Spis treści
Szukaj w przewodniku

Współpraca partnerska na mniejszą skalę

Jakie są cele współpracy partnerskiej na mniejszą skalę?

Współpraca partnerska na mniejszą skalę umożliwia organizacjom rozwijanie i wzmacnianie sieci kontaktów, zwiększa ich zdolność do działania na poziomie transnarodowym, wymiany dobrych praktyk, konfrontowania pomysłów i metod w różnych dziedzinach związanych ze sportem i aktywnością fizyczną. Zatwierdzone projekty mogą również wytwarzać konkretne materialne rezultaty i upowszechniać efekty swoich działań, jednakże w sposób, który jest adekwatny do celu i zakresu projektu. Współpraca partnerska na mniejszą skalę odbywa się między różnymi organizacjami, w tym szczególnie między władzami publicznymi na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, organizacjami sportowymi i instytucjami edukacyjnymi. Współpraca partnerska na mniejszą skalę w szczególności dąży do zapewnienia ciągłości działań przygotowawczych z roku 2013 i wspiera innowacyjne projekty mające na celu:

 • stymulowanie włączenia społecznego i równych szans w dziedzinie sportu;
 • promowanie tradycyjnych europejskich sportów i dyscyplin;
 • wspieranie mobilności wolontariuszy, trenerów, kierowników i pracowników sportowych organizacji non-profit;
 • ochronę sportowców, zwłaszcza najmłodszych, przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa poprzez polepszenie sposobów szkolenia i warunków rozgrywania zawodów.
 • wspieranie edukacji w dziedzinie sportu i poprzez sport, ze szczególnym naciskiem na rozwój umiejętności.

Współpraca partnerska powinna promować tworzenie i rozwój europejskich sieci w dziedzinie sportu. UE może zatem zapewnić możliwości ściślejszej współpracy między zainteresowanymi stronami, która nie istniałaby bez działań UE. Współpraca partnerska na mniejszą skalę powinna również propagować synergię z i między politykami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi mającymi na celu promowanie sportu i aktywności fizycznej oraz podejmowanie wyzwań związanych ze sportem.

We współpracy partnerskiej na mniejszą skalę powinien uczestniczyć co najmniej jeden lokalny lub regionalny klub sportowy.

Komisja, za pośrednictwem swojej Agencji Wykonawczej, zorganizuje w ciągu roku jeden konkurs wniosków.

Jakie działania wspiera się w ramach tej akcji?

Program Erasmus+ oferuje dużą elastyczność w zakresie działań, które można realizować w ramach współpracy partnerskiej na mniejszą skalę, pod warunkiem że we wniosku dotyczącym projektu wskaże się, iż działania te są najodpowiedniejsze do osiągnięcia celów określonych w odniesieniu do danego projektu. Współpraca partnerska na mniejszą skalę może na ogół obejmować szeroki zakres działań, na przykład:

 • tworzenie sieci kontaktów między zainteresowanymi stronami;
 • rozwój, określanie i wymiana dobrych praktyk;
 • przygotowywanie, opracowywanie i wdrażanie modułów oraz narzędzi edukacyjnych i szkoleniowych;
 • działania mające na celu podnoszenie świadomości w odniesieniu do wartości dodanej sportu i aktywności fizycznej w kontekście rozwoju osobistego, społecznego i zawodowego osób fizycznych;
 • konferencje, seminaria, spotkania, wydarzenia i działania mające na celu podnoszenie świadomości będące podstawą wyżej wspomnianych działań.

Kto może uczestniczyć we współpracy partnerskiej na mniejszą skalę?

Współpraca partnerska na mniejszą skalę jest otwarta na wszelkiego rodzaju instytucje publiczne lub organizacje działające w dziedzinie sportu i aktywności fizycznej. W zależności od celu projektu we współpracy partnerskiej na mniejszą skalę powinni uczestniczyć odpowiedni i różnorodni partnerzy, co pozwoli na czerpanie korzyści z różnych doświadczeń, profili i wiedzy fachowej oraz na osiągnięcie rezultatów projektu, które są znaczące i charakteryzują się wysoką jakością.

Współpraca partnerska na mniejszą skalę jest ukierunkowana na współpracę między organizacjami, które ustanowiono w krajach programu.

We współpracy partnerskiej na mniejszą skalę powinni uczestniczyć:

 • wnioskodawca/koordynator: organizacja, która składa wniosek dotyczący projektu w imieniu wszystkich partnerów. Jeżeli projekt otrzyma dofinansowanie, wnioskodawca/koordynator stanie się głównym beneficjentem dofinansowania UE i w imieniu wszystkich organizacji uczestniczących podpisze umowę finansową obejmującą wielu beneficjentów. Szczegółowe informacje dotyczące zobowiązań finansowych wynikających z umowy znajdują się w części C niniejszego przewodnika. Rola koordynatora oznacza wykonywanie następujących obowiązków:
 • reprezentowanie organizacji uczestniczących i działanie w ich imieniu w relacjach z Komisją Europejską;
 • ponoszenie odpowiedzialności finansowej i prawnej za właściwą pod względem operacyjnym, administracyjnym i finansowym realizację całego projektu;
 • koordynacja współpracy partnerskiej we współpracy z wszystkimi innymi partnerami projektu;
 • otrzymanie wsparcia finansowego ze strony UE w ramach programu Erasmus+ i odpowiedzialność za rozdzielenie środków finansowych pomiędzy partnerów projektu.
 • partnerzy: organizacje, które aktywnie uczestniczą w przygotowaniach, realizacji i ocenie współpracy partnerskiej na mniejszą skalę.

Jakie kryteria stosuje się do oceny współpracy partnerskiej na mniejszą skalę?

Poniżej przedstawiono wykaz zawierający formalne kryteria, jakie musi spełnić projekt współpracy partnerskiej na mniejszą skalę, aby kwalifikował się do otrzymania dofinansowania w ramach programu Erasmus+:

Kryteria kwalifikowalności

Uprawnione organizacje uczestniczące

Każda organizacja lub organ publiczny działające w obszarze sportu, ustanowio-ne w kraju programu lub dowolnym kraju partnerskim na świecie (zob. podrozdział „Kraje uprawnione” w części A niniejszego przewodnika).

Przykładowo taką organizacją może być:

 • organ publiczny odpowiedzialny za sport na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym;
 • narodowy komitet olimpijski lub krajowa konfederacja sportu;
 • organizacja sportowa o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym;
 • narodowa liga sportowa;
 • klub sportowy;
 • organizacja lub związek reprezentujące sportowców;
 • organizacja lub związki reprezentujące osoby zawodowo związane ze sportem i wolontariuszy (np. trenerzy, menedżerowie itp.);
 • organizacja reprezentująca ruch „sport dla wszystkich”;
 • organizacja działająca w dziedzinie promowania aktywności fizycznej;
 • organizacja reprezentująca sektor aktywnego wypoczynku;

Kto może złożyć wniosek?

Wnioskodawcą może być każda organizacja uczestnicząca ustanowiona w kraju programu. Organizacja ta składa wniosek w imieniu wszystkich organizacji zaangażowanych w dany projekt.

Liczba i profil organizacji uczestniczących

Współpraca partnerska na mniejszą skalę ma charakter transnarodowy i biorą w niej udział co najmniej trzy organizacje z trzech różnych krajów programu. Nie ustalono maksymalnej liczby partnerów. Budżet przeznaczony na koszty związane z zarządzaniem projektem i jego wdrażaniem jest jednak ograniczony (i odpowiada 5 partnerom). W momencie składania wniosku o dofinansowanie należy wskazać wszystkie organizacje uczestniczące.

Czas trwania projektu

Od 12 do 24 miesięcy. Czas trwania projektu należy określić na etapie składania wniosku (12, 18 lub 24 miesięcy) na podstawie celu projektu i rodzaju działań zaplanowanych na okres realizacji projektu.

Miejsce (miejsca) działania

Działania muszą odbywać się w krajach (jednym lub większej liczbie) organizacji biorących udział we współpracy partnerskiej na mniejszą skalę.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, z siedzibą w Brukseli.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą złożyć wniosek o dofinansowanie do dnia 4 kwietnia do godz. 12.00 (w południe czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć 1 stycznia następnego roku.

Jak należy złożyć wniosek?

Dalsze informacje na temat sposobu składania wniosku znajdują się w części C niniejszego przewodnika.

Organizacje wnioskujące będą oceniane na podstawie odpowiednich kryteriów wyłączających oraz kryteriów wyboru. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę zapoznać się z częścią C niniejszego przewodnika.

Kryteria przyznawania dofinansowania

W ramach tych kategorii projekty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

Adekwatność projektu

(maksymalnie 30 punktów)

 • Adekwatność wniosku w odniesieniu do:
 • celów europejskich strategii w dziedzinie sportu;
 • celów i priorytetów akcji (zob. podrozdział „Jakie są cele współpracy part-nerskiej?”).
 • Zakres, w jakim:
 • wniosek opiera się na analizie rzeczywistych i odpowiednich potrzeb;
 • cele są wyraźnie zdefiniowane, realistyczne i dotyczą kwestii istotnych dla organizacji uczestniczących i grup docelowych;
 • wniosek jest innowacyjny lub uzupełnia inne inicjatywy realizowane już przez organizacje uczestniczące;
 • wniosek wnosi wartość dodaną na poziomie UE dzięki wynikom, które nie zostałyby osiągnięte, gdyby działania były prowadzone w jednym kraju.

Jakość planu projektu i jego realizacji

(maksymalnie 20 punktów)

 • Przejrzystość, kompletność i jakość programu pracy, w tym odpowiednie etapy przygotowania, wdrażania, monitorowania, oceny i upowszechniania rezulta-tów.
 • Spójność między proponowanymi celami, metodyką, działaniami i budżetem projektu.
 • Jakość i wykonalność proponowanej metodologii.
 • Istnienie i jakość ustaleń dotyczących zarządzania (terminowość, organizacja, zadania i obowiązki są dobrze określone i realne).
 • Istnienie i adekwatność środków kontroli jakości w celu zapewnienia realizacji projektu na wysokim poziomie, w terminie i zgodnie z budżetem.
 • Zakres, w jakim projekt jest racjonalny pod względem kosztów i zapewnia przydzielenie odpowiednich zasobów na każde działanie.

Jakość zespołu odpowiedzialnego za projekt i metod współpracy

(maksymalnie 20 punktów)

 • Zakres, w jakim:
  • w stosownych przypadkach projekt obejmuje odpowiednie połączenie uzupełniających się organizacji uczestniczących o profilu, doświadczeniu i wiedzy fachowej niezbędnych do skutecznej realizacji wszystkich aspektów projektu, w tym niezbędnym profilu i wiedzy w dziedzinie praktyki i polityki sportowej;
  • podział obowiązków i zadań przewiduje zaangażowanie i czynny udział wszystkich organizacji uczestniczących;
  • W stosownych przypadkach zakres, w jakim zaangażowanie organizacji uczestniczącej z kraju partnerskiego wnosi istotną wartość dodaną do pro-jektu.

Wpływ i upowszechnianie

(maksymalnie 30 punktów)

 • Jakość środków służących do oceny rezultatów projektu.
 • Potencjalny wpływ projektu:
 • na uczestników i organizacje uczestniczące w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu;
 • na inne podmioty niż organizacje i osoby indywidualne bezpośrednio uczestniczące w projekcie na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim.
 • Jakość planu upowszechniania rezultatów: odpowiedniość i jakość środków mających na celu dzielenie się rezultatami projektu w obrębie organizacji uczestniczących i poza nimi.
 • W stosownych przypadkach zakres, w jakim we wniosku opisano sposoby bez-płatnego udostępniania i promowania powstałych materiałów, dokumentów i mediów na podstawie licencji otwartych, przy czym wniosek ten nie zawiera nieproporcjonalnych ograniczeń.
 • Jakość planów zapewniających trwałość projektu: zdolność projektu do wywie-rania wpływu i generowania wyników po zakończeniu dofinansowania UE.

Aby wnioski zostały rozpatrzone do finansowania, muszą uzyskać przynajmniej 60 punktów. Ponadto muszą uzyskać co najmniej połowę maksymalnej liczby punktów w każdej kategorii wymienionych powyżej kryteriów przyznawania dofinansowania (tj. co najmniej 15 punktów w przypadku kryterium „Adekwatność projektu” i „Wpływ i upowszechnianie” oraz 10 punktów w kategoriach „Jakość planu projektu i jego realizacji” i „Jakość zespołu odpowiedzialnego za projekt i metod współpracy”).

Jakie są zasady finansowania?

Budżet projektu należy opracować według następujących zasad finansowania (kwoty w euro):

Maksymalne dofinansowanie projektu współpracy partnerskiej na mniejszą skalę wynosi: 60 000 EUR

Koszty kwalifikowalne

Mechanizm finansowania

Kwota

Zasada alokacji

Zarządzanie projektem i jego wdrażanie

Zarządzanie projektem (tj. planowanie, kwestie finansowe, koordynacja i komunikacja między partnerami itp.); drobne materiały związane z realizacją działań dotyczących uczenia się/nauczania/szkolenia, narzędzia, podejścia itp.; wirtualna współpraca i lokalne działania projektowe; informowanie, promowanie i upowszechnianie (np. broszury, ulotki, informacje na stronach internetowych itp.).

Dofinansowanie kosztów jednostkowych

Dofinansowanie działań organizacji koordynującej:
500 EUR na miesiąc

Maksymalnie 1 500 EUR na miesiąc

Na podstawie czasu trwania współpracy partnerskiej oraz liczby zaangażowanych organizacji uczestniczących

Dofinansowanie kosztów jednostkowych

Dofinansowanie działań pozostałych organizacji uczestniczących:
250 EUR na organizację na miesiąc

Międzynarodowe spotkania projektowe

Uczestnictwo w spotkaniach partnerów projektu, których gospodarzem jest jedna z organizacji uczestniczących, celem realizacji i koordynacji projektu. Dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania.

Dofinansowanie kosztów jednostkowych

W przypadku odległości wynoszących od 100 do 1 999 km:
575 EUR na uczestnika na spotkanie

W przypadku odległości wynoszących 2 000 km lub więcej:
760 EUR na uczestnika na spotkanie

Warunek: wnioskodawcy muszą uzasadnić potrzebę odbywania spotkań pod względem liczby spotkań i zaangażowanych uczestników. Odległości należy obliczać, korzystając z kalkulatora odległości dostępnego na stronach Komisji Europejskiej.

Koszty kwalifikowalne

Mechanizm finansowania

Kwota

Zasada alokacji

Koszty nadzwyczajne

Dofinansowanie kosztów rzeczywistych związanych ze zleceniem podwykonawstwa lub zakupem towarów i usług.
Koszty dotyczące udzielenia zabezpieczenia finansowego, w przypadku gdy zażąda go agencja wykonawcza.

Koszty rzeczywiste

80% kosztów kwalifikowalnych
Maksymalnie 10 000 EUR na projekt (z wyłączeniem kosztów dotyczących udzielenia zabezpieczenia finansowego)

Warunek: podwykonawstwo musi być związane z usługami, które nie mogą być bezpośrednio świadczone przez organizacje uczestniczące z należycie uzasadnionych powodów. Sprzęt nie może obejmować zwykłego sprzętu biurowego lub sprzętu zazwyczaj wykorzystywanego przez organizacje uczestniczące.