Filter by

Mittetulunduslikud Euroopa spordiüritused

Millised on mittetulunduslike Euroopa spordiürituste eesmärgid?

Meetme eesmärk on toetada:

 • vabatahtlikku tegevust spordis,
 • sotsiaalset kaasatust spordi kaudu,
 • sugude võrdsust spordis,
 • tervist tugevdavat füüsilist aktiivsust,
 • Euroopa spordinädala elluviimist.

Komisjon korraldab oma rakendusameti kaudu aasta jooksul ühe valikuvooru.

Mittetulunduslike Euroopa spordiürituste raames on soovituslik jaotus eri kategooriate vahel järgmine:

 • umbes 30% ürituste jaoks Euroopa spordinädala elluviimiseks;
 • umbes 70% Euroopa spordinädalaga mitteseotud ürituste jaoks (nt üritused, mis on seotud vabatahtliku tegevusega spordis, sotsiaalse kaasatusega spordi kaudu, soolise võrdsusega spordis, tervist tugevdava kehalise aktiivsusega).

Välja tuleks valida umbes neli üritust Euroopa spordinädala elluviimiseks. Need peaksid olema suunatud Euroopa spordinädala elluviimise jaoks kindlaks määratud teemadele (eeskätt haridus, töökoht, tegevus vabas õhus, spordiklubid ja fitnessikeskused).

Välja tuleks valida umbes 10 Euroopa spordinädalaga mitteseotud üritust. Seoses eespool toodud teemadega (st vabatahtlik tegevus, sotsiaalne kaasatus, sugu, tervist tugevdav kehaline aktiivsus) peaks vähemalt üks üritus keskenduma spordi välismõõtmele (nt spordidiplomaatia) ja vähemalt üks üritus peaks keskenduma rohujuure tasandi spordi rollile selle meetme eesmärkide toetamisel (vabatahtlik tegevus spordis, sotsiaalne kaasatus spordi valdkonnas ja selle kaudu, sugude võrdsus spordis, tervist tugevdav kehaline aktiivsus).

Kõigi ürituste puhul tuleks edendada soolist võrdõiguslikkust. Edendada tuleks ka koostööd partnerriikidega.

 

Mis on mittetulunduslik Euroopa spordiüritus?

Meetme raames antakse rahalist toetust:

 • kogu Euroopat hõlmavate spordiürituste korraldamiseks mõnes programmiriigis;
 • riikide ürituste jaoks, mida spordi valdkonnas tegutsevad organisatsioonid või avaliku sektori asutused korraldavad samal ajal mitmes programmiriigis.

Nende ürituste eeldatavad tulemused on järgmised:

 • suurem teadlikkus spordi rollist sotsiaalse kaasatuse, võrdsete võimaluste ja tervist tugevdava kehalise tegevuse edendamises;
 • suurem osalemine spordis, kehalises tegevuses ja vabatahtlikus tegevuses.

 

Millist tegevust selle meetme raames toetatakse?

Ürituse toetamine tähendab ELi toetuse määramist individuaalsetele organisatsioonidele, kes vastutavad konkreetse ürituse ettevalmistamise ja korraldamise ning sellega seotud järelmeetmete võtmise eest. Meetme raames toetatakse järgmisi standardseid tegevusi (mittetäielik loetelu):

 • ürituse ettevalmistamine;
 • ürituse ettevalmistamises osalevatele sportlastele, treeneritele, korraldajatele ja vabatahtlikele harivate ettevõtmiste korraldamine;
 • ürituse korraldamine;
 • spordiüritusi täiendavate ettevõtmiste korraldamine (konverentsid, seminarid);
 • järeltegevuste teostamine (hindamised, tulevikuplaanide koostamine);
 • ürituse teemaga seotud teavitamistegevus.

 

Millist tegevust selle meetme raames ei toetata?

 • Rahvusvaheliste, Euroopa või riiklike spordiliitude/-liigade korraldatud regulaarseid spordivõistlusi;
 • elukutselise spordi võistlusi.

 

Milliseid kriteeriume kasutatakse mittetulundusliku Euroopa spordiürituse hindamisel?

Allpool on loetletud ametlikud kriteeriumid, millele mittetulunduslik Euroopa spordiüritus peab vastama, et programmi Erasmus+ alusel toetust saada.

 

Abikõlblikkuskriteeriumid

Kes võib esitada taotluse?

Ükskõik milline programmiriigis asutatud ja spordivaldkonnas tegutsev avaliku sektori asutus või organisatsioon koos seotud üksustega (kui neid on). Selline organisatsioon võib olla näiteks (mittetäielik loetelu):

 • avalik-õiguslik asutus, mis vastutab spordi eest kohalikul, piirkonna või riigi tasandil;
 • kohaliku, piirkonna, riigi, Euroopa või rahvusvahelise tasandi spordiorganisatsioon;
 • Euroopa spordiürituse raames korraldatava riikliku ürituse koordinaator.

Abikõlblikud üritused ja osalejad

Ühes riigis korraldatavasse kogu Euroopat hõlmavasse spordiüritusse tuleb kaasata osalejaid vähemalt kümnest erinevast programmiriigist

VÕI

samal ajal mitmes programmiriigis korraldatavasse spordiüritusse tuleb kaasata osalejaid vähemalt kaheteistkümnest erinevast programmiriigist. See tingimus on täidetud, kui nimetatud arv osavõtjaid on kaasatud kõikidesse üritustesse kokku.

 Toetuse taotlemisel tuleb ära märkida kõik osalevad organisatsioonid.

Projekti kestus

Kuni üks aasta (alates ettevalmistuste tegemisest kuni järelmeetmete võtmiseni).

Projekti elluviimise aeg

Üritus peab toimuma järgmisel aastal (igal ajal kuni 31. oktoobrini).

Kellele esitada taotlus?

Brüsselis asuvale Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusametile.

Millal esitada taotlus?

Taotlejad peavad esitama oma toetustaotluse hiljemalt 2. aprillil kell 17.00 (Brüsseli aja järgi) projektide puhul, mida hakatakse ellu viima alates sama aasta 1. novembrist.

Kuidas esitada taotlus?

Üksikasjalikku lisateavet selle kohta, kuidas esitada taotlus, leiab käesoleva juhendi C osast.

 

Taotlevaid organisatsioone hinnatakse asjaomaste kõrvalejätmise ja valikukriteeriumide põhjal. Lisateabe saamiseks palume tutvuda käesoleva juhendi C osaga.

 

Toetuse määramise kriteeriumid

Projekte hinnatakse järgmiste kriteeriumide alusel:

Projekti asjakohasus

(kuni 30 punkti)

 • projektiettepaneku asjakohasus, võttes arvesse:
 • Euroopa poliitika eesmärke spordivaldkonnas
 • meetme eesmärke ja prioriteete (vt jagu „Millised on mittetulunduslike Euroopa spordiürituste eesmärgid?”).
 • Mil määral:
 • tugineb projektiettepanek tõelisele ja piisavale vajaduste analüüsile;
 • on eesmärgid selgelt määratletud ja realistlikud ning mil määral on käsitletud neis osalevatele organisatsioonidele ja sihtrühmadele olulisi küsimusi;
 • on projektiettepanek innovaatiline ja/või mil määral täiendab see muid algatusi, mille osalevad organisatsioonid on juba ellu viinud
 • toob projektiettepanek ELi tasandil lisaväärtust tulemuste kaudu, mida üks riik ei suudaks üksi tegutsedes saavutada.

Projekti ülesehituse ja elluviimise kvaliteet

(kuni 40 punkti)

 • tööprogrammi, sealhulgas asjakohaste ettevalmistus-, elluviimis-, järelevalve-, hindamis- ja levitamisetappide selgus, täielikkus ning kvaliteet
 • projekti eesmärkide, metoodika ning kavandatava tegevuse ja eelarve kokkusobivus
 • kavandatud metoodika kvaliteet ja rakendatavus
 • halduskorra olemasolu ja kvaliteet (tähtajad, korraldus, ülesanded ja vastutused on selgelt määratletud ja realistlikud)
 • kvaliteedikontrollimeetmete olemasolu ja asjakohasus tagamaks, et projekti elluviimine on kvaliteetne, lõpeb õigel ajal ning toimub eelarve järgi
 • mil määral on projekt kulutasuv ja mil määral eraldatakse selle raames igale meetmele asjakohased vahendid

Mõju ja tulemuste levitamine (kuni 30 punkti)

 • projekti tulemuste hindamise meetmete kvaliteet
 • projekti võimalik mõju:
 • osalejatele ja osalevatele organisatsioonidele projekti ajal ning projekti lõppedes
 • kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja/või Euroopa tasandil muudele kui projektis otseselt osalevatele organisatsioonidele ja isikutele
 • tulemuste levitamise kava kvaliteet: nende meetmete asjakohasus ja kvaliteet, mille eesmärk on jagada projekti tulemusi osalevate organisatsioonide seas ning mujal
 • milline on nende meetmete kvaliteet, millega tagatakse ürituse ja ELi toetuse nähtavus ja meediakajastus

 

Rahastamist kaalutakse üksnes selliste projektiettepanekute puhul, mis koguvad vähemalt 60 punkti. Peale selle peavad projektid koguma iga eespool nimetatud toetuse määramise kriteeriumi puhul vähemalt poole maksimumpunktidest (st kriteeriumide „projekti asjakohasus” ning „mõju ja tulemuste levitamine” puhul vähemalt 15 punkti ning kriteeriumi „projekti ülesehituse ja elluviimise kvaliteet” puhul vähemalt 20 punkti).

 

Millised on rahastamiseeskirjad?

Projekti eelarve koostamisel tuleb kinni pidada järgmistest rahastamiseeskirjadest.

Toetuskõlblikud kulud

Rahastamismehhanism

Summa

Eraldamise eeskiri

Tegevuskulud

Kulud, mis on otseselt seotud projekti täiendavate meetmete elluviimisega, sealhulgas:

 

toetuskõlblikud otsesed kulud:

 • personalikulud,
 • reisi- ja elamiskulud,
 • töövahendid,
 • tarbekaupade ja tarnetega seotud kulud,
 • allhanked,
 • lõivud, maksud ja tasud,
 • muud kulud

 

Kaudsed kulud:

Toetuskõlblik on kindla määraga summa, mis ei ületa 7% projekti abikõlblikest otsestest kuludest ning mis kajastab toetusesaaja üldiseid projektiga seotud toetuskõlblikke otsekulusid, mis ei ole juba kaetud toetuskõlblike otsekuludega (nt elektri- või interneti-arved, ruumidega seotud kulud), kuid mida võib käsitleda projektiga seotud kuludena.

Tegelikud kulud

Maksimumtoetus:

 • mittetulundusliku Euroopa spordiürituse puhul, mis on korraldatud Euroopa spordinädala raames: 300 000 eurot

 

 • Mittetulundusliku Euroopa spordiürituse puhul, mis ei ole seotud Euroopa Spordinädalaga: max 500 000 eurot

 

Kuni 80% kõikidest toetuskõlblikest kuludest

Tingimus: taotletav eelarve peab olema kavandatavate meetmete seisukohast põhjendatud