Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Συμπραξεις Συνεργασιας Μικρης Κλιμακας

Ποιοι Ειναι Οι Στοχοι Των Συμπραξεων Συνεργασιας Μικρης Κλιμακας

Οι συμπράξεις συνεργασίας μικρής κλίμακας θα επιτρέπουν στους οργανισμούς να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τα δίκτυα, να αυξήσουν την ικανότητά τους να λειτουργούν σε διακρατικό επίπεδο, να ανταλλάσσουν ορθές πρακτικές, να αντιμετωπίσουν ιδέες και μεθόδους σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με τον αθλητισμό και τη σωματική δραστηριότητα. Επιλεγμένα σχέδια μπορούν επίσης να παράγουν απτά προϊόντα και αναμένεται να διαδώσουν τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τους, αν και με τρόπο που να είναι ανάλογος του σκοπού και του πεδίου εφαρμογής του σχεδίου. Οι συμπράξεις συνεργασίας μικρής κλίμακας περιλαμβάνουν διάφορους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των δημόσιων αρχών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, αθλητικές οργανώσεις, οργανώσεις που σχετίζονται με τον αθλητισμό και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι συμπράξεις συνεργασίας μικρής κλίμακας θα στοχεύουν ειδικότερα στη διασφάλιση της συνέχειας των προπαρασκευαστικών ενεργειών του 2013 και αποτελούν, ειδικότερα, σχέδια που στοχεύουν στην:

 • Ενθάρρυνση της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών στον αθλητισμό·
 • Προώθηση των ευρωπαϊκών παραδοσιακών αθλημάτων και παιχνιδιών·
 • Υποστήριξη της κινητικότητας εθελοντών, προπονητών, διοικητικών στελεχών και προσωπικού των αθλητικών οργανισμών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα·
 • Προστασία των αθλητών, ειδικότερα των νεότερων, από τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια με τη βελτίωση των συνθηκών προπόνησης και ανταγωνισμού·
 • Προώθηση της εκπαίδευσης εντός και μέσω του αθλητισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Οι συμπράξεις συνεργασίας μικρής κλίμακας θα πρέπει να προωθούν τη δημιουργία και την ανάπτυξη διακρατικών δικτύων στον τομέα του αθλητισμού. Η ΕΕ µπορεί µε τον τρόπο αυτό να παράσχει ευκαιρίες για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, οι οποίες δεν θα υπήρχαν χωρίς τη δράση της ΕΕ. Οι συμπράξεις συνεργασίας μικρής κλίμακας θα πρέπει επίσης να προωθούν τη συνέργεια με, και μεταξύ των τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και διεθνών πολιτικών για την προώθηση του αθλητισμού και της φυσικής δραστηριότητας και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με τον αθλητισμό.

Οι συμπράξεις συνεργασίας μικρής κλίμακας πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα τοπικό ή περιφερειακό αθλητικό σύλλογο.

Η Επιτροπή, μέσω του εκτελεστικού της οργανισμού, θα διενεργήσει δύο κύκλους επιλογής καθόλη τη διάρκεια του έτους, ως εξής:

Ποιες δραστηριότητες υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης;

Το πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρει μεγάλη ευελιξία όσον αφορά τις δραστηριότητες που μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο των σχεδίων ανάπτυξης ικανοτήτων, υπό τον όρο ότι η πρόταση αποδεικνύει την καταλληλότητα των δραστηριοτήτων για την επίτευξη των στόχων του σχεδίου. Στο πλαίσιο της υλοποίησης των σχεδίων Jean Monnet μπορεί να πραγματοποιηθεί ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως:

 • δικτύωση μεταξύ ενδιαφερομένων·
 • ανάπτυξη, προσδιορισμός, προώθηση και ανταλλαγή ορθών πρακτικών·
 • προετοιμασία, ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων και εργαλείων εκπαίδευσης και κατάρτισης·
 • δραστηριότητες ευαισθητοποίησης σχετικά με την προστιθέμενη αξία του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης για την προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη των ατόμων·
 • συνέδρια, σεμινάρια, συνεδριάσεις, εκδηλώσεις και δράσεις ευαισθητοποίησης για τη στήριξη των παραπάνω δραστηριοτήτων.

Ποιοι έχουν δικαίωμα Συμμετοχής στις Συμπράξεις Συνεργασίας Μικρής Κλίμακας;

Οι συμπράξεις συνεργασίας μικρής κλίμακας είναι ανοιχτές σε κάθε είδους δημόσιους φορείς ή οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής δραστηριότητας. Ανάλογα με την προτεραιότητα που καλύπτει το σχέδιο, οι στρατηγικές συμπράξεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν τους πλέον κατάλληλους εταίρους που προέρχονται από διάφορα περιβάλλοντα ώστε να αξιοποιούνται οι διαφορετικές εμπειρίες τους, τα χαρακτηριστικά τους και η εμπειρογνωμοσύνη τους και να παράγονται συναφή και υψηλής ποιότητας αποτελέσματα.

Οι συμπράξεις συνεργασίας στοχεύουν στην ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των οργανισμών που είναι εγκατεστημένοι σε χώρες του προγράμματος.

Κάθε σύμπραξη συνεργασίας πρέπει να αποτελείται από:

 • Αιτών/συντονιστής: οργανισμός που υποβάλλει την πρόταση του σχεδίου εξ ονόματος όλων των εταίρων. Όταν το σχέδιο χρηματοδοτηθεί, ο αιτών / συντονιστής θα καταστεί ο κύριος δικαιούχος της επιχορήγησης της ΕΕ και θα υπογράψει σύμβαση επιχορήγησης. Παρακαλούμε όπως συμβουλευτείτε το Μέρος Γ του παρόντος Οδηγού για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με τη χρηματοοικονομικές και συμβατικές υποχρεώσεις. Ο συντονιστικός του ρόλος περιλαμβάνει τα εξής καθήκοντα:
 • εκπροσωπεί τους συμμετέχοντες οργανισμούς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενεργεί εξ ονόματός τους,
 • φέρει την οικονομική και νομική ευθύνη για την ορθή επιχειρησιακή, διοικητική και οικονομική υλοποίηση του συνολικού σχεδίου
 • συντονίζει τη συνεργατική σύμπραξη σε συνεργασία με όλους τους εταίρους του σχεδίου.
 • λαμβάνει την οικονομική ενίσχυση της ΕΕ από το πρόγραμμα Erasmus+ και είναι υπεύθυνος για τη διανομή των πόρων μεταξύ των εταίρων που συμμετέχουν στο σχέδιο.
 • εταίροι: οργανισμοί που συνεισφέρουν στην προετοιμασία, υλοποίηση και αξιολόγηση της σύμπραξης συνεργασίας μικρής κλίμακας.

Με ποια κριτήρια αξιολογούνται οι συμπράξεις συνεργασίας μικρησ κλιμακασ;

Στη συνέχεια παρατίθενται τα επίσημα κριτήρια που πρέπει να πληροί κάθε σύμπραξη συνεργασίας, ώστε να είναι επιλέξιμη για επιχορήγηση από το πρόγραμμα Erasmus+:

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί

Κάθε οργανισμός ή δημόσιος φορέας, με τις συνδεδεμένες οντότητές του (εάν υπάρχουν), που δραστηριοποιείται στον τομέα του αθλητισμού, εγκατεστημένος σε χώρα του προγράμματος ή σε κάθε χώρα εταίρο (βλέπε ενότητα «Επιλέξιμες χώρες» στο Μέρος Α του οδηγού).

Για παράδειγμα, ένας τέτοιος οργανισμός μπορεί να είναι:

 • δημόσιος φορέας αρμόδιος για τον αθλητισμό σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο·
 • εθνική ολυμπιακή επιτροπή ή εθνική αθλητική ομοσπονδία·
 • δημόσιος φορέας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο·
 • εθνικός αθλητικός σύνδεσμος·
 • αθλητικός όμιλος·
 • οργάνωση ή σωματείο εκπροσώπησης αθλητών·
 • οργάνωση ή ενώσεις που εκπροσωπούν επαγγελματίες και εθελοντές στον αθλητισμό (όπως προπονητές, αθλητικοί μάνατζερ κ.λπ.)·
 • οργάνωση που εκπροσωπεί την κίνηση «αθλητισμός για όλους»·
 • οργάνωση που δραστηριοποιείται στον τομέα της προώθησης της σωματικής άσκησης·
 • οργάνωση που εκπροσωπεί τον κλάδο της ενεργητικής αναψυχής·

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Αίτηση μπορεί να υποβάλει κάθε συμμετέχων οργανισμός που είναι εγκατεστημένος σε χώρα του προγράμματος. Ο οργανισμός αυτός υποβάλλει την αίτηση εξ ονόματος όλων των οργανισμών που συμμετέχουν στο σχέδιο.

Αριθμός και χαρακτηριστικά/προφίλ των συμμετεχόντων οργανισμών

Οι συμπράξεις συνεργασίας μικρής κλίμακας είναι διακρατικές και περιλαμβάνουν τουλάχιστον τρεις οργανισμούς από τρεις διαφορετικές χώρες του προγράμματος. Δεν υπάρχει ανώτατος αριθμός εταίρων. Ωστόσο, ο προϋπολογισμός για τις δαπάνες διαχείρισης και υλοποίησης του σχεδίου έχει ανώτατο όριο κάλυψης (και ισοδυναμεί με 5 εταίρους). Όλοι οι συμμετέχοντες οργανισμοί πρέπει να προσδιορίζονται κατά την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης.

Διάρκεια του σχεδίου

Από 12 ως 24 μήνες. Η διάρκεια του σχεδίου (12, 18, 24, 30 ή 24 μήνες) πρέπει να επιλέγεται κατά το στάδιο της αίτησης, με βάση τον στόχο του σχεδίου και τον τύπο των δραστηριοτήτων που προγραμματίζονται σε βάθος χρόνου.

Τόπος(-οι) της δραστηριότητας

Οι δραστηριότητες πρέπει να υλοποιούνται σε χώρες (μία ή περισσότερες) των οργανισμών που εμπλέκονται στη σύμπραξη συνεργασίας μικρής κλίμακας.

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού που εδρεύει στις Βρυξέλλες.

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους ως τις 4 Απριλίου στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που ξεκινάνε την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υποβολής της αίτησης, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στο Μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

Ωστόσο, κάθε Ίδρυμα Ανώτατης/τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης/τμήμα παραμένει υπεύθυνο για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης συμμετέχοντα όταν και οι δύο τρόποι χρησιμοποιούνται κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος. . Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το Μέρος Γ του παρόντος Οδηγού.

Κριτήρια χορήγησης

Στο πλαίσιο των εν λόγω κατηγοριών, τα σχέδια θα αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Συνάφεια του σχεδίου

(μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί)

 • Συνάφεια της πρότασης σε σχέση με:
 • τους στόχους των ευρωπαϊκών πολιτικών στον τομέα του αθλητισμού
 • τους στόχους και τις προτεραιότητες της συγκεκριμένης δράσης (βλέπε ενότη-τες «Ποιοι είναι οι στόχοι των συνεργατικών συμπράξεων»)
 • Ο βαθμός στον οποίο:
 • η πρόταση βασίζεται σε ουσιαστική και επαρκή ανάλυση των αναγκών
 • οι στόχοι είναι σαφώς καθορισμένοι, ρεαλιστικοί και αφορούν θέματα που συνδέονται με τους συμμετέχοντες οργανισμούς και ομάδες-στόχους
 • η πρόταση είναι καινοτόμος και/ή συμπληρωματική προς τις άλλες πρωτοβου-λίες που έχουν ήδη αναπτυχθεί από τους συμμετέχοντες οργανισμούς
 • η πρόταση επιφέρει προστιθέμενη αξία σε επίπεδο ΕΕ μέσω των αποτελεσμάτων της, τα οποία δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν στο πλαίσιο μεμονωμένων δράσεων σε εθνικό επίπεδο

Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου

(μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί)

 • Σαφήνεια, πληρότητα και ποιότητα του προγράμματος εργασίας, το οποίο περιλαμβάνει κατάλληλη περίοδο προετοιμασίας, υλοποίησης, παρακολούθη-σης, αξιολόγησης, και διάδοσης
 • Συνοχή μεταξύ των στόχων, της μεθοδολογίας, των δραστηριοτήτων και του προτεινόμενου προϋπολογισμού του σχεδίου
 • Ποιότητα και σκοπιμότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας
 • Ύπαρξη και ποιότητα των ρυθμίσεων διαχείρισης (σαφώς προσδιορισμένα και ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα, δομές οργάνωσης, καθήκοντα και αρμοδιότη-τες)
 • Ύπαρξη και συνάφεια των μέτρων ποιοτικού ελέγχου ώστε να εξασφαλίζεται η ποιοτική, έγκαιρη και εντός προϋπολογισμού υλοποίηση του σχεδίου
 • Εξασφάλιση της αποδοτικότητας του σχεδίου από πλευράς κόστους και της διάθεσης επαρκών πόρων για κάθε δραστηριότητα

Ποιότητα της ομάδας σχεδίου και του καθεστώτος συνεργασίας

(μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί)

 • Ο βαθμός στον οποίο:
  • το σχέδιο περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, την κατάλληλη σύνθεση συμπληρω-ματικών συμμετεχόντων οργανισμών με το απαραίτητο προφίλ, την πείρα και την εξειδίκευση ώστε να φέρουν εις πέρας κάθε πτυχή του σχεδίου, συμπεριλαμβανομένου του απαραίτητου προφίλ και της εμπειρογνωσίας των ικανοτήτων τους στον τομέα της πολιτικής και της πρακτικής στον αθλητισμό
  • η κατανομή των ευθυνών και των καθηκόντων καταδεικνύει τη δέσμευση και την ενεργό συμβολή όλων των συμμετεχόντων οργανισμών
  • Κατά περίπτωση, κατά πόσον η συμμετοχή ενός οργανισμού από χώρα εταίρο αποδίδει ουσιαστική προστιθέμενη αξία στο σχέδιο

Αντίκτυπος και διάδοση

(μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί)

 • Ποιότητα των μέτρων αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του σχεδίου·
 • Ο δυνητικός αντίκτυπος του σχεδίου:
 • στους συμμετέχοντες και τους συμμετέχοντες οργανισμούς, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την υλοποίηση του σχεδίου
 • στους οργανισμούς και τους ιδιώτες πέραν όσων συμμετέχουν άμεσα στο σχέδιο, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και/ή ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Ποιότητα του σχεδίου διάδοσης: καταλληλότητα και ποιότητα των μέτρων διάδοσης των αποτελεσμάτων του σχεδίου τόσο εντός όσο και εκτός των συμ-μετεχόντων οργανισμών
 • Κατά περίπτωση, τον βαθμό στον οποίο η πρόταση περιγράφει τον τρόπο με τον οποίον τα υλικά, τα έγγραφα και τα μέσα που παράγονται θα καθίστανται ελεύθερα διαθέσιμα και θα προωθούνται μέσω ανοικτών αδειών, χωρίς δυσα-νάλογους περιορισμούς.
 • Ποιότητα των σχεδίων για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του σχεδίου: ικα-νότητα του σχεδίου να συνεχίζει να έχει αντίκτυπο και να παράγει αποτελέ-σματα και μετά την αξιοποίηση της επιχορήγησης από την ΕΕ

Για να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, οι προτάσεις πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 60 βαθμούς. Επιπλέον, πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 50% της μέγιστης βαθμολογίας σε κάθε μία από τις κατηγορίες των κριτηρίων χορήγησης που αναφέρονται παραπάνω (δηλαδή τουλάχιστον 15 βαθμούς στις κατηγορίες «συνάφεια του σχεδίου» και «αντίκτυπος και διάδοση»· 10 βαθμοί για τις κατηγορίες «ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του έργου» και «ποιότητα της ομάδας έργου και των ρυθμίσεων συνεργασίας»).

Ποιοι είναι οι κανόνες χρηματοδότησης;

Ο προϋπολογισμός του σχεδίου πρέπει να καταρτίζεται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες χρηματοδότησης (σε ευρώ):

Μέγιστη επιχορήγηση για συμπράξεις συνεργασίας μικρής κλίμακας: 60 000 ΕUR

Επιλέξιμες δαπάνες

Μηχανισμός χρηματοδότησης

Ποσό

Κανόνας κατανομής

Διαχείριση και υλοποίηση σχεδίου

Διαχείριση σχεδίου (π.χ. σχεδιασμός, οικονομικά ζητήματα, συντονισμός και επικοινωνία μεταξύ των εταίρων, κ.λπ.)· μικρής κλίμακας υλικά, εργαλεία, προσεγγίσεις κ.λπ. που αφορούν τομείς μάθησης /διδασκαλίας /κατάρτισης. Εικονική συνεργασία και τοπικές δραστηριότητες του έργου· πληροφόρηση, προώθηση και διάδοση (π.χ. έντυπα, φυλλάδια, πληροφορίες στο διαδίκτυο, κ.λπ.).

Χρηματοδοτική συνεισφορά ανά μοναδιαίο κόστος δαπάνης

Συνεισφορά στις δραστηριότητες του συντονιστικού οργανισμού:
500 EUR ανά μήνα

Ανώτατο ποσό ύψους 1.500 ΕUR ανά μήνα

Ανάλογα με τη διάρκεια της στρατηγικής σύμπραξης και του αριθμού των συμμετεχόντων οργανισμών

Χρηματοδοτική συνεισφορά ανά μοναδιαίο κόστος δαπάνης

Συνεισφορά στις δραστηριότητες των λοιπών συμμετεχόντων οργανισμών:
250 ευρώ ανά συμμετέχοντα οργανισμό μηνιαίως

Διακρατικές συναντήσεις για το Σχέδιο

Συμμετοχή στις συναντήσεις μεταξύ των εταίρων του σχεδίου που φιλοξενούνται από έναν από τους συμμετέχοντες οργανισμούς για την υλοποίηση και τον συντονισμό του σχεδίου. Συνεισφορά στα έξοδα μετακίνησης και διαβίωσης

Χρηματοδοτική συνεισφορά ανά μοναδιαίο κόστος δαπάνης

Για αποστάσεις μεταξύ 100 και 1.999 χλμ.:
575 ΕUR ανά συμμετέχοντα για κάθε συνάντηση

Για αποστάσεις 2.000 ή περισσότερων χλμ. :
760 ΕUR ανά συμμετέχοντα για κάθε συνάντηση

Υπό τον όρο ότι: οι αιτούντες πρέπει να δικαιολογήσουν την ανάγκη για τις συνεδριάσεις όσον αφορά τον αριθμό των συνεδριάσεων και των συμμετεχόντων. Οι αποστάσεις πρέπει να υπολογίζονται με βάση τον μετρητή αποστάσεων που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επιλέξιμες δαπάνες

Μηχανισμός χρηματοδότησης

Ποσό

Κανόνας κατανομής

Δαπάνες κατ’ εξαίρεση

Συνεισφορά σε πραγματικές δαπάνες που συνδέονται με δραστηριότητες υπεργολαβίας ή αγοράς αγαθών και υπηρεσιών.

Πραγματικές δαπάνες

80% των επιλέξιμων δαπανών
Ανώτατο ποσό 10.000 EUR ανά σχέδιο (εξαιρουμένων των δαπανών για την παροχή χρηματικής εγγύησης)

Υπό τον όρο ότι: Η υπεργολαβία πρέπει να αφορά υπηρεσίες που δεν μπορούν να παρέχονται άμεσα από τους συμμετέχοντες οργανισμούς για λόγους που αιτιολογούνται δεόντως. Ο εξοπλισμός δεν μπορεί να αφορά κανονικό εξοπλισμό γραφείου ή εξοπλισμό που χρησιμοποιείται συνήθως από τους συμμετέχοντες οργανισμούς.