Cuprins
Căutați în ghid

Evenimente sportive europene non-profit

Care sunt obiectivele unui eveniment sportiv european non-profit?

Acțiunea are ca scop sprijinirea:

 • Voluntariatului în domeniul sportului;
 • Incluziunii sociale prin sport;
 • Egalității între femei și bărbați în domeniul sportului;
 • Încurajării participării la activitățile sportive și fizice;
 • Implementării Săptămânii Europene a Sportului.

Comisia, prin Agenția sa Executivă, va efectua o rundă de selecție pe parcursul anului.

Pentru evenimentele sportive europene non-profit, alocarea orientativă pentru diferite categorii se va face după cum urmează:

 • aproximativ 30% pentru evenimente de punere în aplicare a Săptămânii Europene a Sportului;
 • aproximativ 70% pentru evenimente care nu sunt legate de Săptămâna Europeană a Sportului (de exemplu, legate de voluntariatul în sport, incluziunea socială prin sport, egalitatea de gen în sport, activitatea fizică pentru îmbunătățirea stării de sănătate).

Pentru punerea în aplicare a Săptămânii Europene a Sportului trebuie să fie selectate aproximativ 4 evenimente. Acestea trebuie să se axeze pe temele identificate pentru punerea în aplicare a Săptămânii Europene a Sportului (și anume: educația, locul de muncă, sportul în aer liber, cluburile sportive și centrele de fitness.)

Trebuie selectate aproximativ 8 evenimente care nu sunt legate de Săptămâna Europeană a Sportului. Referitor la temele menționate anterior (respectiv, voluntariat, incluziune socială, egalitate de gen, activități fizice de îmbunătățire a stării de sănătate), cel puțin un eveniment trebuie să se axeze pe dimensiunea externă a sportului (de exemplu, diplomația în sport) și cel puțin un eveniment trebuie să se axeze pe rolul sportului de masă în susținerea obiectivelor acestei acțiuni (voluntariatul în sport, incluziunea socială în și prin sport, egalitatea de gen în sport, activități fizice de îmbunătățire a stării de sănătate).

Egalitatea de gen ar trebui să fie promovate la toate evenimentele. De asemenea, ar trebui încurajată cooperarea cu țările partenere.

CE ESTE UN EVENIMENT SPORTIV EUROPEAN NON-PROFIT?

Această acțiune oferă sprijin financiar pentru:

 • organizarea de evenimente sportive la nivel european într-o țară participantă la program;
 • evenimente naționale - organizate simultan în mai multe țări participante la program de organizații sau de organisme publice active în domeniul sportului.

Rezultatele preconizate ale unor astfel de evenimente sunt:

 • creșterea gradului de sensibilizare în ceea ce privește rolul sportului în promovarea incluziunii sociale, a egalității de șanse și a activității fizice pentru îmbunătățirea stării de sănătate;
 • creșterea nivelului de participare la sport, la activități fizice și la activități de voluntariat.

CE ACTIVITĂȚI SUNT SPRIJINITE ÎN CADRUL ACȚIUNII?

Sprijinul pentru evenimente va presupune alocarea de granturi UE pentru organizațiile individuale care se ocupă de pregătirea, organizarea și monitorizarea unui anumit eveniment. Următoarele activități standard vor fi sprijinite în cadrul acestei acțiuni (listă neexhaustivă):

 • pregătirea evenimentului;
 • organizarea de activități educaționale pentru sportivi, antrenori, organizatori și voluntari în perioada premergătoare evenimentului;
 • organizarea evenimentului;
 • organizarea de activități secundare în cadrul evenimentului sportiv (conferințe, seminare);
 • punerea în aplicare a activităților existente (evaluări, elaborarea de planuri pentru viitor);
 • activități de comunicare legate de tema evenimentului.

CARE SUNT ACTIVITĂȚILE NEELIGIBILE ÎN CADRUL ACȚIUNII?

 • Competițiile sportive organizate periodic de către federațiile/ligile sportive internaționale, europene sau naționale;
 • Competițiile sportive profesioniste.

CARE SUNT CRITERIILE UTILIZATE PENTRU A EVALUA UN EVENIMENT SPORTIV EUROPEAN NONPROFIT?

Lista de mai jos prezintă criteriile formale pe care trebuie să le îndeplinească un eveniment sportiv european non-profit pentru a fi eligibil în vederea acordării unui grant Erasmus+:

Criterii de eligibilitate

Cine poate depune o cerere?

Orice organism public sau organizație, cu entitățile sale afiliate (dacă este cazul), activ(ă) în domeniul sportului și stabilit(ă) într-o țară participantă la program. De exemplu, o astfel de organizație poate fi (listă neexhaustivă):

 • un organism public având responsabilități în domeniul sportului la nivel local, regional sau național;
 • o organizație sportivă la nivel local, regional, național, european sau internațional;
 • coordonatorul unui eveniment național organizat în cadrul unui eveniment european în domeniul sportului.

Evenimente și participanți eligibili

Evenimentele sportive europene organizate într-o singură țară trebuie să implice participanți la eveniment din cel puțin 10 țări diferite participante la program;

SAU

Evenimentele sportive organizate simultan în mai multe țări participante la program trebuie să implice participanți la evenimente din cel puțin 10 țări diferite participante la program. Această condiție este îndeplinită dacă respectivii participanți sunt implicați în absolut toate evenimentele organizate.

Toate organizațiile participante trebuie să fie identificate la momentul solicitării unui grant.

Durata proiectului

Maximum 1 an (de la pregătirea evenimentului până la monitorizarea acestuia).

Datele evenimentului

Evenimentul trebuie să aibă loc pe durata anului următor (oricând până la 31 octombrie).

Unde se depune cererea?

La Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură, cu sediul la Bruxelles.

Când se depune cererea?

Candidații trebuie să depună cererea de grant până pe 2 aprilie, ora 17.00 (ora Bruxelles-ului), pentru proiectele care încep în data de 1 noiembrie a anului respectiv.

Cum se depune cererea?

Vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid pentru mai multe detalii cu privire la modul de depunere a cererii.

Organizațiile candidate vor fi evaluate în funcție de criteriile de excludere și de selecție relevante. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

Criterii de atribuire

Proiectele vor fi evaluate în funcție de următoarele criterii:

Relevanța proiectului

(maximum 30 de puncte)

 • Relevanța propunerii pentru:
 • obiectivele politicilor europene în domeniul sportului;
 • obiectivele și prioritățile acțiunii (a se vedea secțiunea „Care sunt obiectivele unui eveniment sportiv european nonprofit?” ).
 • Măsura în care:
 • propunerea se bazează pe o analiză reală și adecvată a nevoilor;
 • obiectivele sunt clar definite, realiste și abordează aspecte relevante pentru organizațiile participante și grupurile țintă;
 • propunerea este inovatoare și/sau complementară cu celelalte inițiative deja desfășurate de organizațiile participante;
 • propunerea aduce o valoare adăugată la nivelul UE prin rezultate care nu ar putea fi obținute prin activități desfășurate numai într-o singură țară.

Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului

(maximum 40 de puncte)

 • Claritatea, integralitatea și calitatea programului de lucru, inclusiv etape adecvate de pregătire, punere în aplicare, monitorizare, evaluare și diseminare;
 • Concordanța între obiectivele proiectului, metodologia, activitățile și bugetul propus;
 • Calitatea și fezabilitatea metodologiei propuse;
 • Existența și calitatea modalităților de gestionare (termenele limită, organizarea, sarcinile și responsabilitățile sunt bine definite și realiste);
 • Existența și relevanța măsurilor de control al calității pentru a asigura că punerea în aplicare a proiectului este de înaltă calitate și se încadrează în timp și în buget;
 • Măsura în care proiectul este eficient din punct de vedere al costurilor și alocă resurse adecvate pentru fiecare activitate.

Impact și diseminare (maximum 30 de puncte)

 • Calitatea măsurilor de evaluare a rezultatelor proiectului;
 • Impactul potențial al proiectului:
 • asupra participanților și organizațiilor participante pe durata proiectului și ulterior;
 • în afara organizațiilor și persoanelor care participă direct la proiect, la nivel local, regional, național și/sau european.
 • Calitatea planului de diseminare: oportunitatea și calitatea măsurilor care vizează partajarea rezultatelor proiectului în interiorul și în afara organizațiilor participante;
 • Calitatea măsurilor de asigurare a vizibilității și promovarea în mass-media a evenimentului și a sprijinului UE.

Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 60 de puncte. De asemenea, acestea trebuie să acumuleze cel puțin jumătate din punctajul maxim la fiecare dintre categoriile de criterii de atribuire menționate mai sus (de exemplu, minimum 15 puncte pentru categoriile „Relevanța proiectului” și „Impact și diseminare”; 20 de puncte pentru categoria „Calitatea elaborării și implementării proiectului”).

Care sunt regulile de finanțare?

Bugetul proiectului trebuie să fie elaborat în conformitate cu următoarele reguli de finanțare (în euro):

Costuri eligibile

Mecanism de finanțare

Sumă

Regula de alocare

Costurile activității

Costuri legate direct de punerea în aplicare a activităților complementare ale proiectului, inclusiv:

Costuri directe eligibile:

 • Personal
 • Transport și ședere
 • Echipament
 • Consumabile și accesorii
 • Subcontractare
 • Obligații, impozite și taxe
 • Alte costuri

Costuri indirecte:

O sumă forfetară, care nu depășește 7% din costurile directe eligibile ale proiectului, se încadrează ca eligibilă în categoria costurilor indirecte, reprezentând costurile administrative generale ale beneficiarului care nu sunt acoperite deja prin costurile directe eligibile (de exemplu, facturile la energie electrică sau la internet, costurile pentru spații etc.), însă care pot fi considerate deductibile prin proiect.

Costuri reale

Grantul maxim acordat:

 • Pentru evenimente sportive europene non-profit organizate pe parcursul Săptămânii Europene a Sportului: 300 000 EUR
 • Pentru evenimente sportive europene nonprofit care nu sunt legate de Săptămâna Europeană a Sportului: maximum 500 000 EUR

Maximum 80 % din costurile eligibile totale.

Condiție: bugetul solicitat este justificat în raport cu activitățile planificate.