneriate de colaborare de mici dimensiuni, atât timp cât o propunere demonstrează că activitățile respective sunt cele mai adecvate pentru a atinge obiectivele definite pentru proiect. Parteneriatele de colaborare de mici dimensiuni pot acoperi, în general, o gamă largă de activități, cum ar fi, de exemplu:

 • crearea de rețele între principalele părți interesate;
 • promovarea, identificarea și partajarea de bune practici;
 • pregătirea, dezvoltarea și punerea în aplicare a unor module și instrumente educaționale și de formare;
 • activități de sensibilizare cu privire la valoarea adăugată a sportului și activității fizice în ceea ce privește dezvoltarea personală, socială și profesională a persoanelor fizice;
 • conferințe, seminare, reuniuni, evenimente și acțiuni de sensibilizare care stau la baza activităților menționate mai sus.

CINE POATE PARTICIPA LA UN PARTENERIAT DE COLABORARE DE MICI DIMENSIUNI?

Parteneriatele de colaborare de mici dimensiuni sunt deschise oricărui tip de instituție publică sau organizație non-profit activă în domeniul sportului și al activității fizice. În funcție de obiectivul proiectului, parteneriatele de colaborare de mici dimensiuni ar trebui să implice o gamă adecvată și diversificată de parteneri, pentru a beneficia de experiențe, profiluri și expertize diferite și pentru a produce rezultate relevante și de înaltă calitate în cadrul proiectului.

Parteneriatele de colaborare de mici dimensiuni vizează cooperarea între organizațiile stabilite în țările participante la program.

Un parteneriat de colaborare de mici dimensiuni este compus din:

 • solicitant/coordonator: o organizație care depune propunerea de proiect în numele tuturor partenerilor. Atunci când se aprobă proiectul, solicitantul/coordonatorul va deveni principalul beneficiar al grantului UE și va semna un acord de finanțare. Vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid pentru detalii cu privire la modalitățile financiare și contractuale. Rolul său de coordonare constă în următoarele atribuții:
 • reprezintă organizațiile participante și acționează în numele acestora în fața Comisiei Europene;
 • poartă responsabilitatea financiară și juridică pentru punerea în aplicare corectă a întregului proiect la nivel operațional, administrativ și financiar;
 • coordonează parteneriatul de colaborare de mici dimensiuni în cooperare cu toți ceilalți parteneri de proiect,
 • primește sprijinul financiar al UE din Programul Erasmus + și este responsabil pentru distribuirea fondurilor între partenerii implicați în proiect.
 • parteneri: organizațiile care contribuie la pregătirea, punerea în aplicare și evaluarea parteneriatului de colaborare de mici dimensiuni.

CARE SUNT CRITERIILE UTILIZATE PENTRU A EVALUA UN PARTENERIAT DE COLABORARE DE MICI DIMENSIUNI?

Lista de mai jos conține criteriile formale pe care un proiect de colaborare de mici dimensiuni trebuie să le îndeplinească pentru a fi eligibil în vederea acordării unui grant Erasmus+:

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Organizații participante eligibile

Orice organism public sau organizație, împreună cu entitățile afiliate (dacă există), care activează în domeniul sportului, stabilit(ă) într-o țară participantă la program sau în orice țară parteneră din lume (a se vedea secțiunea „Țările eligibile” în partea A din prezentul ghid).

De exemplu, o astfel de organizație poate fi (listă neexhaustivă):

 • un organism public având responsabilități în domeniul sportului la nivel local, regional sau național;
 • un comitet național olimpic sau o confederație națională de sport;
 • o organizație sportivă la nivel local, regional sau național;
 • o ligă sportivă națională;
 • un club sportiv;
 • o organizație sau o uniune care reprezintă sportivii;
 • o organizație sau sindicat care reprezintă profesioniștii și voluntarii din domeniul sportului (cum ar fi antrenorii, administratorii etc.);
 • o organizație care reprezintă mișcarea „sportul pentru toți”;
 • o organizație activă în domeniul promovării activității fizice;
 • o organizație care reprezintă sectorul odihnei active;

Cine poate candida?

Orice organizație participantă stabilită într-o țară participantă la program poate candida. Organizația candidează în numele tuturor organizațiilor participante implicate în proiect.

Numărul și profilul organizațiilor participante

Un parteneriat de colaborare de mici dimensiuni este transnațional și implică cel puțin trei organizații din trei țări ale programului diferite. Nu există o limită în ceea ce privește numărul maxim de participanți. Cu toate acestea, bugetul pentru gestionarea și punerea în aplicare a proiectului este limitat (și echivalent a 5 parteneri). Toate organizațiile participante trebuie să fie identificate la momentul solicitării unui grant.

Durata proiectului

De la 12 până la 24 de luni. Durata trebuie să fie aleasă la momentul depunerii candidaturii (12, 18 sau 24 de luni), în funcție de obiectivul proiectului și de tipul de activități prevăzute în timp.

Locul (locurile) de desfășurare a activității

Activitățile trebuie să aibă loc în (una sau mai multe dintre) țările organizațiilor implicate în parteneriatul de colaborare.

Unde se depune cererea?

La Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură, cu sediul la Bruxelles.

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 4 aprilie ora 12:00 (amiază, ora Bruxelles-ului) pentru proiecte care încep la data de 1 ianuarie a următorului an.

Cum se depune cererea?

Vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid pentru mai multe detalii cu privire la modul de depunere a cererii.

Organizațiile solicitante vor fi evaluate în funcție de criteriile de excludere și de selecție relevante. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

CRITERII DE ATRIBUIRE

În cadrul categoriilor menționate, proiectele vor fi evaluate în funcție de următoarele criterii:

Relevanța proiectului

(maximum 30 de puncte)

 • Relevanța propunerii pentru:
 • obiectivele politicilor europene în domeniul sportului;
 • obiectivele și prioritățile acțiunii (a se vedea secțiunea „Care sunt obiectivele unui parteneriat de colaborare”).
 • Măsura în care:
 • propunerea se bazează pe o analiză reală și adecvată a nevoilor;
 • obiectivele sunt clar definite, realiste și abordează aspecte relevante pentru organizațiile participante și grupurile țintă;
 • propunerea este inovatoare și/sau complementară cu celelalte inițiative deja desfășurate de organizațiile participante;
 • propunerea aduce o valoare adăugată la nivelul UE prin rezultate care nu ar putea fi obținute prin activități desfășurate numai într-o singură țară.

Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului

(max 20 de puncte)

 • Claritatea, integralitatea și calitatea programului de lucru, inclusiv etape adecvate de pregătire, punere în aplicare, monitorizare, evaluare și diseminare;
 • Concordanța între obiectivele proiectului, metodologia, activitățile și bugetul propus;
 • Calitatea și fezabilitatea metodologiei propuse;
 • Existența și calitatea modalităților de gestionare (termenele limită, organizarea, sarcinile și responsabilitățile sunt bine definite și realiste);
 • Existența și relevanța măsurilor de control al calității pentru a asigura că punerea în aplicare a proiectului este de înaltă calitate și se încadrează în timp și în buget;
 • Măsura în care proiectul este eficient din punct de vedere al costurilor și alocă resurse adecvate pentru fiecare activitate.

Calitatea echipei de proiect și a modalităților de cooperare

(maximum 20 de puncte)

 • Măsura în care:
  • dacă este cazul, proiectul implică o combinație adecvată de organizații participante complementare având profilul necesar, experiența și expertiza pentru a pune în aplicare cu succes toate aspectele proiectului, incluzând profilul necesar și experiența capacităților lor din domeniul politicilor și al practicilor privind sportul;
  • repartizarea responsabilităților și a sarcinilor demonstrează angajamentul și contribuția activă a tuturor organizațiilor participante;
  • Dacă este cazul, măsura în care implicarea unei organizații participante dintr-o țară parteneră aduce o valoare adăugată esențială proiectului.

Impact și diseminare

(maximum 30 de puncte)

 • Calitatea măsurilor de evaluare a rezultatelor proiectului;
 • Impactul potențial al proiectului:
 • asupra participanților și organizațiilor participante pe durata proiectului și ulterior;
 • în afara organizațiilor și persoanelor care participă direct la proiect, la nivel local, regional, național și/sau european.
 • Calitatea planului de diseminare: oportunitatea și calitatea măsurilor care vizează partajarea rezultatelor proiectului în interiorul și în afara organizațiilor participante
 • Dacă este relevant, măsura în care propunerea descrie modul în care materialele, documentele și instrumentele mediatice produse vor fi puse la dispoziție gratuit și vor fi promovate prin intermediul licențelor deschise și nu conține nicio limitare disproporționată.
 • Calitatea planurilor pentru asigurarea durabilității proiectului: capacitatea proiectului de a continua să aibă un impact și să producă rezultate după utilizarea grantului UE

Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 60 de puncte. De asemenea, acestea trebuie să acumuleze cel puțin jumătate din punctajul maxim la fiecare dintre categoriile de criterii de atribuire menționate mai sus (de exemplu, minimum 15 puncte pentru categoriile „Relevanța proiectului” și „Impact și diseminare”; 10 puncte pentru categoriile „Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului” și „Calitatea echipei de proiect și a modalităților de cooperare”).

CARE SUNT REGULILE DE FINANȚARE?

Bugetul proiectului trebuie să fie elaborat în conformitate cu următoarele reguli de finanțare (în euro):

Valoarea maximă a grantului acordat pentru parteneriatele de colaborare de mici dimensiuni: 60 000 EUR

Costuri eligibile

Mecanism de finanțare

Sumă

Regula de alocare

Gestionarea și punerea în aplicare a proiectului

Gestionarea proiectului (de exemplu, planificarea, finanțarea, coordonarea și comunicarea între parteneri etc.); materiale de învățare/predare/formare la scară mică, instrumente, abordări etc. Cooperarea virtuală și activitățile locale ale proiectului; informare, promovare și diseminare (de exemplu, broșuri, pliante, informații pe pagini web etc.).

Contribuție la costurile unitare

Contribuție la activitățile organizației coordonatoare:
500 EUR pe lună

Maximum 1 500 EUR pe lună

Pe baza duratei parteneriatelor de colaborare de mici dimensiuni și a numărului de organizații participante implicate

Contribuție la costurile unitare

Contribuție la activitățile altor organizații participante:
250 EUR pe organizație pe lună

Reuniuni de proiect transnaționale

Participarea la reuniuni între partenerii de proiect găzduite de una dintre organizațiile participante în scopuri de punere în aplicare și de coordonare. Contribuție la costurile de transport și de ședere

Contribuție la costurile unitare

Pentru distanțe de călătorie cuprinse între 100 și 1 999 KM:
575 EUR per participant pe reuniune

Pentru distanțele de călătorie de 2 000 KM sau mai mari:
760 EUR per participant pe reuniune Condiție:

Condiție: solicitanții trebuie să justifice necesitatea reuniunilor în ceea ce privește numărul reuniunilor și al participanților implicați. Distanțele de călătorie trebuie să fie calculate folosind calculatorul de distanțe agreat de Comisia Europeană.

Costuri eligibile

Mecanism de finanțare

Sumă

Regula de alocare

Costuri excepționale

Contribuție la costurile reale legate de subcontractarea sau de achiziționarea de bunuri și servicii.

Costuri reale

80 % din costurile eligibile
Maximum 10 000 EUR per proiect (excluzând costurile aferente furnizării unei garanții financiare)

Condiție: subcontractarea trebuie să fie legată de servicii care nu pot fi furnizate direct de către organizațiile participante din motive justificate în mod corespunzător. Termenul „echipamente” nu se poate referi la echipamente de birou normale sau la echipamente utilizate în mod normal de către organizațiile participante.