Inhoudstafel
Zoeken in de gids

Europese sportevenementen zonder winstoogmerk

Wat zijn de doelstellingen van een Europees sportevenement zonder winstoogmerk?

Deze actie is gericht op de ondersteuning van:

 • vrijwilligerswerk in de sport;
 • sociale integratie door middel van sport;
 • gendergelijkheid in de sport;
 • gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging;
 • de tenuitvoerlegging van de Europese week van de sport.

De Commissie zal in de loop van het jaar via het Uitvoerend Agentschap één selectieronde organiseren.

Binnen de Europese sportevenementen zonder winstoogmerk is de indicatieve toewijzing aan de verschillende categorieën als volgt:

 • ongeveer 30 % voor evenementen die worden uitgevoerd in het kader van de Europese week van de sport;
 • ongeveer 70 % voor evenementen die geen verband houden met de Europese week van de sport (bijvoorbeeld in verband met vrijwilligerswerk in de sport, sociale integratie door middel van sport, gendergelijkheid in de sport, gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging).

Er moeten ongeveer 4 evenementen worden geselecteerd voor de tenuitvoerlegging van de Europese week van de sport. Deze moeten gericht zijn op de daarvoor vastgestelde thema's (namelijk: onderwijs, de werkplek, lichaamsbeweging in de buitenlucht, sportclubs en fitnesscentra).

Er moeten ongeveer 8 evenementen worden geselecteerd die geen verband houden met de Europese week van de sport. Met betrekking tot de bovenstaande onderwerpen (d.w.z. vrijwilligerswerk, sociale integratie, gendergelijkheid, gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging), moet in ten minste één evenement de nadruk liggen op de externe dimensie van sport (bijvoorbeeld sportdiplomatie) en moet in ten minste één evenement de nadruk liggen op de rol van de breedtesport bij het verwezenlijken van de doelstellingen van deze actie (vrijwilligerswerk in de sport, sociale integratie in en door middel van sport, gendergelijkheid in de sport, gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging).

Voor al deze evenementen moet gendergelijkheid worden bevorderd. Samenwerking met de partnerlanden moet worden aangemoedigd.

Wat is een Europees sportevenement zonder winstoogmerk?

Deze actie verleent financiële steun aan:

 • de organisatie van sportevenementen voor heel Europa die worden georganiseerd in één programmaland;
 • nationale evenementen die gelijktijdig in meerdere programmalanden worden georganiseerd door organisaties of door publieke organen die actief zijn op sportgebied.

Van deze evenementen worden de volgende resultaten verwacht:

 • een hogere mate van bewustzijn van de rol van sport ter bevordering van sociale integratie, gelijke kansen en gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging;
 • verhoogde deelname aan sport, lichaamsbeweging en vrijwilligerswerk.

Welke activiteiten worden ondersteund door deze actie?

In het kader van de financiële steun aan evenementen worden EU-subsidies toegekend aan individuele organisaties die dergelijke evenementen voorbereiden, organiseren en opvolgen. Deze actie ondersteunt de volgende standaardactiviteiten (niet-limitatieve opsomming):

 • de voorbereiding van het evenement;
 • de organisatie van onderwijsactiviteiten voor sporters, coaches, organisatoren en vrijwilligers in de aanloop naar het evenement;
 • de organisatie van het evenement;
 • de organisatie van activiteiten in de marge van het sportevenement (conferenties, seminars);
 • de uitvoering van activiteiten met langetermijneffecten, zoals evaluaties of het uitstippelen van toekomstplannen;
 • communicatieactiviteiten die met het thema van het evenement in verband staan.

Welke activiteiten zijn niet subsidiabel in het kader van deze actie?

 • Sportwedstrijden die op regelmatige basis worden georganiseerd door internationale, Europese of nationale sportfederaties/-bonden;
 • Professionele sportwedstrijden.

Welke criteria worden gehanteerd om een Europees sportevenement zonder winstoogmerk te evalueren?

Hieronder worden de formele criteria opgesomd waaraan een Europees sportevenement zonder winstoogmerk moet voldoen om in aanmerking te komen voor een subsidie uit het Erasmus+-programma:

Subsidiabiliteitscriteria

Wie kan een aanvraag indienen?

Alle publieke organen of organisaties, inclusief eventuele aangesloten organisaties, die actief zijn op sportgebied en die gevestigd zijn in een programmaland. Voorbeelden van een dergelijke organisatie zijn (niet-limitatieve opsomming):

 • lokale, regionale of nationale publieke organen die bevoegd zijn voor sport;
 • sportorganisaties op lokaal, regionaal, nationaal, Europees of internationaal niveau;
 • coördinatoren van een nationaal evenement dat wordt georganiseerd in het kader van een Europees sportevenement.

In aanmerking komende evenementen en deelnemers

Aan sportevenementen voor heel Europa die in één land worden georganiseerd, moeten deelnemers uit minstens 10 verschillende programmalanden meedoen

of

aan sportevenementen die gelijktijdig in verschillende programmalanden worden georganiseerd, moeten deelnemers uit minstens 10 verschillende programmalanden meedoen. Aan deze voorwaarde wordt voldaan zolang deze deelnemers meedoen aan de evenementen in hun geheel beschouwd.

 Alle deelnemende organisaties moeten worden geïdentificeerd op het ogenblik dat een subsidie wordt aangevraagd.

Projectduur

Maximaal 1 jaar (van de voorbereiding van het evenement tot de follow-up ervan).

Data van het evenement

Het evenement moet plaatsvinden tijdens het daaropvolgende jaar (niet later dan 31 oktober).

Waar aanvragen?

Bij het in Brussel gevestigde Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur.

Wanneer aanvragen?

Aanvragers moeten hun subsidieaanvraag uiterlijk indienen op 4 april om 12.00 uur 's middags (Belgische tijd) voor projecten die van start gaan op 1 november van datzelfde jaar.

Hoe aanvragen?

In deel C van deze gids wordt uiteengezet hoe de aanvraag wordt ingediend.

Aanvragende organisaties worden getoetst aan de relevante uitsluitings- en selectiecriteria. Zie deel C van deze gids voor meer informatie.

Toekenningscriteria

Projecten worden beoordeeld op grond van de volgende criteria:

Relevantie van het project

(maximaal 30 punten)

 • De mate waarin het voorstel relevant is voor:
 • de doelstellingen van het Europese sportbeleid;
 • de doelstellingen en prioriteiten van deze actie (zie het deel "Wat zijn de doelstellingen van een Europees sportevenement zonder winstoogmerk?").
 • De mate waarin:
 • het voorstel berust op een gedegen en adequate behoefteanalyse;
 • de doelstellingen duidelijk worden afgebakend en realistisch van opzet zijn, en kwesties aanpakken die van belang zijn voor de deelnemende organisaties en doelgroepen;
 • het voorstel gericht is op innovatie en/of een aanvulling vormt op andere initiatieven die de deelnemende organisaties eerder hebben uitgevoerd;
 • het voorstel meerwaarde oplevert op EU-niveau in de vorm van resultaten die niet worden bereikt in het geval dat activiteiten in een afzonderlijk land worden uitgevoerd.

Kwaliteit van projectontwerp en -uitvoering

(maximaal 40 punten)

 • De duidelijkheid, volledigheid en kwaliteit van het werkprogramma, met inbegrip van geschikte fasen ter voorbereiding, uitvoering, controle, evaluatie en verspreiding;
 • De consistentie tussen de projectdoelstellingen, methodologie, activiteiten en het voorgestelde budget.
 • De kwaliteit en praktische uitvoerbaarheid van de voorgestelde methode.
 • Het bestaan en de kwaliteit van beheersregelingen (de tijdschema's, organisatie, taken en verantwoordelijkheden zijn nauwkeurig omschreven en realistisch).
 • Het bestaan en de relevantie van kwaliteitscontrolemaatregelen die ten doel hebben te waarborgen dat het project op kwalitatief hoogstaande wijze, op tijd en binnen het budget wordt voltooid;
 • De mate waarin het project economisch verantwoord (kosteneffectief) is en geschikte middelen toewijst aan elke activiteit.

Effect en verspreiding (maximaal 30 punten)

 • De kwaliteit van maatregelen om de projectresultaten te evalueren;
 • De potentiële effecten van het project:
 • op deelnemers en deelnemende organisaties tijdens en na afloop van het project;
 • buiten de organisaties en personen die rechtstreeks deelnemen aan het project, op lokaal, regionaal, nationaal en/of Europees niveau.
 • De kwaliteit van het verspreidingsplan: de geschiktheid en kwaliteit van maatregelen met het oog op de verspreiding van de projectresultaten binnen de deelnemende organisaties en daarbuiten;
 • De kwaliteit van maatregelen om de bekendheid van en media-aandacht voor het evenement en de EU-steun te vergroten.

De voorstellen moeten een minimumscore van 60 punten behalen om voor financiële steun in aanmerking te komen. Bovendien moeten de voorstellen een score behalen van minstens de helft van het maximumaantal punten in elke categorie van de hierboven vermelde toekenningscriteria (dat wil zeggen ten minste 15 punten voor de categorieën "Relevantie van het project" en "Effect en verspreiding"; 20 punten voor de categorie "Kwaliteit van projectontwerp en -uitvoering").

Wat zijn de financieringsregels?

Het projectbudget wordt opgesteld met inachtneming van de volgende financieringsregels (in euro):

Subsidiabele kosten

Financieringsmechanisme

Bedrag

Toewijzingsregel

Activiteitskosten

Kosten die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van aanvullende projectactiviteiten, met inbegrip van:

Subsidiabele directe kosten:

 • Personeel
 • Reis- en verblijfkosten
 • Apparatuur
 • Kosten voor verbruiksartikelen en benodigdheden
 • Uitbestedingskosten
 • Rechten, belastingen en heffingen
 • Andere kosten

Indirecte kosten:

Een vast bedrag van ten hoogste 7% van de subsidiabele directe projectkosten is subsidiabel als indirecte kosten, zijnde de door de begunstigde gemaakte algemene administratiekosten die niet al worden gedekt door de subsidiabele directe kosten (bv. elektriciteits- of internetkosten, kosten voor lokalen enz.) maar die aan het project kunnen worden toegerekend.

Werkelijke kosten

Maximale subsidie:

 • Voor Europese sportevenementen zonder winstoogmerk die tijdens de Europese week van de sport worden georganiseerd: 300 000 euro

 • Voor Europese sportevenementen zonder winstoogmerk die geen verband houden met de Europese week van de sport:
  maximaal 500 000 euro

Maximaal 80% van de totale subsidiabele kosten.

Voorwaardelijk: het gevraagde budget moet gerechtvaardigd zijn ten opzichte van de geplande activiteiten.