Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

Neprofitna europska sportska događanja

Koji su ciljevi neprofitnog europskog sportskog događanja?

Ova aktivnost ima za cilj podržati:

 • Volonterstvo u sportu;
 • Socijalnu uključenost kroz sport;
 • Ravnopravnost spolova u sportu;
 • Tjelesnu aktivnost koja ima povoljan utjecaj na zdravlje;
 • Provedbu Europskog tjedna sporta.

Komisija će, putem svoje Izvršne agencije, organizirati jedan krug odabira tijekom godine.

Okvirna raspodjela za različite kategorije u sklopu neprofitnih europskih sportskih događanja bit će kako slijedi:

 • otprilike 30 % za događanja radi provedbe Europskog tjedna sporta;
 • otprilike 70 % za događanja koja nisu povezana s Europskim tjednom sporta (npr. povezana su s volonterstvom u sportu, socijalnom uključenosti kroz sport, ravnopravnošću spolova u sportu, tjelesnom aktivnošću koja povoljno utječe na zdravlje).

Za provedbu Europskog tjedna sporta trebalo bi odabrati otprilike 4 događanja. Ona bi trebala biti usredotočena na teme utvrđene za provedbu Europskog tjedna sporta (obrazovanje, radno mjesto, otvoreni prostor, sportski klubovi i fitness-centri).

Trebalo bi odabrati otprilike 8 događanja koja nisu povezana s Europskim tjednom sporta. U vezi s prethodno navedenim temama (tj. volonterstvom, socijalnom uključenošću, ravnopravnošću spolova, tjelesnom aktivnošću koja povoljno utječe na zdravlje), najmanje jedno događanje trebalo bi biti usredotočeno na vanjsku dimenziju sporta (npr. sportsku diplomaciju), a najmanje jedno događanje trebalo bi biti usredotočeno na ulogu koju sport na lokalnoj razini ima u podupiranju ciljeva ove mjere (volonterstvo u sportu, socijalna uključenost u sportu i kroz sport, ravnopravnost spolova u sportu, tjelesna aktivnost koja povoljno utječe na zdravlje).

Za sva događanja vrijedi da bi trebalo promicati jednakost spolova. Trebalo bi poticati suradnju s partnerskim zemljama.

Što je neprofitno sportsko događanje?

Ovom se Aktivnošću pruža financijska potpora za sljedeće:

 • organizaciju europskih sportskih događanja u jednoj programskoj državi;
 • nacionalna događanja – koja istovremeno u nekoliko država sudionica u Programu organiziraju organizacije ili javna tijela aktivna u području sporta.

Očekivani rezultati ovih događanja sljedeći su:

 • povećana svijest o događanjima u vezi s ulogom sporta u promicanju socijalne uključenosti, jednakih mogućnosti i tjelesne aktivnosti za poboljšanje zdravlja;
 • povećano sudjelovanje u sportu, tjelesnoj aktivnosti i volontiranju.

Koje se aktivnosti podupiru u okviru ove mjere?

Potpora za događanja uključuje dodjelu bespovratnih sredstava pojedinačnim organizacijama zaduženim za pripremu, organizaciju i praćenje određenog događanja. U okviru ove mjere podupirat će se sljedeće standardne aktivnosti (otvoren popis):

 • pripreme za događanje;
 • organizacija obrazovnih aktivnosti za sportaše, trenere, organizatore i volontere za vrijeme pripreme za događanje;
 • organizacija događanja;
 • organizacija sporednih aktivnosti uz sportska događanja (konferencije, seminari);
 • provedba naknadnih aktivnosti (ocjenjivanja, izrada budućih planova);
 • komunikacijske aktivnosti povezane s temom događanja.

Koje aktivnosti nisu prihvatljive u okviru ove aktivnosti?

 • Sportska natjecanja koja redovito organiziraju međunarodni, europski ili nacionalni sportski savezi/lige;
 • Profesionalna sportska natjecanja.

Koji se kriteriji primjenjuju na ocjenjivanje neprofitnog sportskog događanja?

U nastavku su navedeni kriteriji koja mora ispuniti neprofitno sportsko događanje da bi bilo prihvatljivo za bespovratna sredstva iz programa Erasmus+:

Kriteriji prihvatljivosti

Tko može predati zahtjev?

Bilo koje javno tijelo ili organizacija aktivna u području sporta, s poslovnim nastanom u državi sudionici u Programu. Takve organizacije, na primjer, mogu biti (otvoren popis):

 • javno tijelo zaduženo za sport na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini;
 • sportska organizacija na lokalnoj, regionalnoj, europskoj ili međunarodnoj razini;
 • koordinator nacionalnog događanja organiziranog u okviru europskog događanja u području sporta.

Prihvatljiva događanja i sudionici

Europska sportska događanja organizirana u jednoj državi moraju uključivati sudionike u događanju iz barem 10 različitih država sudionica u Programu

ILI

sportska događanja organizirana u istovremeno u nekoliko država sudionica u Programu moraju uključivati sudionike u događanju iz barem 10 različitih država sudionica u Programu. Uvjet je ispunjen ako su ti sudionici uključeni u ukupna događanja.

 Sve organizacije sudionice moraju biti utvrđene u trenutku podnošenja zahtjeva za bespovratna sredstva.

Trajanje projekta:

Do 1 godine (od pripreme do praćenja događanja).

Datumi događanja

Događanje se mora održati tijekom sljedeće godine (bilo kada do 31. listopada).

Komu predati zahtjev?

Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu kojoj je sjedište u Bruxellesu

Kada predati zahtjev?

Podnositelji moraju predati zahtjev za bespovratna sredstva do 4. travnja u 12:00 (podne po briselskom vremenu) za projekte koji počinju 1. studenog iste godine.

Kako predati zahtjev?

Molimo pogledajte dio C ovog Vodiča za pojedinosti o načinu podnošenja zahtjeva.

Organizacije podnositeljice zahtjeva ocjenjuju se na temelju relevantnih kriterija za isključenje i odabir. Više informacija potražite u dijelu C ovog Vodiča.

Kriteriji za dodjelu

Pri ocjenjivanju programa uzimat će se u obzir sljedeći kriteriji:

Relevantnost projekta

(najviše 30 bodova)

 • Važnost prijedloga za:
 • ciljeve europskih politika u području sporta;
 • ciljeve i prioritete ove mjere (vidjeti odjeljak „Koji su ciljevi neprofitnog sportskog događanja?” ).
 • stupanj do kojeg:
 • prijedlog je utemeljen na stvarnoj i primjerenoj analizi potreba;
 • ciljevi su jasno definirani, realistični i obuhvaćaju pitanja relevantna za organizacije sudionice i ciljne skupine;
 • prijedlog je inovativan i/ili nadopunjuje druge inicijative koje organizacije sudionice već provode;
 • prijedlog donosi dodanu vrijednost na razini EU-a putem rezultata koji se neće ostvariti aktivnostima koje se provode samo u jednoj državi.

Kvaliteta plana i provedbe projekta

(najviše 40 bodova)

 • Jasnoća, potpunost i kvaliteta svih faza programa rada, uključujući odgovarajuće faze pripreme, provedbe, nadzora, ocjenjivanja i širenja
 • Dosljednost između ciljeva projekta, metodologije, aktivnosti i predloženog proračuna
 • Kvaliteta i izvedivost predložene metodologije
 • Postojanje i kvaliteta rješenja za upravljanje (rokovi, organizacija, zadaće i odgovornosti dobro su definirani i realistični)
 • Postojanje i važnost mjera za kontrolu kvalitete kako bi se osiguralo da je provedba projekta visoke kvalitete, dovršena na vrijeme i u okviru proračuna
 • Mjera do koje je projekt troškovno učinkovit i u kojoj se njime raspodjeljuju primjerena sredstva za svaku aktivnost.

Učinak i širenje (najviše 30 bodova)

 • Kvaliteta mjera za ocjenjivanje rezultata projekta;
 • Mogući učinak projekta:
 • na sudionike i organizacije sudionice, za vrijeme i nakon trajanja projekta;
 • izvan organizacija i osoba koje izravno sudjeluju u projektu, na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i/ili europskoj razini.
 • Kvaliteta plana širenja: primjerenost i kvaliteta mjera usmjerenih na širenje rezultata projekta u okviru i izvan organizacija sudionica;
 • Kvaliteta mjera kojima će se osigurati vidljivost i medijska pokrivenost događanja te potpora EU-a.

Kako bi došli u obzir za financiranje, prijedlozi moraju dobiti najmanje 60 bodova. Nadalje, moraju dobiti barem polovinu najvišeg broja bodova u svakoj od kategorija prethodno navedenih kriterija za dodjelu (tj. najmanje 15 bodova za kategorije „relevantnost projekta” i „učinak i širenje” te 20 bodova za kategoriju „kvaliteta plana i provedbe projekta”).

Koja su pravila financiranja?

Proračun projekta mobilnosti mora se izraditi na temelju sljedećih pravila za financiranje (u EUR):

Prihvatljivi troškovi

Mehanizam financiranja

Iznos

Pravilo za dodjelu

Troškovi aktivnosti

Svaki trošak koji je izravno povezan s provedbom dodatnih aktivnosti projekta, uključujući:

Prihvatljivi izravni troškovi:

 • Osoblje
 • Putovanje i dnevnice
 • Oprema
 • Potrošni materijal i potrepštine
 • Podugovaranje
 • Carine, porezi i davanja
 • Ostali troškovi

Neizravni troškovi:

Paušalni iznos koji ne prelazi 7 % prihvatljivih izravnih troškova projekta prihvatljiv je u okviru neizravnih troškova koji predstavljaju opće administrativne troškove korisnika i koje ne pokrivaju prihvatljivi izravni troškovi (primjerice, računi za struju ili internet, troškovi najma prostora itd.) ali se mogu smatrati naplativima iz projekta.

Stvarni troškovi

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava:

Za neprofitna europska sportska događanja organizirana tijekom Europskog tjedna sporta: 300 000 EUR

Neprofitna sportska događanja koja nisu povezana s Europskim tjednom sporta:

 • najviše 500 000 EUR

Najviše 80 % ukupnih prihvatljivih troškova.

Uvjet: traženi proračun opravdan je u odnosu na planirane aktivnosti.