TARTALOMJEGYZÉK
Keresés az útmutatóban

Nonprofit európai sportrendezvények

Európai nonprofit sportesemények

A kategória célja az alábbiak támogatása:

 • önkéntesség a sport világában;
 • társadalmi befogadás a sport révén;
 • nemek egyenlősége a sportban;
 • egészségvédő testmozgás;
 • az európai sporthét megvalósítása.

A Bizottság a Végrehajtó Ügynökség közreműködésével egy pályázati kört szervez az év folyamán.

A nonprofit sporteseményeken belül előreláthatóan az alábbi módon oszlik meg a támogatás:

 • kb. 30% az európai sporthét végrehajtására;
 • kb. 70% az európai sporthéthez nem kapcsolódó, egyéb események (pl. a sportban való önkéntesség, a sport révén történő társadalmi befogadás, a nemek egyenlősége a sportban, az egészségvédő testmozgás témakörökben).

Körülbelül négy esemény kerül támogatásra az európai sporthét megvalósításával kapcsolatban. Ezeknek az európai sporthét végrehajtásával kapcsolatban beazonosított témákra kell fókuszálnia (vagyis: oktatás, munkahely, szabadtéri tevékenységek, sportegyesületek, fitnesz központok).

Körülbelül 8 olyan eseményt kell kiválasztani, amely nem kapcsolódik az európai sporthéthez. A fent felsorolt témákhoz kapcsolódóan (vagyis: önkéntesség, társadalmi befogadás, nemek egyenlősége, egészségvédő testmozgás) legalább egy eseménynek a sport külső dimenziójához kell kapcsolódnia (pl. sportdiplomácia), legalább egy eseménynek pedig az alulról jövő sportkezdeményezésekre, amelyek a tevékenység céljának elérését támogatják (önkéntesség a sportban, társadalmi befogadás, nemek egyenlősége, egészségvédő testmozgás).

A nemek közötti egyenlőséget valamennyi eseményen előtérbe kell helyezni. Ösztönözni kell a partnerországok közötti együttműködést.

Mi az európai nonprofit sportesemény?

Ez a kategória a következőkhöz nyújt pénzügyi támogatást:

 • európai szintű sportesemények szervezése valamelyik programországban;
 • nemzeti rendezvények szervezése, amelyeket több programországban egyidejűleg szerveznek a sport területén tevékenykedő szervezetek vagy közintézmények. Az események várt eredményei a következők:
 • a sportnak a társadalmi befogadást, az esélyegyenlőséget és az egészségvédő testmozgást támogató szerepére vonatkozó tudatosság szintjének növekedése;
 • a sportban, a testmozgásban és az önkéntességben való részvétel növekedése.

Mely tevékenységek támogathatók ennek a tevékenységnek a keretében?

Az események támogatása azt jelenti, hogy egyes szervezetek uniós finanszírozást kapnak egy adott esemény előkészítéséért, szervezéséért és nyomon követéséért. A program keretében a következő standard tevékenységek támogathatók (a teljesség igénye nélkül):

 • az esemény előkészítése
 • az eseményt megelőző oktatási tevékenységek szervezése sportolók, edzők, szervezők és önkéntesek számára;
 • az esemény megszervezése;
 • a sportesemény kísérőrendezvényeinek (konferenciák, szemináriumok) szervezése;
 • az eseményt követő tevékenységek (értékelések, jövőbeli tervek kidolgozása) megvalósítása;
 • az esemény témájához kapcsolódó kommunikációs tevékenységek.

Mely tevékenységek nem támogathatók?

 • Nemzetközi, európai vagy nemzeti sportegyesületek/sportszövetségek által rendszeresen megrendezett sportversenyek;
 • professzionális sportversenyek.

Az európai nonprofit sportesemények értékelésének szempontjai

Egy európai nonprofit sporteseménynek az alábbi listában szereplő formai követelményeknek kell megfelelnie, hogy Erasmus+-támogatásra lehessen jogosult:

Támogathatósági szempontok

Ki pályázhat?

Bármely olyan közintézmény vagy szervezet, kapcsolt jogalanyaival együtt (ha van ilyen), amely a sport terén tevékenykedik, és valamely programországban székhellyel rendelkezik. Ilyen szervezetek lehetnek például a következők (a teljesség igénye nélkül):

 • helyi, regionális vagy nemzeti szintű, sportért felelős közintézmény;
 • helyi, regionális nemzeti, európai vagy nemzetközi szintű sportszervezet;
 • európai sportesemény keretében megrendezett nemzeti esemény koordinátora.

Támogatható események és résztvevők

Az egy országban megrendezett európai sporteseményeken legalább 10 különböző programország résztvevőinek kell részt venniük.

VAGY

A több országban egyidejűleg megrendezett sporteseményeken legalább 10 különböző programország résztvevőinek kell részt venniük. Ez a feltétel akkor minősül teljesítettnek, ha ezek a résztvevők minden eseményen képviseltetik magukat.

 A pályázat benyújtásakor az összes résztvevő szervezetet fel kell tüntetni.

A projekt időtartama

Legfeljebb 1 év (az esemény előkészítésétől az esemény értékeléséig).

Az esemény időpontja

Az eseményt az elkövetkező év során kell megrendezni (október 31-ig).

Hová kell benyújtani a pályázatot?

A brüsszeli székhelyű Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez.

Mikor kell benyújtani a pályázatot?

A pályázóknak a tárgyévben november 1-jén induló projektekre április 4-énbrüsszeli idő szerint déli 12:00 óráig kell benyújtaniuk támogatás igénylési pályázatukat.

Hogyan kell pályázni?

Ennek további részleteit a pályázati útmutató C. része tartalmazza.

A pályázó szervezetek/intézmények elbírálására a releváns kizárási és kiválasztási szempontok alapján kerül sor. További információkért tanulmányozza a pályázati útmutató C. részét.

Odaítélési szempontok

A projektek értékelése a következő szempontok szerint történik:

A projekt relevanciája

(maximum 30 pont)

 • A pályázat relevanciája a következők szempontjából:
 • a sport területére vonatkozó uniós szakpolitikai célkitűzések;
 • a kategória célkitűzései és prioritásai (lásd „Az európai nonprofit sportesemények céljai” szakaszt).
 • Milyen mértékben…
 • … képezi a pályázat alapját hiteles és adekvát igényfelmérés;
 • … vannak világosan meghatározott célkitűzések, és ezek mennyire realisztikusak, valamint milyen mértékben vonatkoznak olyan kérdésekre, amelyek relevánsak a résztvevő szervezetek és célcsoportok szempontjából;
 • … innovatív a pályázat, és/vagy milyen mértékben egészít ki más, a résztvevő szervezetek által már megvalósított kezdeményezéseket;
 • ... hoz létre a pályázat uniós szintű hozzáadott értékeket olyan eredmények révén, amelyek egyetlen országban végrehajtott tevékenységekkel nem lennének teljesíthetők.

A projektterv és a megvalósítás minősége

(maximum 40 pont)

 • A megfelelő szakaszokat (előkészítés, megvalósítás, ellenőrzés, értékelés és terjesztés) tartalmazó munkaprogram áttekinthetősége, teljessége és minősége
 • A projekt célkitűzései, a tervezett módszertan, tevékenységek és költségvetés közötti összhang
 • A tervezett módszertan minősége és megvalósíthatósága
 • Az irányítási rendszerek megléte és minősége (a határidők, a szervezés, a feladatok és a feladatkörök világosan meg vannak határozva és reálisak)
 • A minőség-ellenőrzési lépések megléte és relevanciája annak biztosítására, hogy a projekt megvalósítása jó minőségben, határidőre és a költségvetésnek megfelelően történjen
 • Milyen mértékben költséghatékony a projekt, és minden tevékenységhez megfelelő forrásokat rendel-e hozzá

Hatás és az eredmények terjesztése (maximum 30 pont)

 • A projekt eredményeinek értékelésére szolgáló lépések minősége
 • A projekt várható hatása:
 • a résztvevőkre és a résztvevő szervezetekre a projekt időtartama alatt és azt követően;
 • a projektben közvetlenül résztvevő szervezetekre és személyekre gyakorolt hatáson túlmutató, azaz helyi, regionális, nemzeti és/vagy európai szintű hatás.
 • A terjesztési terv minősége: a projekt eredményeinek a résztvevő szervezetek körében és azon kívül történő terjesztését ösztönző lépések alkalmassága és minősége.
 • Az esemény és az uniós támogatás láthatóságát és média-megjelenését biztosító lépések minősége

A pályázatoknak legalább 60 pontot el kell érniük ahhoz, hogy támogathatóak legyenek. Minden szempont esetében ezenkívül legalább a maximálisan megadható pontok felét (azaz „A projekt relevanciája” és a „Hatás és az eredmények terjesztése” kategóriában legalább 15, „A projektterv és a megvalósítás minősége” kategóriában pedig legalább 20 pontot) el kell érniük.

Finanszírozási szabályok

A projekt költségvetését a következő finanszírozási szabályoknak megfelelően kell megtervezni (euróban):

Elszámolható költségek

Finanszírozási mechanizmus

Összeg

Juttatási szabály

A tevékenység költségei

A projekt kiegészítő tevékenységeinek megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek, az alábbiakat is beleértve:

Elszámolható közvetlen költségek:

 • Munkatárs/szakember
 • Utazás és megélhetés
 • Felszerelés
 • Fogyóeszközök és ezek utánpótlása
 • Alvállalkozók
 • Vámok, adók és díjak
 • Egyéb költségek

Közvetett költségek:

A projekt elszámolható közvetlen költségének 7%-át nem meghaladó átalányösszeg adható olyan közvetett költségek támogatására, amelyek a kedvezményezett általános igazgatási költségeit jelentik, amelyeket az elszámolható közvetlen költségek nem fedeznek (pl. villanyszámla, internetszámla, helyszínekkel kapcsolatos költségek stb.) de amelyek a projektre elszámolhatónak minősülnek.

Tényleges költségek

Maximálisan odaítélhető támogatás:

 • Az európai sporthét során megrendezésre kerülő, európai nonprofit sportesemények: 300 000 EUR

 • Az európai sporthéthez nem kapcsolódó, európai nonprofit sportesemények: maximum 500 000 EUR

Az összes támogatható költség 80%-a.

Feltételhez kötött: amennyiben a tervezett tevékenységek indokolják a megigényelt költségvetést.