Spis treści
Szukaj w przewodniku

Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe.

Jakie są cele niekomercyjnej europejskiej imprezy sportowej?

Akcja ta ma na celu wspieranie:

 • wolontariatu w sporcie;
 • włączania społecznego poprzez sport;
 • równości płci w sporcie;
 • aktywności fizycznej wpływającej na poprawę stanu zdrowia;
 • realizacji działań Europejskiego Tygodnia Sportu.

Komisja, za pośrednictwem swojej Agencji Wykonawczej, zorganizuje w ciągu roku jeden konkurs wniosków.

Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe będą dysponowały orientacyjnie następującymi środkami na poszczególne kategorie:

 • około 30% na imprezy odbywające się w ramach realizacji działań Europejskiego Tygodnia Sportu;
 • około 70% na imprezy niepowiązane z Europejskim Tygodniem Sportu (np. związane z wolontariatem w sporcie, włączaniem społecznym poprzez sport, równością płci w sporcie, prozdrowotną aktywnością fizyczną).

W ramach realizacji działań Europejskiego Tygodnia Sportu należy wybrać około czterech wydarzeń. Imprezy te powinny się skupiać na tematyce wybranej do realizacji Europejskiego Tygodnia Sportu (czyli edukacji, rynku pracy, zajęciach na świeżym powietrzu, klubach sportowych i klubach fitness).

Należy wybrać około 8 imprez niepowiązanych z Europejskim Tygodniem Sportu. Jeżeli chodzi o powyższą tematykę (czyli wolontariat, włączenie społeczne, płeć społeczno-kulturowa, prozdrowotna aktywność fizyczna), przynajmniej jedna impreza powinna dotyczyć zewnętrznych aspektów sportu (np. dyplomacji sportowej), a jedna roli sportu powszechnego we wspieraniu realizacji celów tej akcji (wolontariatu w sporcie, włączenia społecznego w sporcie i poprzez sport, równości płci w sporcie, prozdrowotnej aktywności fizycznej).

W przypadku wszystkich wydarzeń należy wspierać równość kobiet i mężczyzn. Należy zachęcać do współpracy z krajami partnerskimi.

Czym jest niekomercyjna europejska impreza sportowa?

W ramach akcji zapewniane jest wsparcie finansowe:

 • na europejskie imprezy sportowe organizowane w jednym kraju programu;
 • na imprezy krajowe organizowane jednocześnie w kilku krajach programu przez organizacje lub władze publiczne działające w dziedzinie sportu.

Oczekiwanymi wynikami tych imprez są:

 • podniesienie świadomości w zakresie roli działalności sportowej w promowaniu włączenia społecznego, równości szans i korzystnej dla zdrowia aktywności fizycznej;
 • większy udział w działalności sportowej, aktywności fizycznej i wolontariacie.

Jakie działania wspiera się w ramach tej akcji?

Wsparcie imprez będzie oznaczało przyznanie dofinansowania ze środków UE organizacjom odpowiedzialnym za przygotowanie i organizację danej imprezy oraz za działania następcze. W ramach tej akcji wspierane będą między innymi następujące działania standardowe:

 • przygotowanie imprezy;
 • organizacja szkoleń edukacyjnych dla sportowców, trenerów, organizatorów i wolontariuszy w okresie poprzedzającym imprezę;
 • organizacja imprezy;
 • organizacja działań towarzyszących imprezie sportowej (konferencji, seminariów);
 • realizacja działań związanych z efektami danej imprezy (oceny, opracowywanie planów na przyszłość).
 • działania informacyjne związane z tematem danej imprezy.

Jakie działania nie kwalifikują się do wsparcia w ramach tej akcji?

 • Zawody sportowe organizowane regularnie przez międzynarodowe, europejskie lub krajowe federacje/ligi sportowe;
 • zawody sportowe kategorii zawodowej.

Jakie kryteria stosuje się do oceny niekomercyjnej europejskiej imprezy sportowej?

Poniżej przedstawiono wykaz zawierający formalne kryteria, jakie musi spełnić niekomercyjna europejska impreza sportowa, aby kwalifikować się do otrzymania dofinansowania w ramach programu Erasmus+:

Kryteria kwalifikowalności

Kto może złożyć wniosek?

Każdy organ publiczny lub każda organizacja niekomercyjna, jej podmioty powiązane (jeśli dotyczy), działające w dziedzinie sportu, z siedzibą w kraju uczestniczącym w programie. Przykładowo taką organizacją może być:

 • organ publiczny odpowiedzialny za sport na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym;
 • organizacja sportowa o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim lub międzynarodowym;
 • koordynator imprezy krajowej organizowanej w ramach europejskiej imprezy sportowej.

Uprawnione imprezy i uczestnicy

w europejskich imprezach sportowych organizowanych w jednym kraju muszą brać udział uczestnicy z co najmniej 10 różnych krajów programu;

LUB

w europejskich imprezach sportowych organizowanych jednocześnie w kilku krajach programu muszą brać udział uczestnicy z co najmniej 10 różnych krajów programu. Warunek ten jest spełniony, jeżeli uczestnicy biorą udział we wszystkich imprezach.

 W momencie składania wniosku o dofinansowanie należy wskazać wszystkie organizacje uczestniczące.

Czas trwania projektu

Do roku (od przygotowania imprezy do działań następczych).

Terminy imprez

Impreza musi się odbyć w następnym roku (w dowolnym terminie do 31 października).

Gdzie należy złożyć wniosek?

Do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, z siedzibą w Brukseli.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do dnia 4 kwietnia do godz. 12.00 (w południe czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć w dniu 1 listopada tego samego roku.

Jak należy złożyć wniosek?

Dalsze informacje na temat sposobu składania wniosku znajdują się w części C niniejszego przewodnika.

Organizacje wnioskujące będą oceniane na podstawie odpowiednich kryteriów wyłączających oraz kryteriów wyboru. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę zapoznać się z częścią C niniejszego przewodnika.

Kryteria przyznawania dofinansowania

Projekty będą oceniane według następujących kryteriów:

Adekwatność projektu

(maksymalnie 30 punktów)

 • Adekwatność wniosku w odniesieniu do:
 • celów europejskich strategii w dziedzinie sportu;
 • celów i priorytetów akcji (zob. podrozdział „Jakie są cele niekomercyjnej europejskiej imprezy sportowej?” ).
 • Zakres, w jakim:
 • wniosek opiera się na analizie rzeczywistych i odpowiednich potrzeb;
 • cele są wyraźnie zdefiniowane, realistyczne i dotyczą kwestii istotnych dla organizacji uczestniczących i grup docelowych;
 • wniosek jest innowacyjny lub uzupełnia inne inicjatywy realizowane już przez organizacje uczestniczące;
 • wniosek wnosi wartość dodaną na poziomie UE dzięki wynikom, które nie zostałyby osiągnięte, gdyby działania były prowadzone w jednym kraju.

Jakość planu projektu i jego realizacji

(maksymalnie 40 punktów)

 • Przejrzystość, kompletność i jakość programu pracy, w tym odpowiednie etapy przygotowania, wdrażania, monitorowania, oceny i upowszechniania rezultatów.
 • Spójność między proponowanymi celami, metodyką, działaniami i budżetem projektu.
 • Jakość i wykonalność proponowanej metodologii.
 • Istnienie i jakość ustaleń dotyczących zarządzania (terminowość, organizacja, zadania i obowiązki są dobrze określone i realne).
 • Istnienie i adekwatność środków kontroli jakości w celu zapewnienia realizacji projektu na wysokim poziomie, w terminie i zgodnie z budżetem.
 • Zakres, w jakim projekt jest racjonalny pod względem kosztów i zapewnia przydzielenie odpowiednich zasobów na każde działanie.

Wpływ i upowszechnianie (maksymalnie 30 punktów)

 • Jakość środków służących do oceny rezultatów projektu;
 • Potencjalny wpływ projektu:
 • na uczestników i organizacje uczestniczące w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu;
 • na inne podmioty niż organizacje i osoby indywidualne bezpośrednio uczestniczące w projekcie na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim.
 • Jakość planu upowszechniania rezultatów: odpowiedniość i jakość środków mających na celu dzielenie się rezultatami projektu w obrębie organizacji uczestniczących i poza nimi.
 • Jakość środków służących wyeksponowaniu i nagłośnieniu imprezy i wsparcia UE w mediach.

Aby wnioski zostały rozpatrzone do finansowania, muszą uzyskać przynajmniej 60 punktów. Ponadto muszą uzyskać co najmniej połowę maksymalnej liczby punktów w każdej kategorii wymienionych powyżej kryteriów przyznawania dofinansowania (tj. co najmniej 15 punktów w przypadku kryterium „Adekwatność projektu” i „Wpływ i upowszechnianie” oraz 20 punktów w kategorii „jakość planu projektu i jego realizacji”).

Jakie są zasady finansowania?

Budżet projektu należy opracować według następujących zasad finansowania (kwoty w euro):

Koszty kwalifikowalne

Mechanizm finansowania

Kwota

Zasada alokacji

Koszty działania

Koszty bezpośrednio związane z realizacją działań uzupełniających w ramach projektu, w tym:

Kwalifikowalne koszty bezpośrednie:

 • Personel
 • Podróż i utrzymanie
 • Wyposażenie
 • Materiały zużywalne i zaopatrzenie
 • Podwykonawstwo
 • Cła, podatki i opłaty
 • Inne koszty

Koszty pośrednie:

Kwota zryczałtowana nieprzekraczająca 7% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich projektu kwalifikuje się jako koszty pośrednie stanowiące ogólne koszty administracyjne beneficjenta, które nie zostały już pokryte w ramach kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich (np. rachunki za energię lub internet, koszty związane z wynajmem lokalu itp.), ale jakimi może zostać obciążony projekt.

Koszty rzeczywiste

Maksymalne dofinansowanie projektu:

 • w odniesieniu do niekomercyjnych europejskich imprez sportowych organizowanych podczas Europejskiego Tygodnia Sportu: 300 000 EUR

 • W przypadku niekomercyjnych europejskich imprez sportowych niezwiązanych z Europejskim Tygodniem
  Sportu: maks. 500 000 EUR

Maksymalnie 80% łącznych kosztów kwalifikowalnych

Warunek: wnioskowany budżet jest uzasadniony w związku z planowanymi działaniami.