TARTALOMJEGYZÉK
Keresés az útmutatóban

Kis együttműködési partnerségek

A kis együttműködési partnerségek céljai

A kis együttműködési partnerségek lehetőséget teremtenek szervezetek számára hálózatok kialakítására és megerősítésére, a nemzetközi működésre való kapacitásuk növelésére, jó gyakorlatok cseréjére, gondolatok és módszerek ütköztetésére a sport és testmozgás különböző területein. A támogatott projektek kézzelfogható eredményeket is fel tudnak mutatni, és elvárás feléjük, hogy tevékenységük eredményét terjesszék, a projekt céljával és léptékével arányos módon. A kis együttműködési partnerségekben különböző szervezetek vehetnek részt, beleértve különösen a helyi, regionális és nemzeti szintű hatóságokat, sportszervezeteket, sporttal foglalkozó szervezeteket és oktatási szerveket. A kis együttműködési partnerségek különösen a 2013-as előkészítő intézkedések folytonosságát hivatottak biztosítani, és elsősorban olyan projektek, amelyek célja:

 • a társadalmi bevonás és az esélyegyenlőség sport terén történő megvalósulásának támogatása;
 • a hagyományos európai sportok és játékok előmozdítása;
 • az önkéntesek, edzők, menedzserek és a nonprofit sportszervezetek munkatársai mobilitásának a támogatása;
 • a sportolók, különösen a legfiatalabbak védelme az egészségügyi és biztonsági kockázatoktól az edzések és versenyek körülményeinek javítása révén;
 • sportra vonatkozó és azon keresztül történő oktatás ösztönzése, különös tekintettel a készségfejlesztésre.

A kis együttműködési partnerségeknek elő kell mozdítaniuk a transznacionális hálózatok létrehozását és fejlesztését a sport terén. Az EU ezáltal lehetőséget biztosíthat az érintettek közti fokozott együttműködésre, amely uniós cselekvés nélkül nem jött volna létre. A sport és a testmozgás előmozdítása, valamint a sporttal összefüggő kihívások kezelése érdekében a kis együttműködési partnerségeknek elő kell segíteniük a szinergiát is a helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi szakpolitikákkal és azok között.

A kis együttműködési partnerségekben legalább egy helyi vagy regionális sportegyesületnek részt kell vennie.

A Bizottság a végrehajtó ügynöksége révén egy pályázati kört szervez az év folyamán.

Támogatható tevékenységek

Az Erasmus+ program rugalmas a kis együttműködési partnerségek keretében megvalósítható tevékenységek tekintetében, amennyiben a pályázat igazolja, hogy a javasolt tevékenységek a lehető legmegfelelőbbek a projektre vonatkozóan meghatározott célkitűzések eléréséhez. A kis együttműködési partnerségek jellemzően számos tevékenységgel foglalkozhatnak, például:

 • az érintett szereplők közötti hálózatépítés;
 • a bevált gyakorlatok támogatása, azonosítása és megosztása;
 • az oktatási és képzési modulok és eszközök előkészítése, kidolgozása és megvalósítása;
 • szemléletformálást célzó tevékenységek, amelyek felhívják a figyelmet a sportnak és a testmozgásnak az egyének személyes, társadalmi és szakmai fejlődése terén jelentkező hozzáadott értékére;
 • a fent említett tevékenységek támogatását szolgáló konferenciák, szemináriumok, találkozók, események és tudatosságnövelő lépések.

Ki vehet részt kis együttműködési partnerségben?

A kis együttműködési partnerségekben bármely, a sport és a testmozgás terén aktív közintézmény vagy szervezet részt vehet. A projekt célkitűzésétől függően a kis együttműködési partnerségekben megfelelő és különböző partnereknek kell részt venniük annak érdekében, hogy a különböző tapasztalatokból, profilokból és szakértelemből részesüljenek, valamint releváns és minőségi projekteredményeket hozzanak létre.

A kis együttműködési partnerségek célja a programországokban megalapított szervezetek közötti együttműködés.

A kis együttműködési partnerségeknek a következőkből kell állniuk:

 • pályázó/koordinátor: az a szervezet, amelyik az összes partner nevében benyújtja a pályázatot. Ha a projekt támogatásban részesül, akkor a pályázó/koordinátor lesz az uniós támogatás fő kedvezményezettje, és ő írja alá a kedvezményezettre vonatkozó támogatási szerződést. Kérjük, a pénzügyi és szerződéses rendelkezésekkel kapcsolatos további információért olvassa el ennek az útmutatónak a C. részét. A koordinátor szerepe a következő kötelezettségekből áll:
 • képviseli a résztvevő szervezeteket és eljár a nevükben az Európai Bizottság előtt;
 • pénzügyi és jogi felelősséget vállal az egész projekt megfelelő operatív, adminisztratív és pénzügyi megvalósításáért;
 • az összes többi projektpartnerrel együttműködve koordinálja az együttműködési partnerséget;
 • uniós pénzügyi támogatásban részesül az Erasmus+ programból, és felel a források elosztásáért a projektben résztvevő partnerek között.
 • partnerek: azok a szervezetek, amelyek hozzájárulnak a kis együttműködési partnerség előkészítéséhez, megvalósításához és értékeléséhez.

A kis együttműködési partnerségek értékelésének szempontjai

A kis együttműködési projektnek az alábbi listában szereplő formai követelményeknek kell megfelelnie, hogy Erasmus+-támogatásra lehessen jogosult:

Támogathatósági követelmények

Támogatható résztvevő intézmények

Résztvevő szervezet lehet bármely olyan szervezet vagy közintézmény, valamint kapcsolódó szervezetei (ha van ilyen), amely a sport területén aktív, és valamely programországban vagy partnerországban van a székhelye (lásd a pályázati útmutató A. részében a „Támogatható országok” szakaszt).

Ilyen szervezetek lehetnek például a következők (a teljesség igénye nélkül):

 • helyi, regionális vagy nemzeti szintű, sportért felelős közintézmény;
 • nemzeti olimpiai bizottság vagy nemzeti sportszövetség;
 • helyi, regionális vagy nemzeti szintű sportszervezet;
 • nemzeti sportszövetség;
 • sportklub;
 • sportolókat képviselő szervezet vagy szövetség;
 • a sport terén tevékenykedő szakembereket és önkénteseket (például edzők, menedzserek stb.) képviselő szervezet vagy szövetség;
 • a tömegsport-mozgalmat képviselő szervezet;
 • a testmozgás népszerűsítése terén tevékenykedő szervezet;
 • az aktívszabadidő-ágazatot képviselő szervezet.

Ki pályázhat?

Pályázó bármely, programországban székhellyel rendelkező szervezet lehet. Ez a szervezet pályázik a projektben résztvevő összes szervezet nevében.

A résztvevő szervezetek száma és profilja

A kis együttműködési partnerség nemzetközi partnerség, amelyben a programországok közül három különböző ország legalább három szervezete működik közre. A résztvevő szervezetek számának felső határa nincs korlátozva. A menedzsment költségekre és végrehajtásra fordítható támogatás mértéke (5 résztvevő szervezetben) azonban maximalizálva van. A pályázat benyújtásakor az összes résztvevő szervezetet fel kell tüntetni.

A projekt időtartama

12- 24 hónap. A projekt időtartamát a pályázat benyújtásakor kell kiválasztani (12, 18 vagy 24 hónap), a projekt céljainak és a jövőbeni tevékenységek típusainak alapján.

A tevékenység helyszíne(i)

A tevékenységeket a kis együttműködési partnerségben résztvevő szervezetek országában/országaiban kell megvalósítani.

Hová kell benyújtani a pályázatot?

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (Brüsszel).

A pályázat benyújtásának határideje

A pályázóknak brüsszeli idő szerint április 4-én déli 12 óráig kell benyújtaniuk a következő év január 1-jével kezdődő projektekre vonatkozó pályázatot.

Hogyan kell pályázni?

Ennek további részleteit a pályázati útmutató C. része tartalmazza.

A pályázó szervezetek értékelése a releváns értékelési szempontok, kizáró okok és a kiválasztás feltételei alapján történik. Ezzel kapcsolatosan a pályázati útmutató C. részében találhatók további információk.

Odaítélési követelmények

Ezekben a kategóriákban a projektek értékelése a következő szempontok szerint történik:

A projekt relevanciája

(maximum 30 pont)

 • A pályázat relevanciája a következők szempontjából:
 • a sport területére vonatkozó uniós szakpolitikai célkitűzések;
 • a kategória célkitűzései és prioritásai (lásd a „Az együttműködési partnerségek céljai” szakaszt).
 • Milyen mértékben…
 • … képezi a pályázat alapját hiteles és adekvát igényfelmérés;
 • … vannak világosan meghatározott célkitűzések, és ezek mennyire realisztikusak, valamint milyen mértékben vonatkoznak olyan kérdésekre, amelyek relevánsak a résztvevő szervezetek és célcsoportok szempontjából;
 • … innovatív a pályázat, és/vagy milyen mértékben egészít ki más, a résztvevő szervezetek által már megvalósított kezdeményezéseket;
 • … hoz létre a pályázat uniós szintű hozzáadott értékeket olyan eredmények révén, amelyek egyetlen országban végrehajtott tevékenységekkel nem lennének teljesíthetők.

A projektterv és a megvalósítás minősége

(max 20 pont)

 • A megfelelő szakaszokat (előkészítés, megvalósítás, ellenőrzés, értékelés és terjesztés) tartalmazó munkaprogram áttekinthetősége, teljessége és minősége
 • A projekt célkitűzései, a tervezett módszertan, tevékenységek és költségvetés közötti összhang
 • A tervezett módszertan minősége és megvalósíthatósága
 • Az irányítási rendszerek megléte és minősége (a határidők, a szervezés, a feladatok és a feladatkörök világosan meg vannak határozva és reálisak)
 • A minőség-ellenőrzési lépések megléte és relevanciája annak biztosítására, hogy a projekt megvalósítása jó minőségben, határidőre és a költségvetésnek megfelelően történjék
 • Milyen mértékben költséghatékony a projekt, és minden tevékenységhez megfelelő forrásokat rendel-e hozzá

A projektet megvalósító csoport és az együttműködési megállapodások minősége

(maximum 20 pont)

 • Milyen mértékben
  • alkotnak a projektben résztvevő szervezetek adott esetben egymást kiegészítő, a szükséges profillal, tapasztalattal és szakértelemmel rendelkező, megfelelő összetételű csoportot a projekt összes aspektusának sikeres megvalósítása szempontjából, beleértve a sportpolitika és a gyakorlat terén meglévő kapacitásaik szükséges profilját és szakértelmét;
  • igazolja a felelősségek és a feladatok elosztása az összes résztvevő szervezet kötelezettségvállalását és aktív részvételét;
 • Adott esetben milyen mértékben képvisel egy partnerország résztvevő szervezetének bevonása lényeges hozzáadott értéket a projekt szempontjából.

Hatás és az eredmények terjesztése

(maximum 30 pont)

 • A projekt eredményeinek értékelésére szolgáló lépések minősége
 • A projekt várható hatása:
 • a résztvevőkre és a résztvevő szervezetekre a projekt időtartama alatt és azt követően;
 • a projektben közvetlenül résztvevő szervezetekre és személyekre gyakorolt hatáson túlmutató, azaz helyi, regionális, nemzeti és/vagy európai szintű hatás.
 • A disszeminációs terv minősége: a projekt eredményeinek a résztvevő szervezetek körében és azon kívül történő terjesztését ösztönző lépések alkalmassága és minősége.
 • A pályázat adott esetben leírja, milyen mértékben teszik szabadon elérhetővé a létrehozott anyagokat, dokumentumokat és tájékoztató eszközöket, és hogyan támogatják nyílt engedéllyel és aránytalan korlátozások nélkül ezek elérhetőségét.
 • A projekt fenntarthatóságának biztosítására irányuló tervek minősége: képes-e a projekt az uniós támogatás felhasználása után is hatást kifejteni és eredményeket felmutatni.

A pályázatoknak legalább 60 pontot el kell érniük ahhoz, hogy támogathatók legyenek. Minden értékelési szempont esetében ezenkívül legalább a maximálisan megadható pontok felét (azaz „A projekt relevanciája” és a „Hatás és az eredmények terjesztése” kategóriánál legalább 15, „A projektterv és a megvalósítás minősége”, valamint „A projektet végrehajtó csoport és az együttműködési megállapodások minősége” kategóriáknál pedig legalább 10 pontot) el kell érniük.

Finanszírozási szabályok

A projekt költségvetését a következő finanszírozási szabályok alapján kell megtervezni (euróban):

Az együttműködési partnerségek számára odaítélhető maximális támogatás: 60 000 EUR

Elszámolható költségek

Finanszírozási mechanizmus

Összeg

A kiszámítás módja

A projekt menedzselése és végrehajtása

A projekt menedzselése (pl. tervezés, költségvetés, partnerek közötti kommunikáció és egyeztetés stb.); kisléptékű tanulási/tanítási/képzési anyagok, eszközök, megközelítések stb. Virtuális együttműködés és helyi projekttevékenységek; információ, népszerűsítés és terjesztés (pl. brosúrák, szórólapok, online információ stb.)

Egységköltség-hozzájárulás

Hozzájárulás a koordináló szervezet tevékenységéhez:
500 EUR/hó

Legfeljebb 1500 EUR/hó

Az együttműködési partnerség időtartama és a résztvevő szervezetek száma alapján

Egységköltség-hozzájárulás

Hozzájárulás a többi résztvevő szervezet tevékenységéhez:
250 EUR/szervezet/hó

Transznacionális projektértekezletek

Részvétel projekttalálkozókon, amelyeknek házigazdája az egyik résztvevő szervezet, végrehajtási és koordinációs célokból. Hozzájárulás az utazás és a megélhetés költségeihez

Egységköltség-hozzájárulás

100-1999 km-es távolság esetén: 575 EUR/résztvevő/találkozó

2000 km-es vagy annál nagyobb távolság esetén: 760 EUR/résztvevő/találkozó

Feltételhez kötött: a pályázónak indokolnia kell a találkozók és a résztvevők számát. A távolságokat az Európai Bizottság által biztosított távolságkalkulátorral kell kiszámolni.

Elszámolható költségek

Finanszírozási mechanizmus

Összeg

A kiszámítás módja

Rendkívüli költségek

Hozzájárulás az alvállalkozókhoz vagy áruk és szolgáltatások beszerzéséhez kapcsolódó tényleges költségekhez.

Tényleges költségek

Az elszámolható költségek 80 %-a
Maximum 10.000 EUR/ projekt (a pénzügyi garancia nyújtásának költségeit kivéve)

Feltételhez kötött: az alvállalkozókkal való szerződésnek olyan szolgáltatásokhoz kell kapcsolódnia, amelyeket közvetlenül a résztvevő szervezetek kellően indokolt okokból nem tudnak kivitelezni. Nem igényelhető támogatás szokásos irodai felszerelésekre vagy egyéb olyan felszerelésekre, amelyeket a résztvevő szervezetek/intézmények egyébként is használnak.