Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

Mala suradnička partnerstva

Koji su ciljevi Malog suradničkog partnerstva?

Mala suradnička partnerstva omogućit će organizacijama da razvijaju i jačaju mreže, povećaju svoju sposobnost djelovanja na transnacionalnoj razini, razmjenjuju dobru praksu, uspoređuju ideje i metode u različitim područjima povezanima sa sportom i tjelesnom aktivnosti. Odabrani projekti mogu također proizvesti opipljive rezultate i očekuje se provođenje aktivnosti širenja rezultata, ali na način koji odgovara cilju i opsegu projekta. U malim suradničkim partnerstvima sudjeluju različite organizacije, uključujući javna tijela na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, sportske organizacije, organizacije povezane sa sportom i obrazovna tijela. Mala suradnička partnerstva osobito će nastojati osigurati kontinuitet Pripremnih aktivnosti 2013. te se osobito odnose na projekte koji imaju za cilj:

 • Poticanje socijalne uključenosti i jednakih mogućnosti u sportu;
 • Promicanje europskih tradicionalnih sportova i igara;
 • Podržavanje mobilnosti volontera, trenera, voditelja i osoblja neprofitnih sportskih organizacija;
 • Zaštitu sportaša, osobito onih najmlađih, od zdravstvenih i sigurnosnih rizika unaprjeđenjem uvjeta treniranja i natjecanja;
 • Promicanje obrazovanja u sportu i kroz sport, s posebnim naglaskom na razvoj vještina.

Mala suradnička partnerstva trebala bi promicati stvaranje i razvoj transnacionalnih mreža u području sporta. EU na taj način može pružiti prilike za jaču suradnju dionika do koje bez djelovanja EU-a ne bi moglo doći. Mala suradnička partnerstva također bi trebala poticati sinergiju sa i između lokalnih, regionalnih, nacionalnih i međunarodnih politika u svrhu promicanja sporta i tjelesne aktivnosti te suočavanja sa izazovima u vezi sa sportom.

U mala suradnička partnerstva trebao bi biti uključen najmanje jedan lokalni ili regionalni sportski klub.

Komisija će, putem svoje Izvršne agencije, organizirati jedan krug odabira tijekom godine.

Koje se aktivnosti podupiru u okviru ove mjere?

Program Erasmus+ pruža veliku fleksibilnost po pitanju aktivnosti koja Mala suradnička partnerstva mogu provoditi, pod uvjetom da prijedlog dokazuje da su takve aktivnosti najprikladniji način za ostvarivanje utvrđenih ciljeva projekta. Mala suradnička partnerstva obično mogu obuhvaćati širok spektar djelovanja, primjerice:

 • umrežavanje među dionicima;
 • razvijanje, utvrđivanje, promicanje i razmjenu dobre prakse;
 • priprema, razvoj i provedba modula obrazovanja i osposobljavanja i alata;
 • aktivnosti jačanja svijesti o dodanoj vrijednosti sporta i tjelesne aktivnosti za osobni, društveni i profesionalni razvoj osoba;
 • konferencije, seminare, sastanke, događanja i aktivnosti podizanja svijesti kojima se podupiru navedene aktivnosti.

Tko može sudjelovati u Malim suradničkim partnerstvima?

Mala suradnička partnerstva otvorena su svim vrstama javnih tijela i organizacija aktivnih u području sporta i tjelesne aktivnosti. Ovisno o cilju projekta, Mala suradnička partnerstva trebala bi uključivati primjerena i različite partnere kako bi se iskoristila različita iskustva, profili i područja stručnosti te proizveli relevantni i visokokvalitetni rezultati projekta.

Mala suradnička partnerstva usmjerena su na suradnju između organizacija osnovanih u državama sudionicama u programu.

Malo suradničko partnerstvo trebalo bi se sastojati od:

 • podnositelja/koordinatora: organizacija koja podnosi prijedlog projekta u ime svih partnera. Kada je projekt odobren, podnositelj/koordinator postat će glavni korisnik bespovratnih sredstava EU-a i potpisat će ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava. Molimo pročitajte dio C ovog Vodiča za detaljnije informacije o financijskim i ugovornim odnosima. Ta koordinacijska uloga obuhvaća sljedeće zadaće:
 • predstavlja i djeluje u ime organizacija sudionica prema Europskoj komisiji,
 • snosi financijsku i pravnu odgovornost za odgovarajuću operativnu, upravnu i financijsku provedbu cijelog projekta;
 • koordinira Suradničko partnerstvo u suradnji sa svim drugim partnerima u projektu,
 • prima financijsku potporu EU-a iz programa Erasmus+ i odgovoran je za raspodjelu sredstava između partnera uključenih u projekt.
 • partnera: organizacije koje aktivno pridonose pripremi, provedbi i ocjenjivanju Malog suradničkog partnerstva.

Koji se kriteriji primjenjuju na ocjenjivanje Malog suradničkog partnerstva?

U nastavku su navedeni kriteriji koja mora ispuniti Mali suradnički projekt da bi bio prihvatljiv za bespovratna sredstva iz programa Erasmus+:

Kriteriji prihvatljivosti

Prihvatljive organizacije sudionice

Bilo koja organizacija ili javno tijelo, sa svojim pridruženim subjektima (ako ih ima), koji djeluju u području sporta, s poslovnim nastanom u zemlji sudionici programa ili u bilo kojoj partnerskoj zemlji u svijetu (vidjeti odjeljak „Prihvatljive zemlje” u dijelu A ovog Vodiča).

Takve organizacije, na primjer, mogu biti (otvoren popis):

 • javno tijelo zaduženo za sport na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini;
 • acionalni olimpijski odbor ili nacionalni sportski savez;
 • sportska organizacija na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini;
 • nacionalna sportska liga;
 • sportski klub;
 • organizacija ili savez koji predstavlja sportaše;
 • organizacija ili savezi koji predstavljaju profesionalce i volontere u sportu (kao što su treneri, menadžeri itd.);
 • organizacija koja predstavlja pokret „sport za sve”;
 • organizacija aktivna u području promicanja tjelesne aktivnosti;
 • organizacija koja predstavlja aktivni sektor slobodnog vremena;

Tko može predati zahtjev?

Svaka organizacija sudionica s poslovnim nastanom u državi sudionici u Programu može biti podnositelj zahtjeva. Ova organizacija podnosi zahtjev u ime svih organizacija koje sudjeluju u projektu.

Broj i profil organizacija sudionica

Suradničko partnerstvo je transnacionalno i uključuje barem tri organizacije iz tri različite države sudionice u Programu. Ne postoji maksimalan broj partnera. Međutim, proračun za upravljanje i provedbu projekta ograničen je (i odnosi se na 5 partnera). Sve organizacije sudionice moraju biti utvrđene u trenutku podnošenja zahtjeva za bespovratna sredstva.

Trajanje projekta

Od 12 do 24 mjeseca. Trajanje se mora odabrati u fazi podnošenja zahtjeva (12, 18 ili 24 mjeseca) na temelju cilja projekta i vrste predviđenih aktivnosti.

Mjesto(a) provedbe aktivnosti

Aktivnosti se moraju provoditi u državama (jednoj ili više) organizacija uključenih u malo suradničko partnerstvo.

Kome predati zahtjev?

Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu, koja ima sjedište u Bruxellesu.

Kada predati zahtjev?

Podnositelji moraju predati zahtjev za bespovratna sredstva do 4. travnja u 12:00 (podne po briselskom vremenu) za projekte čija provedba započinje 1. siječnja sljedeće godine.

Kako predati zahtjev?

Molimo pogledajte dio C ovog Vodiča za pojedinosti o načinu podnošenja zahtjeva.

Organizacije podnositeljice zahtjeva ocjenjuju se na temelju mjerodavnih kriterija za isključenje i kriterija za odabir. Više informacija potražite u dijelu C ovog Vodiča.

Kriteriji za dodjelu

Unutar tih kategorija, projekti će se ocjenjivati na temelju sljedećih kriterija:

Važnost projekta

(najviše: 30 bodova)

 • Važnost prijedloga za:
 • ciljeve europskih politika u području sporta;
 • ciljeve i prioritete ove mjere (vidjeti odjeljak „Koji su ciljevi suradničkog partnerstva”).
 • Stupanj do kojeg:
 • prijedlog je utemeljen na stvarnoj i primjerenoj analizi potreba;
 • ciljevi su jasno definirani, realistični i odnose se na pitanja koja su važna za organizacije sudionice i ciljne skupine;
 • prijedlog je inovativan i/ili nadopunjuje druge inicijative koje organizacije sudionice već provode;
 • prijedlog donosi dodanu vrijednost na razini EU-a preko rezultata koji se neće ostvariti aktivnostima koje se provode samo u jednoj državi.

Kvaliteta plana i provedbe aktivnosti

(najviše 20 bodova)

 • Jasnoća, potpunost i kvaliteta svih faza programa rada, uključujući odgovarajuće faze pripreme, provedbe, nadzora, ocjenjivanja i širenja
 • Dosljednost između ciljeva projekta, metodologije, aktivnosti i predloženog proračuna
 • Kvaliteta i izvedivost predložene metodologije
 • Postojanje i kvaliteta rješenja za upravljanje (rokovi, organizacija, zadaće i odgovornosti dobro su definirani i realistični)
 • Postojanje i važnost mjera za kontrolu kvalitete kako bi se osiguralo da je provedba projekta visoke kvalitete, dovršena na vrijeme i u okviru proračuna
 • Mjera do koje je projekt troškovno učinkovit i u kojoj se njime raspodjeljuju primjerena sredstva za svaku aktivnost.

Kvaliteta projektnog tima i sporazuma o suradnji

(najviše: 20 bodova)

 • Stupanj do kojeg:
  • ako je primjereno, projekt uključuje odgovarajuću mješavinu komplementarnih organizacija sudionica s nužnim profilom, iskustvom i stručnošću za uspješnu provedbu svih vidova projekta, uključujući potrebni profil i stručnost u pogledu njihovih sposobnosti u području sportske politike i prakse;
  • raspodjela odgovornosti i zadaća pokazuje posvećenost i aktivan doprinos svih organizacija sudionica;
  • Ako je primjenjivo, stupanj do kojeg uključenost organizacije sudionice iz partnerske države donosi nužnu dodanu vrijednost projektu.

Učinak i širenje

(najviše: 30 bodova)

 • Kvaliteta mjera za ocjenjivanje rezultata projekta
 • Mogući učinak projekta:
 • na sudionike i organizacije sudionice, za vrijeme i nakon trajanja projekta;
 • izvan organizacija i osoba koje izravno sudjeluju u projektu na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i/ili europskoj razini.
 • Kvaliteta plana širenja: primjerenost i kvaliteta mjera usmjerenih na širenje rezultata projekta u okviru i izvan organizacija sudionica
 • Ako je važno, stupanj do kojeg je u projektu opisano kako će materijali, dokumenti i mediji biti slobodno dostupni i kako će se promicati putem otvorenih dozvola i ne sadrži nerazmjerna ograničenja
 • Kvaliteta planova za osiguranje održivosti projekta: sposobnost za nastavljanje stvaranja učinaka nakon prestanka isplate bespovratnih sredstava EU-a.

Prijedlozi moraju dobiti najmanje 60 bodova kako bi se mogli uzeti u obzir za financiranje. Nadalje, moraju dobiti barem pola od najvišeg broja bodova u svakoj od kategorija prethodno navedenih Kriterija za dodjelu (najmanje 15 bodova za kategorije „Važnost projekta” i „Učinak i širenje”; 10 bodova za kategoriju „Kvaliteta plana i provedbe projektaˮ i „Kvaliteta projektnog tima i rješenja za suradnjuˮ).

Koja su pravila financiranja?

Proračun projekta mora se izraditi na temelju sljedećih pravila za financiranje (u EUR):

Najveća bespovratna sredstva dodijeljena za mala suradnička partnerstva: 60 000 EUR

Prihvatljivi troškovi

Mehanizam financiranja

Iznos

Pravilo za dodjelu

Upravljanje projektom i provedba

Upravljanje projektom (tj. planiranje, financije, koordinacija i komunikacija između partnera itd.); materijali, alati, pristupi itd. malog opsega za učenje/poučavanje/osposobljavanje; Virtualna suradnja i lokalne projektne aktivnosti; informiranje, promidžba i širenje (npr. brošure, letci, informacije na internetu).

Doprinos jediničnim troškovima

Doprinos za aktivnosti organizacije koordinatorice:
500 EUR mjesečno

Najviše 1 500 EUR mjesečno

Na temelju trajanja malog suradničkog partnerstva i broju uključenih organizacija sudionica

Doprinos jediničnim troškovima

Doprinos za aktivnosti drugih organizacija sudionica:
250 EUR mjesečno po organizaciji

Transnacionalni sastanci u okviru projekta

Sudjelovanje u sastancima između projektnih partnera koje organizira jedna od organizacija sudionica za potrebe provedbe i koordinacije. Doprinos troškovima putovanja i života.

Doprinos jediničnim troškovima

Za udaljenosti između 100 i 1 999 km:
575 EUR po sudioniku po sastanku

Za udaljenosti od 2 000 km ili više:
760 EUR po sudioniku po sastanku

Uvjet: podnositelji moraju opravdati potrebu za sastancima u smislu broja sastanaka i uključenih sudionika. Udaljenosti se moraju izračunavati pomoću kalkulatora za izračun udaljenosti koji podupire Europska komisija.

Prihvatljivi troškovi

Mehanizam financiranja

Iznos

Pravilo za dodjelu

Izvanredni troškovi

Doprinos stvarnim troškovima koji se odnose na podugovaranje ili kupnju proizvoda i usluga.

Stvarni troškovi

80 % prihvatljivih troškova
Najviše 10 000 EUR po projektu (izuzimajući troškove pružanja financijskog jamstva)

Uvjet: podugovaranje mora biti vezano uz usluge koje organizacije sudionice ne mogu izravno pružati iz opravdanih razloga. Oprema se ne može odnositi na uobičajenu uredsku opremu ili opremu koju obično koriste organizacije sudionice