Kazalo
Iskanje po vodniku

Neprofitne evropske športne prireditve

Kakšni so cilji neprofitne evropske športne prireditve?

Namen tega ukrepa je podpirati:

 • prostovoljstvo v športu;
 • socialno vključenost skozi šport;
 • enakost med spoloma v športu:
 • fizično dejavnost za izboljšanje zdravja;
 • izvajanje evropskega tedna športa.

Komisija bo prek Izvajalske agencije v enem letu izvedla en krog izbirnega postopka.

Okvirna razdelitev za različne kategorije neprofitnih evropskih športnih prireditev:

 • približno 30 % za dogodke za izvedbo evropskega tedna športa;
 • približno 70 % za dogodke, ki niso povezani z evropskim tednom športa (povezani so na primer s prostovoljstvom v športu, socialno vključenostjo skozi šport, enakostjo spolov v športu, zdravju koristnimi telesnimi dejavnostmi).

Približno štirje dogodki bi morali biti izbrani za izvedbo evropskega tedna športa. Osredotočeni bi morali biti na teme, ki so opredeljene za izvedbo evropskega tedna športa (in sicer: izobraževanje, delovna mesta, zunanje aktivnosti, športni klubi in fitness centri).

Izbrati bi bilo treba približno osem dogodkov, ki niso povezani z evropskim tednom športa. V zvezi z zgornjimi temami (tj. prostovoljstvo, socialna vključenost, spol, telesna dejavnost za krepitev zdravja (HEPA)) bi se moral najmanj en dogodek osredotočati na zunanjo razsežnost športa (na primer športno diplomacijo), najmanj eden pa na vlogo množičnega športa pri podpiranju ciljev tega ukrepa (prostovoljstvo v športu, socialna vključenost v športu in prek njega, enakost spolov v športu, zdravju koristne telesne dejavnosti).

Pri vseh dogodkih bi bilo treba spodbujati enakost spolov. Prav tako bi bilo treba spodbujati sodelovanje s partnerskimi državami.

Kaj je neprofitna evropska športna prireditev?

Ta ukrep zagotavlja finančno podporo za:

 • športne prireditve na evropski ravni, ki so organizirane v eni državi Programa;
 • nacionalne prireditve – ki jih organizirajo organizacije ali javni organi, aktivni na področju športa, v več državah Programa hkrati.

Pričakovani rezultati teh prireditev so:

 • večja ozaveščenost o vlogi športa pri spodbujanju socialnega vključevanja, enakih možnosti in telesne dejavnosti, ki izboljšuje zdravje;
 • večja udeležba v športu, telesni dejavnosti in prostovoljstvu.

Katere aktivnosti so podprte v okviru tega ukrepa?

Podpora prireditvam pomeni dodelitev nepovratnih sredstev EU posameznim organizacijam, ki so odgovorne za pripravo, organizacijo in nadaljnje spremljanje določene prireditve. V okviru tega ukrepa bodo podprte naslednje standardne aktivnosti (neizčrpen seznam):

 • priprava prireditve;
 • organizacija izobraževanja za športnike, mentorje, organizatorje in prostovoljce pred prireditvijo;
 • organizacija prireditve;
 • organizacija spremljevalnih aktivnosti športne prireditve (konference, seminarji);
 • izvajanje aktivnosti po prireditvi (ocenjevanje, priprava prihodnjih načrtov);
 • aktivnosti obveščanja, povezane s temo prireditve.

Katere aktivnosti niso upravičene v okviru tega ukrepa?

 • Športna tekmovanja, ki jih redno organizirajo mednarodne, evropske ali nacionalne športne zveze/lige;
 • profesionalna športna tekmovanja.

Kakšna so merila za oceno neprofitne evropske športne prireditve?

Seznam v nadaljevanju navaja uradna merila, ki jih mora izpolniti neprofitna evropska športna prireditev za upravičenost do nepovratnih sredstev Erasmus+:

Merila za upravičenost

Kdo se lahko prijavi?

Kateri koli javni organi ali organizacija, ki je aktivna na področju športa in ima sedež v državi Programa, skupaj s svojimi morebitnimi pridruženimi subjekti. Taka organizacija je lahko na primer (neizčrpen seznam):

 • javni organ, pristojen za področje športa, na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni;
 • športna organizacija na lokalni, regionalni, nacionalni, evropski ali mednarodni ravni;
 • koordinator nacionalne prireditve, organizirane v okviru evropske prireditve na področju športa.

Upravičeni dogodki in udeleženci

Športne prireditve na evropski ravni, organizirane v eni državi, morajo vključevati udeležence iz vsaj 10 držav Programa

ALI

športne prireditve, organizirane v več državah Programa hkrati, morajo vključevati udeležence iz vsaj 10 držav Programa. Ta pogoj je izpolnjen, če ti udeleženci sodelujejo pri vseh prireditvah.

 Ob oddaji vloge za nepovratna sredstva morajo biti opredeljene vse sodelujoče organizacije.

Trajanje projekta

Največ 1 leto (od priprav prireditve do nadaljnjega spremljanja).

Datumi prireditve

Prireditve morajo potekati v naslednjem letu (kadar koli do 31. oktobra).

Kje se prijaviti?

Pri Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo v Bruslju.

Kdaj se prijaviti?

Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do 2. aprila do 17. ure (po bruseljskem času) za projekte, ki se začnejo 1. novembra istega leta.

Kako se prijaviti?

Za več podrobnosti o postopku prijave glej del C tega vodnika.

Organizacije prijaviteljice bodo ocenjene z ustreznimi merili za izključitev in izbor. Za podrobnosti o postopku prijave glej del C tega vodnika.

Merila za dodelitev

Projekti bodo ocenjeni z naslednjimi merili:

Ustreznost projekta

(največ 30 točk)

 • ustreznost predloga v zvezi s:
 • cilji evropskih politik na področju športa;
 • cilji in prednostnimi nalogami tega ukrepa (glej poglavje „Kakšni so cilji neprofitne evropske športne prireditve?“ );
 • v kolikšni meri:
 • predlog temelji na pravi in ustrezni analizi potreb;
 • so cilji jasno opredeljeni, realistični in obravnavajo vprašanja, ki so povezana s sodelujočimi organizacijami in ciljnimi skupinami;
 • je predlog inovativen in/ali dopolnjuje druge pobude, ki jih že izvajajo sodelujoče organizacije;
 • predlog prispeva dodano vrednost na ravni EU z rezultati, ki jih ne bi bilo mogoče doseči z izvajanjem aktivnosti v samo eni državi.

Kakovost zasnove in izvedbe projekta

(največ 40 točk)

 • jasnost, celovitost in kakovost delovnega programa, vključno z ustreznimi fazami za pripravo, izvajanje, spremljanje, ocenjevanje in razširjanje;
 • usklajenost ciljev projekta, metodologije, aktivnosti in predlaganega proračuna;
 • kakovost in izvedljivost predlagane metodologije;
 • obstoj in kakovost praktičnih ureditev (časovni razpored, organizacija, naloge in odgovornosti so dobro opredeljeni in realistični);
 • obstoj in ustreznost ukrepov za nadzor kakovosti, da se zagotovijo visokokakovostna izvedba projekta, pravočasni zaključek in poraba sredstev v okviru proračuna;
 • v kolikšni meri je projekt stroškovno učinkovit in dodeljuje ustrezna sredstva posameznih aktivnostim.

Učinek in razširjanje (največ 30 točk)

 • kakovost ukrepov za ocenjevanje rezultatov projekta;
 • morebitni učinek projekta:
 • na udeležence in sodelujoče organizacije med življenjskim ciklom projekta in po njem;
 • na druga področja, poleg organizacij in posameznikov, ki neposredno sodelujejo v projektu, na lokalni, regionalni, nacionalni in/ali evropski ravni;
 • kakovost načrta za razširjanje: ustreznost in kakovost ukrepov, katerih cilj je izmenjava rezultatov projekta v sodelujočih organizacijah in drugod;
 • kakovost ukrepov za zagotavljanje prepoznavnosti ter medijsko poročanje o prireditvi in podpori EU.

Za upoštevanje pri dodeljevanju sredstev morajo predlogi doseči vsaj 60 točk. Poleg tega morajo doseči vsaj polovico vseh možnih točk v vsaki od navedenih kategorij meril za dodelitev (tj. vsaj 15 točk za kategoriji „Ustreznost projekta“ ter „Učinek in razširjanje“; 20 točk za kategorijo „Kakovost zasnove in izvedbe projekta“).

Kakšna so pravila za dodelitev sredstev?

Proračun projekta je treba pripraviti v skladu z naslednjimi pravili za dodelitev sredstev (v EUR):

Upravičeni stroški

Mehanizem financiranja

Znesek

Pravilo dodelitve

Stroški aktivnosti

Stroški, neposredno povezani z izvajanjem dopolnilnih aktivnosti projekta, vključno z naslednjimi:

upravičeni neposredni stroški:

 • osebje;
 • potni stroški in stroški bivanja;
 • oprema;
 • potrošni material in dobava;
 • oddaja naročil podizvajalcem;
 • dajatve, davki in stroški;
 • drugi stroški.

Posredni stroški:

Pavšalni znesek, ki ne presega 7 % upravičenih neposrednih stroškov projekta, je upravičen v okviru posrednih stroškov in predstavlja splošne administrativne stroške upravičenca, ki niso že zdaj kriti iz upravičenih neposrednih stroškov (npr. računi za elektriko ali internet, stroški prostorov itd.), a jih je mogoče obračunati pri projektu.

Dejanski stroški

Najvišja dodeljena nepovratna sredstva:

 • za neprofitne evropske športne prireditve, organizirane med evropskim tednom športa: 300 000 EUR;

 • za neprofitne evropske športne prireditve, ki niso povezane z evropskim tednom športa:
  • srednje obsežni dogodki: največ 500 000 EUR;

Največ 80 % skupnih upravičenih stroškov.

Pogoj: zahtevani proračun je upravičen glede na načrtovane aktivnosti.