Innehållsförteckning
Sök i handledningen

Ideella europeiska idrottsevenemang

Vad är syftet med ett ideellt europeiskt idrottsevenemang?

Denna insats ska stödja

 • volontärverksamhet inom idrott
 • social inkludering genom idrott
 • jämställdhet inom idrott
 • hälsofrämjande aktiviteter
 • genomförandet av Europeiska idrottsveckan.

Kommissionen kommer genom sitt programkontor (Eacea) att genomföra en ansökningsomgång under året.

Budgeten för ideella europeiska idrottsevenemang kommer preliminärt att fördelas mellan olika typer av evenemang enligt följande:

 • Ca 30 % till evenemang under Europeiska idrottsveckan.
 • Ca 70 % till evenemang utan koppling till Europeiska idrottsveckan (t.ex. volontärverksamhet inom idrott, social inkludering genom idrott, jämställdhet inom idrott och hälsofrämjande fysisk aktivitet).

Runt fyra evenemang bör väljas ut för genomförandet av Europeiska idrottsveckan.De bör vara inriktade på de teman som identifierats för veckan (dvs. utbildning, arbetsplatser, utomhusaktiviteter, idrottsklubbar och gym).

Cirka tio evenemang utan koppling till Europeiska idrottsveckan bör väljas ut. Med hänsyn till områdena ovan (dvs. volontärverksamhet, social inkludering, genusfrågor och hälsofrämjande fysisk aktivitet) bör minst ett evenemang vara inriktat på idrottens externa dimension (t.ex. idrottsdiplomati) och minst ett evenemang på gräsrotsidrottens betydelse för att främja insatsens mål (volontärverksamhet inom idrott, social inkludering inom och genom idrotten, jämställdhet inom idrotten och hälsofrämjande fysisk aktivitet).

Jämställdhet ska främjas i alla evenemang och samarbete med partnerländer ska uppmuntras.

Vad är ideella europeiska idrottsevenemang?

Denna insats stöder

 • Europaomfattande idrottsevenemang som arrangeras i ett programland
 • nationella evenemang – som arrangeras samtidigt i flera programländer av organisationer eller allmänna idrottsorgan.

Arrangemangen väntas öka

 • medvetenheten om idrottens roll för att främja social inkludering, lika möjligheter och hälsofrämjande fysisk aktivitet
 • deltagandet i idrott, fysisk aktivitet och volontärverksamhet.

Vilken verksamhet får stöd?

Stöd till evenemang innebär att EU-bidrag ges till enskilda organisationer som ansvarar för att förbereda, organisera och följa upp ett visst evenemang. Följande standardverksamheter kommer att stödjas inom insatsen (listan är inte uttömmande):

 • Förberedelser inför evenemanget.
 • Anordnande av utbildning för idrottsutövare, tränare, organisatörer och volontärer inför evenemanget.
 • Organisation av evenemanget.
 • Organisation av sidoverksamhet till idrottsevenemanget (konferenser, seminarier).
 • Uppföljningsverksamhet (utvärdering, utarbetande av framtidsplaner).
 • Kommunikationsverksamhet om temat för evenemanget.

Vilken verksamhet får inte stöd?

 • Idrottstävlingar som regelbundet anordnas av internationella, europeiska eller nationella idrottsförbund.
 • Professionella idrottstävlingar.

Vilka kriterier används för att bedöma ett ideellt europeiskt idrottsevenemang?

Här anger vi de formella kriterier som ett ideellt europeiskt idrottsevenemang måste uppfylla för att kunna få bidrag från Erasmus+.

Allmänna kriterier

Vem kan söka?

Alla organisationer eller offentliga organ, med eventuella anknutna enheter, som är aktiva inom idrottsvärlden och etablerade i ett programland. Det kan till exempel vara

 • offentliga organ med ansvar för idrottsfrågor på lokal, regional eller nationell nivå
 • idrottsorganisationer på lokal, regional, nationell, europeisk eller internationell nivå
 • samordnare för ett nationellt evenemang som anordnas inom ramen för ett europeiskt idrottsevenemang.

Relevanta evenemang och deltagare

Europaomfattande idrottsevenemang som arrangeras i ett land måste involvera deltagare från minst tio olika programländer,

eller

så måste idrottsevenemang som arrangeras samtidigt i flera programländer involvera deltagare från minst tio olika programländer. Detta villkor är uppfyllt om deltagarna ingår i summan av samtliga evenemang.

 Alla deltagande organisationer måste vara angivna när du skickar in bidragsansökan.

Varaktighet

Upp till 1 år (från förberedelser av evenemanget till uppföljning av det).

Datum för evenemanget

Evenemanget måste äga rum under nästkommande år (när som helt fram till den 31 oktober).

Var ska ansökan lämnas?

Till genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea) i Bryssel.

När ska ansökan lämnas in?

Man måste lämna in sin bidragsansökan senast den 4 april kl. 12.00 (mitt på dagen enligt Bryssels tidszon) för projekt som startar den 1 november samma år.

Hur söker man?

Se del C i handledningen för mer information om hur du söker.

De sökande organisationerna kommer att bedömas enligt gällande uteslutnings- och urvalskriterier. Du hittar mer information om detta i del C i handledningen.

Tilldelningskriterier

Projekten kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

Projektets relevans

(högst 30 poäng)

 • Projektets relevans för
 • målet för EU:s idrottspolitik
 • insatsens mål och prioriteringar (se avsnittet ”Vad är syftet med ett ideellt europeiskt idrottsevenemang?”).
 • I vilken grad projektet
 • utgår från en gedigen behovsanalys
 • har tydligt fastställda och realistiska mål och berör frågor som är relevanta för de deltagande organisationerna och målgrupperna
 • är innovativt eller kompletterar andra initiativ från de deltagande organisationerna
 • tillför ett mervärde på EU-nivå genom resultat som inte går att uppnå med verksamhet som enbart bedrivs i ett enskilt land.

Kvaliteten på projektets utformning och genomförande

(högst 40 poäng)

 • Arbetsprogrammets tydlighet, fullständighet och kvalitet, inklusive lämpliga faser för förberedelse, genomförande, övervakning, utvärdering och spridning.
 • Överensstämmelse mellan projektets förslag till mål, metod, verksamhet och budget.
 • Den föreslagna metodens kvalitet och genomförbarhet.
 • Förekomst av förvaltningssystem och deras kvalitet (tidsplaner, organisation, uppgifter och ansvarsområden är väl definierade och realistiska).
 • Förekomst av och relevans hos kvalitetskontroll för att se till att projektet genomförs med hög kvalitet, slutförs i tid och följer budgeten.
 • Hur kostnadseffektivt projektet är och om det läggs lämpliga resurser på varje verksamhet.

Effekt och spridning (högst 30 poäng)

 • Kvaliteten på åtgärderna för att utvärdera projektets resultat.
 • Projektets potentiella effekt
 • för deltagare och deltagande organisationer under och efter projektet
 • utanför de organisationer och enskilda personer som deltagit direkt i projektet, på lokal, regional, nationell eller europeisk nivå.
 • Ändamålsenligheten och kvaliteten på åtgärderna är för att sprida projektets resultat inom och utanför de deltagande organisationerna.
 • Kvaliteten på åtgärderna för att lyfta fram och få medietäckning av evenemanget och EU:s stöd.

Förslagen måste få minst 60 poäng för att komma i fråga för finansiering. De måste också få minst hälften av de högsta möjliga poängen inom var och en av de kategorier för tilldelningskriterier som anges ovan (dvs. minst 15 poäng för kategorierna ”projektets relevans” och ”effekt och spridning”, och 20 poäng för kategorin ”kvaliteten på projektets utformning och genomförande”).

Vilka regler gäller för finansieringen?

Projektets budget måste vara utformad enligt följande finansieringsregler (i euro):

Bidragsberättigande kostnader

Typ av finansiering

Belopp

Regel för beviljande

Verksamhetskostnader

Kostnader som är direkt förknippade med genomförandet av de kompletterande verksamheterna för projektet, inklusive:

Bidragsberättigande direkta kostnader:

 • Personal
 • Resor och uppehälle
 • Utrustning
 • Förbrukningsvaror
 • Underentreprenad
 • Tull, avgifter och skatt
 • Andra kostnader

Indirekta kostnader:

Ett schablonbelopp på högst 7 % av projektets bidragsberättigande direkta kostnader får beviljas inom ramen för indirekta kostnader i form av bidragsmottagarens allmänna administrativa kostnader som inte redan täckts av dennes bidragsberättigande direkta kostnader (t.ex. el- eller interneträkningar, lokalkostnader osv.) men som kan hänföras till projektet.

Faktiska kostnader

Högsta bidrag:

 • För ideella europeiska idrottsevenemang som arrangeras under den europeiska idrottsveckan: 300 000 euro

 • För ideella europeiska idrottsevenemang som inte är relaterade till den europeiska idrottsveckan:
  • mellanstora evenemang: högst 500 000 euro
  • stora evenemang: minst en miljon euro och högst två miljoner euro

Högst 80 % av de sammanlagda bidragsberättigande kostnaderna.

Villkor: Den begärda budgeten är motiverad i förhållande till de planerade verksamheterna