Innehållsförteckning
Sök i handledningen

Samarbetspartnerskap

Vad är syftet med samarbetspartnerskap?

Samarbetspartnerskap ska utveckla, överföra och genomföra innovationsresultat och sprida och utnyttja befintliga och nya produkter eller innovativa idéer på olika områden som berör idrott och fysisk aktivitet. Partnerskapen omfattar olika organisationer och aktörer på och utanför idrottsområdet, bland annat myndigheter på olika nivåer, idrottsorganisationer, idrottsrelaterade organisationer och utbildningsorgan. Samarbetspartnerskap är innovativa projekt som ska

 • främja deltagande i idrott och fysisk aktivitet genom att stödja genomförandet av rådets rekommendation om hälsofrämjande fysisk aktivitet och EU:s riktlinjer för fysisk aktivitet samt den s.k. Tartu-kallelsen för en hälsosam livsstil (Tartu Call for a Healthy Lifestyle)
 • främja deltagande i idrott och fysisk aktivitet genom att stödja den europeiska idrottsveckan
 • främja utbildning i och genom idrott med särskilt fokus på kompetensutveckling, och stödja genomförandet av EU:s riktlinjer för parallella karriärer för idrottare
 • främja volontärverksamhet inom idrotten
 • bekämpa dopning, särskilt i fritidsverksamhet
 • bekämpa uppgjorda matcher
 • förbättra styrningen inom idrotten
 • bekämpa våld, rasism, diskriminering och intolerans inom idrotten
 • främja social delaktighet och lika möjligheter inom idrotten.

På alla dessa områden ska man sträva efter jämställdhet och uppmuntra samarbete med partnerländerna.

Samarbetspartnerskap ska främja europeiska nätverk inom idrotten. På så sätt kan EU bidra till ett ökat samarbete mellan intressenter som inte hade varit möjligt utan EU-insatser. Samarbetspartnerskap ska också främja synergieffekter med och mellan lokal, regional, nationell och internationell politik för att främja idrott och fysisk aktivitet och ta itu med problem inom idrotten.

Inom ramen för samarbetspartnerskapen ska Erasmus+ stödja nya projektformat och nya former för internationellt idrottssamarbete som kan inspirera till fler initiativ med stöd från nationella finansieringssystem eller andra EU-fonder, t.ex. EU:s struktur- och investeringsfonder.

Kommissionen kommer genom sitt programkontor (Eacea) att genomföra en ansökningsomgång under året.

 

Vilken verksamhet kan få stöd?

Erasmus+ erbjuder stor flexibilitet när det gäller samarbetspartnerskapens verksamhet, så länge ansökan visar att verksamheten är den mest ändamålsenliga för att nå projektets mål. Samarbetspartnerskap kan normalt sett bedriva olika slag av verksamhet och

 • driva nätverk mellan olika aktörer
 • utveckla, identifiera, främja och sprida goda exempel
 • förbereda, utveckla och genomföra utbildnings- och träningsmoduler och verktyg
 • öka kompetensen hos dem som arbetar med idrottsfrågor och utveckla granskning och riktmärkning av indikatorer, framför allt när det gäller att främja etiskt beteende och uppförandekoder hos unga idrottsutövare
 • öka kunskapen om hur idrott och annan fysisk aktivitet bidrar till personlig, social och yrkesmässig utveckling
 • främja innovativ samverkan mellan idrotts-, hälso-, utbildnings- och ungdomsområdet
 • visa hur idrott kan bidra till att lösa sociala och ekonomiska problem (insamling av uppgifter, t.ex. enkäter och samråd)
 • anordna konferenser, seminarier, möten, evenemang och informationskampanjer.

 

Vem kan delta i ett samarbetspartnerskap?

Samarbetspartnerskap är öppna för alla typer av offentliga institutioner eller organisationer inom idrott och fysisk aktivitet. Beroende på projektets mål bör samarbetspartnerskapet involvera ett så ändamålsenligt och mångsidigt utbud av partner som möjligt för att man ska kunna dra nytta av deras olika erfarenhet, profil och sakkunskap och ta fram relevanta projektresultat av hög kvalitet.

Ett samarbetspartnerskap ska omfatta organisationer som är etablerade i programländer.

Ett samarbetspartnerskap bör bestå av följande:

 • Sökande/samordnare: en organisation som lämnar in ansökan på alla partners vägnar. Om projektet godkänns kommer den sökande/samordnaren att bli den huvudsakliga mottagaren av EU-bidraget och ska teckna ett bidragsavtal för flera bidragsmottagare på alla deltagande organisationers vägnar. Samordningen omfattar att
 • företräda och agera för de deltagande organisationernas räkning gentemot EU-kommissionen
 • ta det finansiella och rättsliga ansvaret för att hela projektet genomförs korrekt såväl operativt, administrativt som finansiellt
 • samordna samarbetspartnerskapet i samarbete med alla projektpartner.
 • Partner: organisationer som bidrar aktivt till att förbereda, genomföra och utvärdera samarbetspartnerskapet. Varje partner måste underteckna ett mandat som ger samordnaren fullmakt att agera i partnerns namn och för dennes räkning under projektet.

 

Vilka kriterier används för att bedöma ett samarbetspartnerskap?

Här anger vi de formella kriterier som ett samarbetsprojekt måste uppfylla för att kunna få bidrag från Erasmus+.

 

Allmänna kriterier

Vilka organisationer får delta?

Alla organisationer eller offentliga organ, med eventuella anknutna enheter, som är aktiva inom idrottsvärlden och etablerade i ett programland eller i ett partnerland (se avsnittet ”Deltagande länder” i del A i handledningen).

Det kan till exempel vara

 • offentliga organ med ansvar för idrottsfrågor på lokal, regional eller nationell nivå
 • nationella olympiska kommittéer eller nationella idrottsförbund
 • idrottsorganisationer på lokal, regional, nationell, europeisk eller internationell nivå
 • nationella idrottsligor
 • idrottsklubbar
 • organisationer eller fackföreningar som företräder idrottsutövare
 • organisationer eller fackföreningar som företräder yrkesverksamma och volontärer inom idrott (t.ex. tränare och lagledare)
 • organisationer som företräder rörelsen ”idrott för alla”
 • organisationer som arbetar för att främja fysisk aktivitet
 • organisationer som företräder sektorn för aktiv fritid
 • organisationer inom utbildning och ungdomsverksamhet

Vem kan söka?

Varje deltagande organisation som är etablerad i ett programland kan skicka in ansökan. Organisationen företräder då alla deltagande organisationer i projektet.

Antal och profil för deltagande organisationer

Ett samarbetspartnerskap är gränsöverskridande och ska omfatta minst fem organisationer från fem olika programländer. Det finns inte någon maxgräns för antalet partner. Budgeten för att hantera projektet är dock begränsad (och motsvarar tio partner). Alla deltagande organisationer måste vara angivna när du skickar in bidragsansökan.

Varaktighet

Varaktigheten måste anges i ansökan (12, 18, 24, 30 eller 36 månader) med utgångspunkt i projektets mål och vilken typ av verksamhet som planeras över tid.

Plats

Verksamheterna måste bedrivas i länderna (ett eller flera) för de organisationer som medverkar i samarbetspartnerskapet.

Var ska ansökan lämnas?

Till EU:s programkontor – genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur i Bryssel.

När ska ansökan lämnas in?

Du måste lämna in din bidragsansökan senast den 4 april kl. 12.00 (mitt på dagen enligt Bryssels tidszon) för projekt som startar den 1 juni följande år.

Hur söker man?

Se del C i handledningen för mer information om hur du söker.

 

De sökande organisationerna kommer att bedömas enligt gällande uteslutnings- och urvalskriterier. Du hittar mer information om detta i del C i handledningen.

 

Tilldelningskriterier

Budgeten kommer preliminärt att fördelas mellan olika typer av samarbetspartnerskap enligt följande:

 

Inom dessa kategorier kommer projekten att bedömas utifrån följande kriterier:

Projektets relevans

(högst 30 poäng)

 • Projektets relevans för
 • målet för EU:s idrottspolitik
 • insatsens mål och prioriteringar (se avsnittet ”Vad är syftet med samarbetspartnerskap?”)
 • I vilken grad
 • förslaget utgår från en gedigen behovsanalys
 • målen är tydligt fastställda, realistiska och berör frågor som är relevanta för de deltagande organisationerna och målgrupperna
 • förslaget är innovativt eller kompletterar andra initiativ från de deltagande organisationerna
 • förslaget tillför ett mervärde på EU-nivå genom resultat som inte går att uppnå med verksamhet som enbart bedrivs i ett enskilt land.

Kvaliteten på projektets utformning och genomförande

(högst 20 poäng)

 • Arbetsprogrammets tydlighet, fullständighet och kvalitet, inklusive lämpliga faser för förberedelse, genomförande, övervakning, utvärdering och spridning.
 • Överensstämmelse mellan projektets förslag till mål, metod, verksamhet och budget.
 • Den föreslagna metodens kvalitet och genomförbarhet.
 • Förekomst av förvaltningssystem och deras kvalitet (tidsplaner, organisation, uppgifter och ansvarsområden är väl definierade och realistiska).
 • Förekomst av och relevans hos kvalitetskontroll för att se till att projektet genomförs med hög kvalitet, slutförs i tid och följer budgeten.
 • Hur kostnadseffektivt projektet är och om det läggs lämpliga resurser på varje verksamhet.

Kvaliteten på projektgruppen och arrangemangen för samarbete

(högst 20 poäng)

 • I vilken grad
 • projektet har en lämplig blandning av deltagande organisationer som kompletterar varandra och har den profil, erfarenhet och sakkunskap, bland annat i fråga om idrottspolitik och -praxis, som krävs för att genomföra alla aspekter av projektet (när detta är aktuellt)
 • fördelningen av ansvarsområden och uppgifter visar att alla deltagande organisationer är engagerade och kommer att bidra aktivt
 • medverkan av en organisation från ett partnerland tillför ett betydande mervärde för projektet (när detta är aktuellt)

Effekt och spridning

(högst 30 poäng)

 • Kvaliteten på åtgärderna för att utvärdera projektets resultat.
 • Projektets potentiella effekt
 • för deltagare och deltagande organisationer under och efter projektet
 • utanför de organisationer och enskilda personer som deltagit direkt i projektet, på lokal, regional, nationell eller europeisk nivå.
 • Ändamålsenligheten och kvaliteten på åtgärderna för att sprida projektets resultat inom och utanför de deltagande organisationerna.
 • Om det är relevant, i vilken grad ansökan innehåller en beskrivning av hur material, dokumentation och medier som tagits fram kommer att göras tillgängliga kostnadsfritt och marknadsföras genom öppna licenser och utan oproportionerliga begränsningar.
 • Kvaliteten på planerna för att garantera projektets hållbarhet: kapaciteten för att fortsätta att ha effekt och producera resultat när EU:s bidrag är slut.

 

Förslagen måste få minst 60 poäng för att komma i fråga för finansiering. De måste också få minst hälften av de högsta möjliga poängen inom var och en av de kategorier för tilldelningskriterier som anges ovan (dvs. minst 15 poäng för kategorierna ”projektets relevans” och ”effekt och spridning”, och 10 poäng för kategorin ”kvaliteten på projektets utformning och genomförande” och ”kvaliteten på projektgruppen och arrangemangen för samarbete”.

 

Vilka regler gäller för finansieringen?

Projektets budget måste vara utformad enligt följande finansieringsregler (i euro):

Högsta bidrag som kan beviljas för samarbetspartnerskap: 400 000 euro

Bidragsberättigande kostnader

Typ av finansiering

Belopp

Regel för beviljande

Projektledning och genomförande av projektet Projektledning (t.ex. planering, ekonomi, samordning och kommunikation mellan partner), småskaligt utbildningsmaterial, verktyg och metoder, virtuellt samarbete och lokal projektverksamhet, information, marknadsföring och spridning (t.ex. broschyrer, foldrar och webbinformation). Schablonbelopp Bidrag till den samordnande organisationens verksamhet:
500 euro per månad
Högst 2 750 euro per månad Baserat på samarbetspartnerskapets varaktighet och antalet deltagande organisationer
Schablonbelopp Bidrag till andra deltagande organisationers verksamhet:
250 euro per organisation per månad
Gränsöverskridande projektmöten Deltagande i genomförande- och samordningsmöten mellan projektpartner där en av de deltagande organisationerna står som värd. Bidrag till kostnader för resor och uppehälle Schablonbelopp För resor på mellan 100 och 1 999 km:
575 euro per deltagare och möte
För resor på minst 2 000 km:
760 euro per deltagare och möte
Villkor: De sökande måste motivera behovet av möten med hänsyn till antalet möten och deltagare som berörs. Resans längd ska beräknas med en särskild avståndsberäknare.

Bidragsberättigande kostnader

Typ av finansiering

Belopp

Regel för beviljande

Särskilda kostnader Bidrag till faktiska kostnader i samband med underleverantörer eller inköp av varor eller tjänster.
Kostnader för att tillhandahålla en finansiell garanti om genomförandeorganet begär det
Faktiska kostnader 80 % av bidragsberättigande kostnader
Högst 50 000 euro per projekt (exklusive kostnader för att tillhandahålla en finansiell garanti)
Villkor: Utläggning på underleverantörer måste gälla tjänster som de deltagande organisationerna inte kan tillhandahålla direkt av vederbörligt motiverade skäl. Utrustning får inte avse vanlig kontorsutrustning eller utrustning som de deltagande organisationerna normalt använder.

 

Ytterligare finansiering för stora samarbetspartnerskap

Kunskapsproduktion

Immateriella/påtagliga resultat av projektet (t.ex. riktlinjer, läromedel, öppna utbildningsresurser, it-verktyg, analyser, studier, metoder för att lära av varandra, undersökningar, rapporter, uppfinningar och nya idrottsspel)

Schablonbelopp

B5.1 per anställd i ledande befattning per arbetsdag i projektet

Villkor: Personalkostnader för personer i ledande befattning och administrativ personal väntas vara täckta redan under ”Projektledning och genomförande av projektet”. För att förhindra eventuella överlappningar med den posten måste sökande motivera typen och volymen av personalkostnader i förhållande till varje resultat som föreslås.
Resultaten bör vara betydande när det gäller kvalitet och kvantitet för att berättiga till den här typen av bidrag. Resultaten ska visa deras potential för bredare användning och utnyttjande samt deras effekter.

B5.2 per forskare/lärare/handledare/utbildare/ungdomsledare per arbetsdag i projektet

B5.3 per tekniker per arbetsdag i projektet

B5.4 per administratör per arbetsdag i projektet

Idrottsrelaterade informationsevenemang

Bidrag till kostnaderna för nationella och internationella konferenser/seminarier/evenemang för att dela och sprida kunskapen från projektet (exklusive kostnader för resor och uppehälle för företrädare för deltagande organisationer som medverkar i evenemanget)

Schablonbelopp

100 euro per lokal deltagare
(dvs. deltagare från det land där evenemanget äger rum)

Högst 30 000 euro per projekt

Villkor: Stöd till informationsevenemang ges endast om de är direkt förknippade med projektets kunskapsproduktion. Ett projekt som inte får bidrag till kunskapsproduktion kan inte få stöd för att anordna informationsevenemang

150 euro per internationell deltagare (dvs. deltagare från andra länder)

 

Tabell A – Individuellt bidrag (belopp i euro per dag)

Denna finansiering får endast användas för personalkostnader i organisationer som deltar i projektet inom kunskapsproduktion. Beloppen beror på a) profilen för den personal som deltar i projektet och b) landet för den deltagande organisation vars personal deltar.

 

Anställd i ledande befattning

Lärare/handledare/forskare/

personer som arbetar med unga

Tekniker

Administrativ personal

 

B5.1

B5.2

B5.3

B5.4

Danmark, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Sverige, Liechtenstein, Norge

294

241

190

157

 

Belgien, Tyskland, Frankrike, Italien, Finland, Storbritannien, Island

 

280

214

162

131

 

Tjeckien, Grekland, Spanien, Cypern, Malta, Portugal, Slovenien

 

164

137

102

78

 

Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Ungern, Polen, Rumänien, Serbien, Slovakien, Nordmakedonien, Turkiet

 

88

74

55

39

Tabell B – Individuellt bidrag (belopp i euro per dag) 

Denna finansiering får endast användas för personalkostnader i organisationer som deltar i projektet inom kunskapsproduktion. Beloppen beror på a) profilen för den personal som deltar i projektet och b) landet för den deltagande organisation vars personal deltar.

 

Anställd i ledande befattning

Lärare/handledare/forskare/

personer som arbetar med unga

Tekniker

Administrativ personal

 

B5.1

B5.2

B5.3

B5.4

Australien, Kanada, Kuwait, Macao, Monaco, Qatar, San Marino, Schweiz, USA

294

241

190

157

Andorra, Brunei, Förenade Arabemiraten, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Vatikanstaten

280

214

162

131

Bahamas, Bahrain, Hongkong, Israel, Oman, Saudiarabien, Sydkorea, Taiwan

164

137

102

78

Afghanistan, Albanien, Algeriet, Angola, Antigua och Barbuda, Argentina, Armenien, Azerbajdzjan, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnien och Hercegovina, Botswana, Brasilien, Burkina Faso, Burundi, Centralafrikanska republiken, Chile, Colombia, Cooköarna, Costa Rica, Demokratiska republiken Kongo (Kinshasa), Djibouti, Dominica, Dominikanska republiken, Ecuador, Egypten, El Salvador, Elfenbenskusten, Eritrea, Etiopien, Fiji, Filippinerna, Gabon, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran, Jamaica, Jemen, Jordanien, Kambodja, Kamerun, Kap Verde, Kazakstan, Kenya, Kina, Kirgizistan, Kiribati, Komorerna, Kongo (Brazzaville), Kosovo, Kuba, Laos, Lesotho, Libanon, Liberia, Libyen, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Maldiverna, Mali, Marshallöarna, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien, Moldavien, Mongoliet, Montenegro, Marocko, Moçambique, Myanmar/Burma, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue, Nordkorea, Pakistan, Palau, Palestina, Panama, Papua Nya Guinea, Paraguay, Peru, Rwanda, Rysslands internationellt erkända territorium, Saint Lucia, Saint Vincent och Grenadinerna, Saint Kitts och Nevis, Samoa, São Tomé och Príncipe, Senegal, Seychellerna, Sierra Leone, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Surinam, Swaziland, Sydafrika, Sydsudan, Syrien, Tadzjikistan, Tanzania, Tchad, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad och Tobago, Tunisien, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukrainas internationellt erkända territorium, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Vitryssland, Zambia, Zimbabwe, Östtimor

 

88

74

55

39

 

 • 1. EU:s riktlinjer om dubbla karriärer för idrottare (som antogs av EU:s expertgrupp för utbildning inom idrott den 28 september 2012 (ISBN 978-92-79-31161-1).