Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Μη κερδοσκοπικές ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις

Ποιοι είναι οι στόχοι των μη κερδοσκοπικών ευρωπαϊκών αθλητικών εκδηλώσεων;

Στόχος αυτής της δράσης είναι η υποστήριξη:

 • του εθελοντισμού στον αθλητισμό·
 • της κοινωνικής ένταξης μέσω του αθλητισμού·
 • της ισότητας των φύλων στον αθλητισμό·
 • της σωματικής άσκησης για τη βελτίωση της υγείας·
 • της υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού.

Η Επιτροπή, μέσω του Εκτελεστικού της Οργανισμού, διενεργεί έναν κύκλο επιλογής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Στο πλαίσιο των μη κερδοσκοπικών ευρωπαϊκών αθλητικών εκδηλώσεων, η ενδεικτική κατανομή για τις διάφορες κατηγορίες θα έχει ως εξής:

 • περίπου 30% για τις εκδηλώσεις που συνδέονται με την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού·
 • περίπου 70% για εκδηλώσεις που δεν συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού (π.χ. που σχετίζονται με τον εθελοντισμό στον αθλητισμό, την κοινωνική ένταξη μέσω του αθλητισμού, την ισότητα των φύλων στον αθλητισμό, τη σωματική άσκηση για τη βελτίωση της υγείας).

Πρέπει να επιλεγούν περίπου 4 εκδηλώσεις για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού. Οι εκδηλώσεις πρέπει να επικεντρώνονται στα θέματα που προσδιορίζονται για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού (ήτοι: εκπαίδευση, χώρος εργασίας, εξωτερικοί χώροι, αθλητικοί σύλλογοι και αθλητικά κέντρα).

Πρέπει να επιλεγούν περίπου 8 εκδηλώσεις που δεν συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού. Σε σχέση με τα παραπάνω θέματα (π.χ. εθελοντισμός, κοινωνική ένταξη, φύλο, σωματική άσκηση με στόχο τη βελτίωση της υγείας), τουλάχιστον μία εκδήλωση πρέπει να επικεντρωθεί στην εξωτερική διάσταση του αθλητισμού (π.χ. αθλητική διπλωματία) και τουλάχιστον μία εκδήλωση πρέπει να επικεντρωθεί στο ρόλο του λαϊκού αθλητισμού στην υποστήριξη των στόχων της παρούσας δράσης (εθελοντισμός στον αθλητισμό, κοινωνική ένταξη εντός και μέσω του αθλητισμού, ισότητα των φύλων στον αθλητισμό, σωματική άσκηση για τη βελτίωση της υγείας).

Σε όλες τις εκδηλώσεις, πρέπει να προωθείται η ισότητα των φύλων. Πρέπει επίσης να επιδιώκεται η συνεργασία με τις Χώρες Εταίρους.

Τι είναι μια μη κερδοσκοπική ευρωπαϊκή αθλητική εκδήλωση;

Η δράση αυτή παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για:

 • τη διοργάνωση πανευρωπαϊκών αθλητικών εκδηλώσεων σε μια Χώρα του Προγράμματος, καθώς και
 • εθνικών εκδηλώσεων ταυτόχρονα σε πολλές Χώρες του Προγράμματος από οργανισμούς ή από δημόσιους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του αθλητισμού.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα των εν λόγω εκδηλώσεων είναι τα εξής:

 • αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τον ρόλο του αθλητισμού στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των ίσων ευκαιριών και της επωφελούς για την υγεία σωματικής άσκησης·
 • αυξημένη συμμετοχή στον αθλητισμό, τη σωματική άσκηση και την εθελοντική δραστηριότητα.

Ποιες δραστηριότητες υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της δράσης;

Η στήριξη των εκδηλώσεων αφορά τη χορήγηση ευρωπαϊκών ενισχύσεων σε μεμονωμένες οργανώσεις που αναλαμβάνουν την προετοιμασία, τη διοργάνωση και την παρακολούθηση μιας συγκεκριμένης εκδήλωσης. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, στηρίζονται οι παρακάτω συνήθεις δραστηριότητες (μη εξαντλητικός κατάλογος):

 • προετοιμασία της εκδήλωσης·
 • διοργάνωση, ενόψει της εκδήλωσης, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τους αθλητές, προπονητές, διοργανωτές και εθελοντές·
 • διοργάνωση της εκδήλωσης·
 • διοργάνωση δραστηριοτήτων παράλληλα με την αθλητική εκδήλωση (συνέδρια, σεμινάρια)·
 • υλοποίηση δραστηριοτήτων μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης (αξιολογήσεις, κατάρτιση μελλοντικών σχεδίων)·
 • επικοινωνιακές δραστηριότητες που συνδέονται με το θέμα της εκδήλωσης.

Ποιες δραστηριότητες δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο αυτής της δράσης;

 • Αθλητικοί αγώνες που διοργανώνονται από διεθνείς, ευρωπαϊκές ή εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες/διοργανώτριες αρχές πρωταθλημάτων σε τακτική βάση·
 • Επαγγελματικοί αθλητικοί αγώνες.

Ποια κριτήρια χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση μιας μη κερδοσκοπικής ευρωπαϊκής αθλητικής εκδήλωσης;

Στη συνέχεια παρατίθενται τα τυπικά κριτήρια που πρέπει να πληροί κάθε μη κερδοσκοπική ευρωπαϊκή αθλητική εκδήλωση ώστε να είναι επιλέξιμη για επιχορήγηση από το πρόγραμμα Erasmus+:

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;

Κάθε δημόσιος φορέας ή οργανισμός, με τις συνδεδεμένες με αυτόν οντότητες (εάν υπάρχουν), που δραστηριοποιείται στον τομέα του αθλητισμού και είναι εγκατεστημένος σε Χώρα του Προγράμματος. Για παράδειγμα, ένας τέτοιος οργανισμός μπορεί να είναι:

 • δημόσιος φορέας αρμόδιος για θέματα αθλητισμού σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο·
 • αθλητική οργάνωση σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο·
 • ο συντονιστής μιας εθνικής εκδήλωσης που διοργανώνεται στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής εκδήλωσης στον τομέα του αθλητισμού.

Επιλέξιμες εκδηλώσεις και συμμετέχοντες

Οι συμμετέχοντες σε πανευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται σε μία χώρα πρέπει να προέρχονται από τουλάχιστον 10 διαφορετικές Χώρες του Προγράμματος.

Ή

Οι αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ταυτόχρονα σε διάφορες Χώρες του Προγράμματος πρέπει να προέρχονται από τουλάχιστον 10 διαφορετικές Χώρες του Προγράμματος. Η προϋπόθεση αυτή πληρούται εφόσον οι εν λόγω συμμετέχοντες εμπλέκονται στο σύνολο των εκδηλώσεων.

 Όλοι οι συμμετέχοντες οργανισμοί πρέπει να προσδιορίζονται κατά την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης.

Διάρκεια σχεδίου

Έως ένα έτος (από την προετοιμασία της εκδήλωσης μέχρι την παρακολούθησή της).

Ημερομηνία της εκδήλωσης

Η εκδήλωση πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους (οποτεδήποτε μέχρι τις 31 Οκτωβρίου).

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού που εδρεύει στις Βρυξέλλες.

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους για επιχορήγηση έως τις 4 Απριλίου στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αναμένεται να ξεκινήσουν την 1η Νοεμβρίου του ίδιου έτους.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υποβολής της αίτησης, συμβουλευθείτε το Μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

Οι αιτούντες οργανισμοί αξιολογούνται με βάση τα σχετικά κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το Μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

Κριτήρια χορήγησης

Τα σχέδια αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Συνάφεια του σχεδίου

(μέγιστη βαθμολογία 30 βαθμοί)

 • Συνάφεια της πρότασης σε σχέση με:
 • τους στόχους των ευρωπαϊκών πολιτικών στον τομέα του αθλητισμού
 • τους στόχους και τις προτεραιότητες της συγκεκριμένης δράσης (βλέπε ενότητα «Ποιοι είναι οι στόχοι των ευρωπαϊκών αθλητικών εκδηλώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα;» ).
 • Ο βαθμός στον οποίο:
 • η πρόταση βασίζεται σε ουσιαστική και επαρκή ανάλυση των αναγκών·
 • οι στόχοι είναι σαφώς καθορισμένοι, ρεαλιστικοί και αφορούν θέματα που συνδέονται με τους συμμετέχοντες οργανισμούς και τις στοχευόμενες ομάδες·
 • η πρόταση είναι καινοτόμος και/ή συμπληρωματική προς τις άλλες πρωτοβουλίες που έχουν ήδη υλοποιηθεί από τους συμμετέχοντες οργανισμούς·
 • η πρόταση προσδίδει προστιθέμενη αξία σε επίπεδο ΕΕ μέσω των αποτελεσμάτων της, τα οποία δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν στο πλαίσιο μεμονωμένων δράσεων σε εθνικό επίπεδο.

Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου

(μέγιστη βαθμολογία 40 βαθμοί)

 • Σαφήνεια, η πληρότητα και η ποιότητα του προγράμματος εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης περιόδου προετοιμασίας, υλοποίησης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και διάδοσης.
 • Συνοχή μεταξύ των στόχων, της μεθοδολογίας, των δραστηριοτήτων και του προτεινόμενου προϋπολογισμού.
 • Ποιότητα και σκοπιμότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας.
 • Ύπαρξη και ποιότητα των ρυθμίσεων διαχείρισης (σαφώς προσδιορισμένα και ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα, δομές οργάνωσης, καθήκοντα και αρμοδιότητες).
 • Ύπαρξη και συνάφεια μέτρων ποιοτικού ελέγχου ώστε να εξασφαλίζεται η ποιοτική, έγκαιρη και εντός του προϋπολογισμού υλοποίηση του σχεδίου.
 • Βαθμός στον οποίο το σχέδιο είναι οικονομικά αποδοτικό και κατανέμει καταλλήλως τους διαθέσιμους πόρους σε κάθε δραστηριότητα.

Αντίκτυπος και διάδοση (μέγιστη βαθμολογία 30 βαθμοί)

 • Ποιότητα των μέτρων αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του σχεδίου.
 • Δυνητικός αντίκτυπος του σχεδίου:
 • στα άτομα και στους οργανισμούς που συμμετέχουν, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την υλοποίηση του σχεδίου·
 • στους οργανισμούς και τους ιδιώτες πέραν όσων συμμετέχουν άμεσα στο σχέδιο, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και/ή ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Ποιότητα του σχεδίου διάδοσης: καταλληλότητα και ποιότητα των μέτρων διάδοσης των αποτελεσμάτων του σχεδίου τόσο εντός όσο και εκτός των συμμετεχόντων οργανισμών·
 • ποιότητα των μέτρων για την προβολή και την κάλυψη της εκδήλωσης και της στήριξης της ΕΕ από τα μέσα ενημέρωσης.

Για να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, οι προτάσεις πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 60 βαθμούς. Επιπλέον, πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 50% της μέγιστης βαθμολογίας σε κάθε μία από τις κατηγορίες των κριτηρίων χορήγησης που αναφέρονται παραπάνω (δηλαδή τουλάχιστον 15 βαθμούς στις κατηγορίες «Συνάφεια του σχεδίου» και «Αντίκτυπος και διάδοση»· 20 βαθμούς στην κατηγορία «Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου»).

Ποιοι είναι οι κανόνες χρηματοδότησης;

Ο προϋπολογισμός του σχεδίου πρέπει να καταρτίζεται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες χρηματοδότησης (σε ευρώ):

Επιλέξιμες δαπάνες

Μηχανισμός χρηματοδότησης

Ποσό

Κανόνας κατανομής

Δαπάνες δραστηριοτήτων

Δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση των συμπληρωματικών δραστηριοτήτων του σχεδίου, όπως:

Επιλέξιμες άμεσες δαπάνες:

 • προσωπικό
 • έξοδα ταξιδιού και διαμονής
 • εξοπλισμός
 • δαπάνες για αναλώσιμα και προμήθειες
 • υπεργολαβίες
 • Δασμοί, φόροι και επιβαρύνσεις
 • Λοιπές δαπάνες

Έμμεσες δαπάνες:

Κατ’ αποκοπή ποσό, το οποίο δεν θα υπερβαίνει το 7% των άμεσων επιλέξιμων δαπανών του σχεδίου, λογίζεται ως έμμεση επιλέξιμη δαπάνη και περιλαμβάνει τα γενικά διοικητικά έξοδα του δικαιούχου, τα οποία δεν καλύπτονται ήδη από τις επιλέξιμες άμεσες δαπάνες (π.χ. λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος ή διαδικτύου, έξοδα εγκαταστάσεων, κ.λπ.) αλλά για τα οποία θεωρείται υπόχρεο προς καταβολή το σχέδιο.

Πραγματικές δαπάνες

Μέγιστη επιχορήγηση:

 • Για μη κερδοσκοπικές ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού: 300.000 EUR

 • Για μη κερδοσκοπικές ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις που δεν σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού:
  Μέχρι και 500.000 EUR

Κατ’ ανώτατο 80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.

Υπό τον όρο ότι: ο προϋπολογισμός που ζητείται αιτιολογείται σε σχέση με τις προγραμματισμένες δραστηριότητες.